Millised liikme suurused olid teie paavsti, Navigeerimismenüü

Me võime seda tunnistust veelgi kinnitada, meenutades mõningaid sündmusi Apostlite tegude raamatust, kus me näeme p. Nende transpordilaevad olid 30 meetrit pikad, 9 meetrit laiad ja 12 meetrit kõrged ning neil oli sajaliikmeline meeskond. Võtmed on autoriteedi loomulikud ja väga tavalised sümbolid, kuna selle otsustamine, keda lastakse sisse ja kes jäetakse välja, on autoriteedi õigus.

Maailma suurim munn ja selle suurus pühakirjaline alus Teisipäev, Pidage meeles, et Jumala otsus rajada paavstiamet — nagu ka tema otsus seada sakramendid ja rajada koguni Kirik ise — oli täielikult Tema vaba valik.

Kuna see on nii, siis ei teaks me kunagi, et see on olnud Jumala tahe, kui Ta ise ei oleks meile oma otsusest kõnelenud. Nii peame loomulikult otsima tõestust Jumala otsuse kohta rajada paavstiamet ilmutusallikatest — Pühast Kirjast ja Pärimusest kuigi see loeng keskendub eeskätt Pühakirjale.

Lähenemisviis, mille kavatsen valida sel konverentsil, on äratundmine, et õpetus paavsti ülemvõimust on seesmiselt seotud kahe laiema õpetusküsimusega: esiteks, kristliku Kiriku nähtavusest, ja teiseks vähemalt mingisuguse jumalikult seatud usulise autoriteedi olemasolust maa peal mis on Kiriku nähtavuse loogiline ja isegi hädavajalik järeldus.

See, et on olemas seos meie teema ja nende kahe doktriini vahel, on fakt, kuid mul on kaks põhjust Kiriku nähtavuse ja vähemalt mingisuguse jumalikult seatud usulise autoriteedi olemasolu kasutamiseks lähtepunktina. Esiteks asetab see meetod õpetuse paavsti ülemvõimust õigesse konteksti ning teeb nähtavaks korra ja seesmise seotuse, mis on olemas katoliiklike dogmade vahel.

Mõtlemine on protsess, mille abil me hakkame nägema tegelikkust; mitte pealiskaudselt, vaid kogu tema Millised liikme suurused olid teie paavsti.

Ja keegi ei saa midagi sügavalt mõista ilma, et ta näeks seda eksisteerivana selle õiges korras, selle õiges kontekstis — põhjused, miks miski peab olema just nii, nagu ta on, asuvad tema seostes teiste asjadega.

Millised liikme suurused olid teie paavsti

Kui see konverents veenab teid ka Videoopetus Zoom peenis selles punktis — et me peame nägema asju nende kontekstis, kui tahame neid näha õigesti, ja et me peame endas arendama usaldamatust iga teooria või seletuse Niipalju kui voimalik suurendada liikme foto, mida ei saa integreerida laiemasse konteksti —, siis on see konverents juba olnud teie aega väärt.

Teiseks, see lähenemisviis on kasulik praktilisest apologeetilisest vaatepunktist. Selle maailmavaate inertsist koormatuna leiab protestant, et paavsti ülemvõimu kinnitavad klassikalised pühakirjaargumendid, mida ma nimetan ka sellel konverentsil, ei ole veenvad. Tema meelest ei ole need mõned pühakirjatsitaadid piisavad, et lükata ümber tervet mõttesüsteemi, millega paavsti ülemvõimu ei saa lepitada. Seetõttu tundub olevat vajalik astuda sammuke tagasi ja näidata kõigepealt, et Pühakiri õpetab, vastupidiselt protestantlikule lähtepunktile, et autentne kristlus ei ole kitsalt isiklik asi Jumala ja uskliku vahel, vaid et sellel on — Jumala vabal valikul — ka institutsionaalne pool.

Veel kord, neil kahel põhjusel alustame oma arutelu paavstluse pühakirjalistest alustest esmalt selle tuvastamisega, et kristlik Kirik on Jumala kavatsuse kohaselt nähtav institutsioon, mida juhib vähemalt mingisugunegi jumalikult seatud usuline autoriteet. Selline on meie lähtepunkt. Mis täpselt on aga meie sihtpunkt, st milline täpselt on väide, seisukoht, mida kavatseme tõestada?

Ma esitan selle kolme punktina: meie kavatsuseks on näidata, et Pühakiri, nagu kirikuisad seda tõlgendavad, õpetab, et: 1. Jeesus Kristus ei rajanud mitte üksnes religiooni mõistetuna uskumuste koguminavaid Kiriku selle ranges tähenduses, st nähtava organisatsiooni, mida juhib nähtav autoriteet, ja me näeme, et see oli õigupoolest Kiriku Vanas Testamendis leiduva eelkujutise, milleks oli Iisraeli rahvas, loogiline lõpuleviimine.

Jeesus Kristus valis selle organisatsiooni jaoks monarhilise struktuuri, st struktuuri, milles üks isik omab kõrgeimat autoriteeti, ning selle kõrgema autoriteedi algse omajana valiti välja püha Peetrus. Siin tuuakse üksikasjalikult esile Pühakirja argumendid paavstluse kinnituseks. Peetruse õigusjärglased selles ülemkarjase ametis on Rooma piiskopid. Nähtavus ja autoriteet — paavstliku ülemvõimu eeltingimused Millised liikme suurused olid teie paavsti, kui me demonstreerime Pühakirja põhjal, et meie Issand rajas nähtava ühiskonna koos seda juhtiva autoriteediga, tuletagem meelde, mida me ühiskonna all mõtleme.

Vastavalt klassikalisele filosoofilisele definitsioonile on ühiskond püsiv ühise autoriteedi alla kuuluv ja ühise eesmärgi nimel tegutsev üksikisikute kogum. Tuleb ette kõikvõimalikus vormis ja suuruses ühiskondi laialt varieeruvate eesmärkide ja laialt varieeruvate autoriteedistruktuuridega, kuid nad kõik sobituvad selle põhidefinitsiooniga, olgu konkreetse ühiskonna Millised liikme suurused olid teie paavsti tegemist perekonna, kooli, koguduse, rahvuse või muuga.

Ilma võimuta ühiskonnaliikmeid koordineerida — ja vajadusel koguni sundida — oleks igasugune püsiv tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks võimatu ning ühiskond ühiskonnana sureks. Õigupoolest näevad katoliiklikud filosoofid sageli analoogiat inimolendi ja ühiskonna vahel. Seega nõuab nii terve mõistus kui ka terve filosoofia, et igal ühiskonnal, igal nähtaval ja organiseeritud üksikisikute kogumil, kui see tahab jääda püsima ning saavutada eesmärki, milleks see on rajatud, peab olema mingi püsiv autoriteet.

Möödaminnes, ääremärkuse korras tasub nimetada, et ühiskonna eesmärk määrab ühiskonda haldava autoriteedi loomu ja ulatuse. Näiteks perekonnaisadel ei ole autoriteeti kuulutada välja sõda teise rahva vastu. Ja mitte ühelgi autoriteedil ükskõik millises ühiskonnas ei ole õigust toimida vastupidiselt selle ühiskonna eesmärgile, kuna autoriteet on olemas eesmärgi pärast, mitte vastupidi. Filosoofilisemalt meelestatutele meie hulgast võiks seda väljendada öeldes, et seesmine lõppeesmärk on olemas välise lõppeesmärgi pärast.

Tähendamissõnad ja kujundid Oma päästetööd kirjeldades kasutas meie Issand sageli nii kujundeid kui tähendamissõnu.

Millised liikme suurused olid teie paavsti

Loomulikult ei ole ei Millised liikme suurused olid teie paavsti ega tähendamissõnad otsesed definitsioonid, nii et me ei saa neist otsida lõplikku seletust Kristuse tööle, kuid nad kirjeldavad selle teatavaid tunnusjooni ning küsimus, mille me peaksime endale neid kujundeid ja tähendamissõnu uurides esitama, on, et kas nad näivad kirjeldavat nähtamatut, mitteinstitutsionaliseeritud kristlust või nähtavat ja institutsionaliseeritud kristlust.

Vaagigem kolme tähendamissõna. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema.

Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Tähendamissõnade tegelaste puhul on alati võimalik öelda, kes on taevase kuningriigi osaline ja kes ei ole.

Millised liikme suurused olid teie paavsti

Samuti, kuigi see on märksa raskemini hoomatav, teevad need tähendamissõnad vahet sulaste vahel, kes külvavad seemet, ja taimede vahel, mis tärkavad; noota heitva kalamehe vahel ja kalade vahel, kes võrku satuvad; sulaste vahel, kes esitavad kutse, ja külaliste endi vahel.

See näib viitavat erinevatele rollidele taevases kuningriigis. Kuningriik on ju iseenesest ühiskond. Teises kohas, iseennast Hea Karjasena kirjeldades Johannese 10kirjeldab meie Issand oma lambaid suletuna lambatarasse, tuues taas esile pildi nähtavalt identifitseeritavast karjast.

Lõpuks võime mainida kujundit Kirikust kui Kristuse Ihust, kujundit, mida ei leia evangeeliumidest, kuid siiski Jumala poolt inspireerituna p. Pauluse kirjadest eriti Efeslastele, Galaatlastele ja Koloslastele.

Ihu on kindlasti midagi nähtavat ja organiseeritut, ning p. Paulus võtab isegi vaevaks osutada, et selles Ihus on olemas äratuntavalt erinevad funktsioonid 1. Korintlastele — Meie eesmärk ei ole nende kaalutluste puhul tõestada, et autentne kristlus on midagi täiesti välist ilma mingi nähtamatu Millised liikme suurused olid teie paavsti, näiteks nagu armu tegutsemine hinges, vaid osutada sellele, et autentne kristlus ei saa olla eranditult sisemine — et mõned tähendamissõnad ja kujundid isegi enamik viitavad kristlusele, mis on organiseerunud Millised liikme suurused olid teie paavsti laadi religioosse ühiskonnana.

Nähtav autoriteet Kooskõlas sellega, mida väitsime ennist ühiskondade olemuse kohta, oleks meie Issand, kui Ta tõepoolest tahtis, et Tema kari oleks kogutud kokku organiseeritud ühiskonnaks, ilmtingimata pidanud rajama mingi autoriteedi seda ühiskonda juhtima.

Українська Греко-Католицька Церква в Естонії

Pöördudes taas evangeeliumide poole, leiame kindlasti, enne kui vaeme, kas Ta andis selle kõrgeima autoriteedi pühale Peetrusele, et Ta vähemalt kellelegi autoriteedi andis. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.

Millised liikme suurused olid teie paavsti

Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kirikule!

Aga kui ta isegi kiriku sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner! Ja kui keegi ei peaks kiriku otsust aktsepteerima, õpetab Ta oma jüngreid neid kohtlema nii, nagu nad kohtleksid võõra rahva liikmeid või Iisraeli rahvast väljatõugatuid. See on samaväärne sellega, nagu Ta annaks kirikule autoriteedi liikmeid välja heita, kui nad ei aktsepteeri kiriku otsuseid.

See on nõnda seetõttu, et nagu Kristus siinkohal kinnitab, kõneleb kirik Tema enda häälega.

Paavstluse pühakirjaline alus

Miks peaks Ta andma inimestele taolise autoriteedi, et nad võivad kõnelda Tema enda nimel? Taas: autoriteet on olemas eesmärgi pärast. Autoriteet on apostlitele antud seepärast, et Millised liikme suurused olid teie paavsti peavad jätkama Tema missiooni ning viima lõpule selle töö, mida Ta alustas. Selleks, et päästa maailm. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kuidas nad nüüd saavad võimaluse Temasse uskuda?

Nende jutlustamise kaudu, keda meie Issand on läkitanud ning volitanud enda nimel kõnelema. Kuuldes neid, kellel on Kristuse autoriteet, kuulevad inimesed Kristust ennast.

II Vatikani kirikukogu alguse 50. aastapäev: vestlus isa Vello Saloga

Ja kui nad keelduvad neid apostleid kuulamast, siis mõistetakse nad hukka. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Sellepärast, et need kalamehed on saanud volituse olla Päästja ametlikud esindajad maa peal. Veelgi enam: selle stseeni kajastamisel Matteuse evangeeliumis mainitakse üht lisadetaili. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Kuid enesestmõistetavalt ei saa apostlid minna isiklikult kõigi rahvaste juurde ega ela nad ka kuni aegade lõpuni. Neid volitus-ja tõotusesõnu ei saa seetõttu mõista mitte apostlite kui üksikisikute kohta, vaid nende kui inimeste kogu kohta öelduna, keda on volitatud õpetama ja juhatama Kristuse nimel kuni aegade lõpuni. Ning tõepoolest, Pühakiri annab küllaldaselt tunnistust sellest, et apostlid andsid oma õpetuse ja juhtimismeelevalla edasi teistele inimestele, kelle puhul nad eeldasid, et kristlased neid usuksid ja neile kuuletuksid.

Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda. Enne p.

Piiskopi läkitus kolmekäelise Jumalaema kogudusele Armsad vennad ja õed!

Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Näiteks miks valis meie Issand kaksteist apostlit? See on vaevalt väga juhuslik number — kui pidada meeles, et Vana Iisrael koosnes kaheteistkümnest suguharust, millest igaüks võrsus ühest esiisast.

Millised liikme suurused olid teie paavsti

Kaksteist esiisa moodustasid Vana Iisraeli. Kaksteist uut patriarhi rajavad Uue Iisraeli. Või veel: 72 jüngrit valiti välja abistama kahtteist apostlit, just nagu Mooses valis 72 vanemat kuus igast suguharust ennast abistama Vana Iisraeli juhtimisel. Niisiis oli eelmine Iisrael selgelt kristliku lepingu eelkujutis.

  1. Taust[ muuda muuda lähteteksti ] Veidi aega peale seda kui Innocentius III — oli aastal paavstiks valitud, andis ta välja mitu entsüklikatkutsudes üles Pühale maale tungima ja selle moslemite käest tagasi võtma.
  2. Ülestõusu põhjused[ muuda muuda lähteteksti ] Poola Kuningriigi vapp aastast Novembriülestõusu puhkemise peamiseks põhjuseks oli rahulolematus Venemaa keisrite poliitikaga, mis oli vastuolus Poola aastal kehtestatud konstitutsiooniga.
  3. Meist - UKRAINA KREEKA-KATOLIKU KIRIK EESTIS
  4. Zara piiramine – Vikipeedia
  5. Järgmine nr.
  6. Kui sissejuhatavalt meenutada, et pooleli jäänud I Vatikani kirikukogu algus jääb üle aasta taha — toona oli päevakorral kiriku suhestumine valgustuse ja uusajaga — ning üleeelmine kirikukogu toimus

Kuid Vana Testamenti lugedes ei saa olla midagi ilmselgemat kui fakt, et Moosese läbi rajatud lepingul oli sotsiaalne mõõde. Jumal tegi lepingu konkreetse rahvaga, sotsiaalse üksusega, valitud rahvaga.

Valitud rahvast, kuigi nad kõik olid Jumala silmis pühad, juhtis sellegipoolest jumalikult seatud usuline autoriteet: ülempreester. Näiteks 4. Moosese raamatu Need mehed väitsid, et ei pea olema nähtavat usulist autoriteeti, kuna kogu Iisraeli rahvas on üheväärselt Jumala poolt valitud. Sest terve kogudus — nad kõik on pühad ja Issand on nende keskel!

Mispärast tõstate siis teie endid Issanda koguduse üle? Moosese Ning hiljem, selles samas peatükis, loeme, kuidas Jumal seda mässu karistas.