Garantii suurendamise liige

Liikme võib vaatamata põhikirjaga ettenähtule arvata välja mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või põhikirja nõuete oluline rikkumine, volituse mis on antud vastavalt Põhikirja p-le 2. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui viis aastat, arvates osaniku ühingust lahkumisest või väljaarvamisest. Liikme väljaarvamine 2.

Hoiu-laenuühistu juhatuse ja nõukogu liikmetele esitatavad nõuded 1 Hoiu-laenuühistu juhatuse ja nõukogu liikmeks ei tohi olla pankrotivõlgnik ega isik, kelle varasem tegevus või tegevusetus on põhjustanud äriühingu pankroti või sundlikvideerimise või tegevusloa tühistamise või kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjon 1 Hoiu-laenuühistul on kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat liikmete arvu. Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni õigused ja kohustused 1 Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus kontrollida hoiu-laenuühistu vara, arveldus- ja väärtpaberikontosid, raamatupidamisdokumente, laenukomitee tegevust kajastavaid dokumente ning õigus nõuda selgitusi ja kõikvõimalikku abi Garantii suurendamise liige ülesannete täitmiseks.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni ülesanded 1 Revisjonikomisjon viib läbi ühistu majandusaasta aruande revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Hoiu-laenuühistu revisjonikomisjoni tegevus hoiu-laenuühistu usaldusväärsuse tagamise nõuete rikkumise korral 1 Hoiu-laenuühistu usaldusväärsuse tagamise meetmete ja laenudele esitatavate nõuete rikkumisest teatab revisjonikomisjon juhatusele. Hoiu-laenuühistu audiitor 1 Hoiu-laenuühistul peab olema audiitor.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu jagunemine ja ühinemine 1 Hoiu-laenuühistu jagunemine ei ole lubatud. Ühinemine võib toimuda uue hoiu-laenuühistu asutamisega või hoiu-laenuühistu ühinemise teel teise hoiu-laenuühistuga. Ühinemislepingu audiitorkontroll 1 Hoiu-laenuühistute ühinemislepingut ja kõiki ühinevaid hoiu-laenuühistuid kontrollib üks ja seesama audiitor.

Garantii suurendamise liige

Garantii suurendamise liige ühinemine ühistupanga asutamiseks 1 Hoiu-laenuühistud võivad ühineda selliselt, et asutavad ühistupanga vastavalt krediidiasutuste seaduse sätetele.

Ühinevad hoiu-laenuühistud loetakse sel juhul lõppenuks.

Garantii suurendamise liige

Hoiu-laenuühistu lõpetamine.