Suurenda keemiaga liige

Finantsaruandluse läbipaistvus on üks peamisi korporatiivse juhtimise elemente. Peamised aspektid riski hindamisel on riskisündmuse saabumise tõenäosus ja preventiivsete meetmete prioriteet reaktiivsete ees. VKG-l on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust, lähtudes aktsiaseltsi põhikirjaga kinnitatud raamatupidamise sise-eeskirjast. Riskijuhtimine on suunatud kõigi oluliste riskide identifitseerimisele, hindamisele ja monitooringule ning meetmete võtmisele vähendamaks riske, millel võib olla negatiivne mõju tegevuse tulemustele kohe ja ka perspektiivis.

Samal ajal tuleb arvestada, et üks töökeskkonna puudujääk võib avaldada mõju teisele.

Liina Ariadne plaanib vallutada Baltikumi: mõned kuupäevad on juba paigas!

Halb psühhosotsiaalne töökeskkond või ajapuudus võivad näiteks suurendada luu-lihaskonna vaevuste teket. Asbest töökeskkonnas Paljudes vanemates ehitistes leidub asbesti sisaldavaid materjale, nt katuse- või seinakatted, tihendid, isolatsioonikatted jms.

Suurenda keemiaga liige Peenise poiste suurus

Kui hoones, mida ettevõte tööalaselt kasutab, avastatakse nö rabedat asbesti sisaldavaid kahjustatud materjale, mis võivad õhku eraldada asbestitolmu, peab tööandja viivitamata võtma tarvitusele abinõud töötajate asbestitolmuga kokkupuute vältimiseks.

Rohkem teavet või leida tööelu portaalist asbesti teemalehelt.

Suurenda keemiaga liige Mis on inimese suuruse suurus

Reegel: teavitage Tööinspektsiooni, kui lammutate, rekonstrueerite, remondite või hooldate asbesti sisaldavaid konstruktsioone või eemaldate asbesti ehitisest, masinast või seadmest.

Hoiatus: asbestitolm on kantserogeenne!

ACC esindab rohkem kui juhtivad keemiatööstuse ettevõtted.

Väldi asbestitolmu teket! Viru Keemia Grupi audiitor nimetatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega. Audiitori leidmiseks korraldab juhatus konkursi, mille eesmärgiks on leida audiitor järgnevaks perioodiks.

Hinnatõus paisutas VKG käivet

Viimane konkurss audiitori leidmiseks toimus Finantsaruandluse avalikustamine VKG avaldab igal aastal aasta konsolideeritud finantsaruande koos audiitori otsusega. Finantsaruandluse läbipaistvus on üks peamisi korporatiivse juhtimise elemente.

Suurenda keemiaga liige Mudeli suurendamise liige

Informatsioonipoliitika Kontsern järgib informatsiooni avatuse põhimõtteid ja tagab olulise teabe esitamise õigel ajal kõigile huvitatud pooltele järgnevalt esitatud alustel: Avaldame teavet tegevuse põhisuundade kohta regulaarselt ja järjekindlalt. Aktuaalset teavet kontserni tegevuse oluliste sündmuste ja faktide kohta tuleb avaldada operatiivselt.

Võimaliku huvide konflikti ennetamine Kontserni korporatiivne juhtimissüsteem hõlmab normide ja protseduuride kompleksi, mis on suunatud huvide konflikti välistamisele kontserni juhtimisorganite vahel. Konflikti tekkimise korral on ette nähtud mehhanismid vajalike meetmete võtmiseks selle täielikuks reguleerimiseks, samuti tingimuste loomiseks, mis välistaksid konflikti tulevikus. Huvide konflikti ennetusega tegelevad koostöös kontserni siseaudit ja teised kompetentsed allüksused. Võimalike huvide konfliktide ennetamiseks on kontsernis kehtestatud kindlad piirangud ja nõuded nõukogu ja juhatuse liikmete jaoks. Juhatuse liikmetel on keelatud osutada konkurentsi Viru Keemia Grupi tegevusvaldkonnas, kui nõukogu ei ole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Kontserni ja selle tütarettevõtete tegevuse kohta avaldatav teave peab olema täielik ja tõele vastav. Tuleb tagada teabe kättesaadavus huvitatud pooltele ja huvitatud poolte ühesuguste kategooriate jaoks võrdsed ligipääsuvõimalused informatsioonile.

Ärijuhtimine

Kontsern avaldab olulist teavet oma tegevuse kohta ja väldib formaalset lähenemist teabe avaldamisel. Seejuures kontsern ei väldi enda kohta käiva negatiivse teabe avaldamist, kui niisugune teave on oluline huvitatud isikute jaoks. Sisekontroll ja riskijuhtimine Riskijuhtimise ja sisekontrolli valdkonnas peame tähtsaks mõistliku kindluse tagamist strateegiliste ja operatsiooniliste eesmärkide saavutamisel ning aktivate säilitamisel, seaduste ja reguleerivate normide nõuete järgimist, teabe avalikustamise ja infoohutuse protseduuride vastavust kõigil tegevusaladel.

Riskijuhtimise valdkonna poliitika hõlmab riskijuhtimise eesmärke, ülesandeid ja põhiprintsiipe, korporatiivse süsteemi riskijuhtimises osalejate funktsioone ning riskijuhtimise protsessi vastastikust sidet strateegilise ja investeerimisplaneerimise, operatsioonilise tegevuse planeerimise, inimressursside ja töösuhete juhtimise, tarneahela, tööstusliku ohutuse, ökoloogilise ja sotsiaalse tegevuse protsessidega.

TEHTED HULKLIIKMETE JA ÜKSLIIKMETEGA

Riskijuhtimine on suunatud kõigi oluliste riskide identifitseerimisele, hindamisele ja monitooringule ning meetmete võtmisele vähendamaks riske, millel võib olla negatiivne mõju tegevuse tulemustele kohe ja ka perspektiivis. Peamised aspektid riski hindamisel on riskisündmuse saabumise tõenäosus ja preventiivsete meetmete prioriteet reaktiivsete ees.

Kontsern juhindub kõigi suundade strateegilise ja jooksva tegevuse planeerimisel ennetamise printsiibist. See printsiip määrab riskikontrolli mehhanismi vastavalt riski saabumise mittelubamisele või selle minimeerimisele asjaoludel, mis ei sõltu kontsernist. Sisekontroll Kontsernis toimub töö äriprotsesside riskide väljaselgitamiseks ja kontrolliprotseduuride juurutamiseks, mis toetab Suurenda keemiaga liige tõhususe ja juhitavuse suurendamist, finantsaruandluse usaldusväärsuse tagamist, seaduste ja sise-eeskirjade järgimist.

Reegel: tööandja peab tagama töötajale ohutud ja tervislikud töötingimused ja töökeskkonna igas tööga seotud olukorras.

Sisekontrollil on oluline roll kontserni juhtimise tõhususe suurendamisel ja seoses finantsmajandusliku tegevusega. Kontsernis toimib sisekontrolli süsteem, millega tagatakse: riskide minimeerimine; kontrolliprotseduuride väljatöötamine, juurutamine, nõuetekohane täitmine, järelevalve ja nende täiustamine kõigil äritegevuse ja juhtimistasanditel; kontserni tegevuse katkematus, maksimaalne tõhusus ja jätkusuutlikkus ning arenguvõimalused, sealhulgas õigeaegne muudatuste tegemine kontserni tegevuses vastavalt muutustele sise- ja väliskeskkonnas; ühtne ja süstemaatiline metoodiline lähenemine ning kvaliteetne teabe- ja analüütiline tugi kontserni juhtimisotsuste vastuvõtmisel; ettevõtte tegevuse käigus tekkivate huvide konfliktide lahendamine õigel ajal.

Suurenda keemiaga liige Kondoomi suurus 14 cm liige

Korruptsioonivastane tegevus Kontsern täiustab pidevalt siseprotseduure, mis on suunatud kehtiva monopolivastase seaduse rikkumiste ennetamisele ja vältimisele, muuhulgas tõstes monopolivastase reguleerimise küsimustega tegelevate töötajate kvalifikatsiooni. Kontsern selgitab välja tema jaoks iseloomulike potentsiaalselt haavatavate äriprotsesside korruptsiooniriskid, hindab neid ja teostab perioodiliselt ümberhindamise.

Riskide välja selgitamisel ja hindamisel võetakse arvesse tegevuse ja plaanide kohta käivat teavet tervikuna, sealhulgas ka investeerimis- ja strateegiliste plaanide kohta käivat teavet, mis on hindamise ja ümberhindamise hetkel kättesaadav.

Keemia- ja ravimitööstus

Kontsernis toimib spetsiaalne konfidentsiaalne kanal, mille kaudu töötaja või kõrvaline inimene saab teada anda mitmesuguste kontserni tegevusega seotud rikkumiste toimumisest, olgu tegemist professionaalse tegevuse, korporatiivse juhtimise ja korporatiivse eetika küsimuste, inimõiguste järgimise, töökorralduse, sotsiaalsete aspektide, tööstusliku ja ökoloogilise ohutuse, töökaitse, toodangu ja teenuste kvaliteedi või muude, sealhulgas korruptiivse iseloomuga küsimustega.

Pöördumised võtab vastu sõltumatu esindaja. Võeti kasutusele tootmis- ja majandustegevusega seotud rikkumiste riskide vähendamisele ja töötajate töödistsipliini parandamisele ning vastutuse suurendamisele suunatud meetmed.

Suurenda keemiaga liige Saate naidata, kuidas munn suurendada

Lisati täiendavad kontrollimeetmed varem välja selgitatud rikkumiste vältimiseks tulevikus.