Liikme suuruse kusimused

Nende huvid, oskused, teadmised, maailmavaade, prioriteedid — kõik on erinevad ja kõik mõjutavad ka paratamatult ettevõtte juhtimisega seonduvat. Näiteks võidakse ülesanded jagada mitme inimese vahel — üks tegeleb remondiga, teine koosolekutega ja kolmas muude jooksvate küsimustega. Kui juhtide tööd tasustatakse, saavad ühistu liikmed neilt üht-teist ka nõuda. Olenemata asjaolust, et sellel teemal on varemgi sõna võetud, tasub praktilistest kaalutlustest lähtuvalt jälle üle käia põhilised aspektid, mida selle küsimuse puhul tuleks silmas pidada.

MITTETULUNDUSÜHINGU EDUMUS PÕHIKIRI

Kui olete otsustanud astuda liikmeks ükskõik millisesse ühingusse, on liikme kohustus järgida põhikirja ning liikme kohustusi. Põhikiri kehtestab reeglid liidu tegevuseks nii üldkogule, valitavale juhatusele kui ka liikmele.

  • Juhatuse liikme tasustamine - volmarsoft.ee
  • Küsimused ja vastused Millised pädevustunnistused peavad olema korteriühistu juhatuse esimehel ja millised tegevjuhil kui need ametid ei kattu?
  • Mittetulundusühing Edumus edaspidi ühing on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

Üldkogu pädevuses on hääletada liikmemaksu suurus ja tasumise kord. Kunagi ei tea, millal võib kellelgi osanikul näiteks rahalisi probleeme tekkida. Parem, kui suhted on selged ja fikseeritud, riske ja emotsioone on vähem. Igaks juhuks märgin, et aktsiaseltsides peab lisaks olema nõukogu, osaühingul võib soovi korral samuti olla.

Nõukogu on vajalik peamiselt siis, kui aktsionäride arv on suur ja tegemist on peamiselt passiivsete finantsinvestoritega, kes ei soovi strateegilise juhtimisega tegeleda ja on selle töö nõukogule delegeerinud. Kui nõukogu on olemas, siis juhatuse määramine jääb nõukogu pädevusse.

Üldkoosolek määrab omakorda siis nõukogu. Hääleõigus üldkoosolekul sõltub osaluse suurusest.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Põhikirjas saab ülaltoodud reegleid veidi muuta, piire saab tõsta ainult ülespoole, allapoole mitte. Näide Osaühingu osakapital on eurot, Jüri maksis asutamisel eurot ja Mari eurot.

  • Põhikiri — Edumus
  • Ettevõtte osanike õigused — Millised ja kuidas?
  • Nendes pensionifondides on sinu raha fondivalitseja äririskide vastu täpselt samamoodi kaitstud nagu Tuleva pensionifondides.

Mari tegeleb ettevõtte igapäevase tööga ja on ka ettevõtte juhataja ehk ainus juhatuse liigeJüri on panustanud ettevõttesse ainult rahaliselt. Sul on ainult õigus osaleda üldkoosolekul ja saada dividende vastavalt oma osaluse suurusele, juhul kui üldkoosolek otsustab dividende jagada. Lisandub õigus nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist, huvipakkuvate küsimuste arutamist üldkoosolekul ning erikontrolli määramist.

Lisandub võimalus blokeerida ebaproportsionaalne osakapitali suurendamine. Vt täpsemalt allpool. Lisandub võimalus blokeerida ebasobivad olulised otsused, eeskätt põhikirja ja osakapitali muutmised.

Juhatuse ja üldkoosoleku pädevused

Saad ainuisikuliselt vastu võtta tavalisemad üldkoosoleku otsused — juhatuse valimine, majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine. Elanikud ise püüavad jälgida, kes need salaja prügitoojad on. Prügikastid peaksid olema korteriakendest hästi näha ja öisel ajal valgustatud. Võlg on võlg. Ei oma tähtsust, kas see on tekkinud osalisest mittemaksmisest või tervete arvete maksmata jätmisest.

Liikme suuruse kusimused

Korteriomanik on kohustatud tasuma täies ulatuses kõik korrektselt esitatud arved. Ühistu juhtidel on mõistlik kindlasti majanduskava koostamisel ja tariifide määramisel arvestada korteriomanike maksevõimet.

Liikme suuruse kusimused

Samuti võib anda raskustesse sattunud korteriomanikele nõu, kuidas olukorrast välja tulla või seda vähemalt leevendada, kuid ühistu ei saa teostada sotsiaalhoolekannet. See on riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanne. Peamine soovitus korteriomanikele, kes ei suuda arveid tasuda, on elamispinna vahetus.

Liikme suuruse kusimused

Kui inimene elab üksi Tallinna kesklinnas asuvas 60 m² korteris, siis on raske võtta vabandusi tõsiselt. Kui heaga ei saa, siis viimane instants on kohus, kus ühistu saab taotleda korteri sundvõõrandamist.

Liikme suuruse kusimused

Millised litsentsid, projektid, load jne. KÜ lähtub oma tegevuses põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest. Igapäevast juhtimist korraldatakse juhatuse otsustega ja muude sisedokumentidega.

Oma tegvuses peab KÜ lähtuma kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Põhitegevust reguleerib siiski Korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Erinevate osaluste suurustega osanike õigused

Siiski ei tohi unustada seaduseid eri tegevusvaldkondade kohta nagu näiteks raamatupidamist reguleerib raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhend nr. Hätta kiputakse jääma eelkõige suuremate ehitus ja remonditöödega.

Ülejäänud liikmemaksu kasutab Tartu AL tegevuskuludeks, et tagada liidu jätkusuutlikkus. Kes otsustab liikmemaksu suuruse? Kui olete otsustanud astuda liikmeks ükskõik millisesse ühingusse, on liikme kohustus järgida põhikirja ning liikme kohustusi. Põhikiri kehtestab reeglid liidu tegevuseks nii üldkogule, valitavale juhatusele kui ka liikmele. Üldkogu pädevuses on hääletada liikmemaksu suurus ja tasumise kord.

Siin on A ja O ehitusseadistik ja sealt lähtudes tuleb ka kõike muid paberid hankida. Millise metoodikaga arvestada tasu veevahede eest inimeste, korterite, pinna jne.

Liikme suuruse kusimused

Sageli tekitab raskusi erinevus korteri veemõõturite näitude summa ja elamu veemõõturi näitude erinevus ja selle eest tasu arvestamine. Seda erinevust nimetatakse elamu üldveeks, mille maksumus jaotatakse korterite vahel. Ei ole olemas üldist korda, mille järgi seda tuleb teha.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule. Ühingu liikmetel on õigus: - võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest - võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust; - saada teavet ühingu tegevuse kohta; - astuda ühingust välja; - olla valitud ühingu juhtorganitesse; 3.

Ühingu liikmetel on kohustus: - tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; - tasuda ühingu liikmemaksu.

Korduma kippuvad küsimused

Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku pädevus: - ühingu põhikirja muutmine; - ühingu eesmärgi muutmine; - ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine; - juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; - muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Language switcher

Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl.

Liikme suuruse kusimused