Liikmete suuruse normid aastas

Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle pole liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolt häälteenamus. Temaga koos elanud perekonnaliikmed säilitavad eluruumi kasutamise õiguse käesoleva seaduse § 17 3. Juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Mis on optimaalne liikme suurus mees

EEL-i esinduskogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Esinduskogul valitakse koosoleku juhataja ja sekretär.

koore suurendamine liige

Kui juhatus ei kutsu esinduskogu kokku põhikirja punktis 6. Esinduskogu kokkukutsumiseks saadab juhatus vähemalt kaks nädalat enne esinduskogu toimumist e-kirjaga või e-posti aadressi puudumisel kirja teel teate kõigile EEL-i liikmetele, tuues ära esinduskogu toimumise aja, koha ja päevakorra ning samuti koha, kus saab tutvuda arutamisele tulevate küsimustega seotud materjalidega.

Kui pärast esinduskogu kokkukutsumise teate saatmist liikmete nõudel päevakorda muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne esinduskogu toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu esinduskogu kokkukutsumise teate saatmisel.

Esinduskogul võivad osaleda kõik EEL-i Liikmete suuruse normid aastas. Hääletamisel on igal EEL-i liikmel üks hääl.

EEL-i liiget võib esinduskogul esindada teine EEL-i liige, kui ta esitab esindatava lihtkirjaliku volikirja. Esinduskogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Esinduskogu on otsustusvõimeline sõltumata osalevate või esindatud liikmete arvust. Volikogu 7.

Poolliige vaheneb suurus

Volikogu võib võtta Liikmete suuruse normid aastas otsuseid kõikides EEL-i juhtimist puudutavates küsimustes, välja arvatud põhikirja punkti 6. Volikogu liikmete minimaalne arv on 8 ja maksimaalne arv 12 ilma kollektiivliikmete esindajateta. Kollektiivliikmete esindajate arv volikogus määratakse kollektiivliikmetega sõlmitavates liitumisprotokollides.

Osamaksu võõrandamine 1 Elamuühistu -kooperatiivi liikmel on õigus talle kuuluv osamaks võõrandada isikule, kes käesoleva seaduse ja elamuühistu -kooperatiivi põhikirja kohaselt vastab liikme kohta sätestatud tingimustele. Abikaasade ühisomandisse kuuluva osamaksu võib elamuühistu -kooperatiivi liige võõrandada üksnes abikaasa eelneval kirjalikul nõusolekul.

Volikokku kuuluvad EEL-i esimees ja aseesimehed volikogu esimehe ja aseesimeestena. Volikogu liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks.

 1. Otsiku otsikule paksuse jaoks
 2. Liikme meetodi kirjeldus

EEL-i volikogu pädevusse kuulub: 7. EEL-i tegevuse planeerimine, tegevuskavade kinnitamine; 7. EEL-i esindajate nimetamine avaliku, äri- või kolmanda sektori organisatsioonidesse või nende poolt moodustatavatesse töögruppidesse; 7. EEL-i finantsplaanide ja eelarvete heakskiitmine; 7. EEL-i autasude ja preemiate otsustamine; 7.

Logi sisse

EEL-i erakorralisi või mitteregulaarseid kulusid nõudvate projektide algatamise või lepingute sõlmimise otsustamine; 7. EEL-i siseste erialasektsioonide, toimkondade ja ajutiste töögruppide moodustamine.

Volikogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt neli korda aastas. Kutsed volikogu koosolekule saadetakse volikogu liikmetele välja hiljemalt 7 päeva enne koosolekut. Volikogu liiget võib volikogus esindada teine volikogu liige kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volituse olemasolul. Volikogu koosolekutel võivad EEL-i liikmed osaleda vaatlejana, informeerides volikogu oma sellekohasest soovist vähemalt 4 päeva ette.

Volikogu on vastutav esinduskogu ees.

Eesti Arhitektide Liidu põhikiri

Juhatus 8. Juhatuse liikmed valib esinduskogu kaheks aastaks. EEL-i juhatuse pädevusse kuulub: 8. EEL-i raamatupidamise korraldamine; 8.

 • Keskmine liikme suurus teismelises on 17-aastane
 • Mittetulundusühingu edaspidi Liit nimi on: Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit.
 • И неудивительно, что в конце концов они были покинуты людьми, которые стянулись в один центр -- в Диаспар.
 • Põhikiri | Alaska Malamuutide Liit
 • Mis on liikme suurus ja normaalse paksuse suurus
 • Põhikiri | Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit

EEL-i Suurenenud liikme venitamise abil avalikkuse ees; 8. EEL-i liikmete väljaarvamise otsustamine; 8.

 • Pumba videoliige suurendamiseks
 • И все же иногда древние мифы пробуждались и преследовали их; и они беспокойно вспоминали легенды об Империи, когда Диаспар был молод и черпал жизненные силы в общении со многими светилами.
 • Вот эти Банки, это бездонное хранилище информации, полностью определяющее сегодняшний город - оно вокруг .
 • Eesti Arhitektide Liit
 • Peenise suurused pulli

Direktsioon 9. EEL-i direktsioon on täidesaatev ja korraldav organ, mille tegevust juhib tegevdirektor, kes omandab ja võõrandab EEL-i kui juriidilise isiku õigusi ja kohustusi, juhindudes oma tegevuses käesolevast põhikirjast, esinduskogu, volikogu ja juhatuse otsustest ja volitustest ning alludes vahetult EEL-i juhatusele. Direktsiooni pädevusse kuulub: 9. EEL-i tegevuse igapäevane juhtimine ja töö korraldamine vastavalt esinduskogu, volikogu ja juhatuse otsustele; 9.

Account Options

EEL-i vara käsutamine, kusjuures juhatuse otsusega võidakse kehtestada piiranguid vara käsutamiseks; 9. EEL-i nimel lepingute ja rahaliste dokumentide allkirjastamine; 9. Direktsioon on vastutav juhatuse ees.

EAL on 8.

Direktsioon tegutseb EEL-i nimel juhatuse poolt määratud korras. Revisjonikomisjon Revisjonikomisjon on EEL-i kontrolliv ja revideeriv kogu, mis valitakse EEL-i liikmete hulgast esinduskogu poolt kaheks aastaks vähemalt kolmeliikmelisena.

EDO PÕHIKIRI » MEIST » volmarsoft.ee

Komisjon valib oma koosseisust esimehe. Revisjonikomisjoni kohustuseks on revideerida EEL-i kogu finants- ja majandustegevust ning korraldada arvestuse ja aruandluse plaanilisi revisjone vähemalt kord aastas.

Revisjoni tulemustest informeeritakse esinduskogu. Revisjonikomisjoni ei tohi kuuluda EEL-i volikogu liikmed, juhatuse liikmed ega direktsiooni palgalised töötajad.

Kõikidel muudel ühingutel, sihtasutustel, selahulgas IDO-Estonia SA ja nendega seotud isikutel, puuduvad ametlikud volitused IDO reeglite kasutamiseks võistlustel ning IDO tiitlivõistlustele ja festivalidele tantsijate registreerimine.

Revisjonikomisjoni esimees võib osaleda volikogu töös ilma hääleõiguseta. Aukohus