Nagu tapselt kindlaks maarata liikme suuruse

HÜT punkt 5. Kui aktsionär soovib ühes teabenõudes nii teavet kui ka dokumentidega tutvuda, on kohtulahendi täitmine mõistlik määrata kindlaks selliselt, et aktsionär saaks samas teabenõudes küsitud teavet ja dokumentidega tutvuda ühes ja samas kohas. Lisaks on igal aktsionäril õigus küsida ettevõttelt vajadusel lisainfot ja kokku leppida kohtumisi. Samuti võttis ta ilmunud raamatus kasutusele bra-ket-tähistuse.

Navigeerimismenüü

VÕS § alusel nõuet esitav isik peab seevastu tõendama, et tal on dokumendiga tutvumise vastu õigustatud huvi et dokument, mis palutakse esitada, on koostatud dokumendiga tutvuda sooviva isiku huvides või et dokumendis on kajastatud selle isiku ja dokumendi valdaja vaheline õigussuhe või nendevahelise tehingu ettevalmistamine. Kui kohus leiab, et taotletavat teavet saab nõuda, saab lahendi täitmise viisi kindlaks määrata seadust, põhikirja ja üldist mõistlikkuse põhimõtet arvestades.

Kui aktsionär soovib ühes teabenõudes nii teavet kui ka dokumentidega tutvuda, on kohtulahendi täitmine mõistlik määrata kindlaks selliselt, et aktsionär saaks samas teabenõudes küsitud teavet ja dokumentidega tutvuda ühes ja samas kohas. Sama põhimõte kohaldub ka aktsiaseltsi aktsionäri teabenõudele.

HÜT aruanne 2015

Samuti on aktsionäril õigus saada teavet muude üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta. Teabenõude korras ei saa aga küsida oletusi, hinnanguid ega prognoose.

HÜT aruanne AS Harju Elekter lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku ettevõttena Tallinna Börsi nõuetest, Hea Ühingujuhtimise Tava HÜT juhistest ning aktsionäride ja investorite võrdse kohtlemise printsiibist.

Samuti ei ole teabenõude esemeks küsimused aktsiaseltsi sisemise töökorralduse kohta või faktilise olukorra põhjuste kohta. Ometi oli ta kvantmehaanikale teedrajav. Aastal sai de Broglie teooria kaks sõltumatut eksperimentaalset kinnitust, mis tõendasid elektronide difraktsioonimida mateerialainete teooria oli ennustanud.

 • Esitatud taotlusi on kohtul tulenevalt hagita menetluses kohalduvast uurimisprintsiibist vt TsMS § lg-d 5 ja 7 õigus ja kohustus tõlgendada ning hinnata omal algatusel sõltumata menetlusosaliste seisukohtadest.
 • Kvantmehaanika – Vikipeedia
 • Kvantmehaanika teooria vajadus tulenes elektromagnetismi ning klassikalise mehaanika suutmatusest seletada kõiki elektromagnetkiirguse omadusi ja aatomi ehitust.
 • Сам скульптор, справедливо встревоженный, когда разборчивость чудовища по кулинарной части стала очевидной, предпочел спрятаться и не появлялся на люди до тех пор, пока дракон не пропал таким же загадочным образом, как и Изо всей этой информации ясно было .
 • Только когда планета совсем приблизилась, смог Олвин ясно рассмотреть, что именно имел в виду его друг.
 • Нет такой выход из положения был продиктован просто ленью.
 • Kas see on tosi, et liige saab suurendada

Briti füüsik George Paget Thomson juhtis elektronkiire läbi üliõhukese metallikihi ning vaatles de Broglie poolt ennustatud interferentsimustrit. Juba olid Clinton Davisson ja tema assistent Lester Germer Bell Labsis läbi viidud eksperimendis vaadelnud nikli kristallilt peegeldunud elektronkiire interferentsimustrit.

Nagu tapselt kindlaks maarata liikme suuruse

Seletada õnnestus neil seda alles de Broglie teooria abil. Moodsa kvantmehaanika teke[ muuda muuda lähteteksti ] Moodne kvantmehaanika sai algusemil Werner HeisenbergMax Born ja Pascual Jordan formuleerisid maatriksmehaanika.

Mõni kuu hiljem leiutas Erwin Schrödinger de Broglie mateerialainete teooriale tuginedes lainemehaanika ja pani kirja Schrödingeri võrrandi. Mõned aastad hiljem näidati, et mõlemad lähenemised on matemaatiliselt ekvivalentsed.

Kvantmehaanika

Määramatuse relatsiooni koordinaadi ja impulsi puhul kirjeldas esimesena Werner Heisenberg Aastal sõnastasid Bohr ja Heisenberg ka Kopenhaageni interpretatsiooni. Umbes hakkas Paul Dirac töötama kvantmehaanika ja erirelatiivsusteooria ühendamise kallal.

Samuti võttis ta ilmunud raamatus kasutusele bra-ket-tähistuse. Samal ajal formuleeris John von Neumann kvantmehaanika range matemaatilise baasi, mida ta kirjeldas ilmunud raamatus. Ta kasutas muu hulgas lineaarseid operaatoreid Hilberti ruumidel.

Sellel etapil saadud tulemused kehtivad tänini ning on kvantmehaaniliste küsimuseasetuste kirjeldamisel üldkasutatavad.

Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga. Juhatajale makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule.

 • Это чудесное место, - сказал Элвин.
 • HÜT aruanne - Harju Elekter
 • Старый наставник дал ему строго фактический отчет о своей встрече с Хедроном и добавил к нему то немногое, что ему было известно об образе жизни Шута.
 • Этим видом транспорта были связаны между собой все населенные пункты, однако за все время своего пребывания в Лизе Олвин ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пользовался таким вот мобилем.
 • Когда это, спрашивается, было, чтобы он остановился, отложил в сторону все свои планы, все свои авантюры, чтобы задуматься -- а как все это повлияет на судьбу его друзей.
 • Диаспар заключал в себе все действительное, все необходимое, все представимое.
 • Video suurendamise liige vaakumpumbaga

Juhataja tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatajal on õigus saada lahkumishüvitist kuni 10 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Tulemuspalka makstakse juhatajale ühistel alustel emaettevõtte halduspersonaliga.

Tulemuspalk jaotatakse vastavalt põhipalgale ja tööpanusele, kusjuures juhataja tulemuspalk kooskõlastatakse nõukogu esimehega. Tippjuhtkonnale, sh.

Aastapreemia kinnitab nõukogu esimees ning see makstakse välja pärast Kontserni aastaaruande auditeerimist. Lisatasu tööstaaži eest makstakse kõigile alalistele töötajatele sh juhatajale tööstaaži alusel, mille hulka kuulub pideva töötamise aeg Kontsernis.

 1. Сирэйнис умолкла и посмотрела на Олвина с мольбой.
 2. – Riigi Teataja
 3. Erootilise suurendamise liige kodus
 4. Ему уже приходилось наблюдать это, и потому он остерегался отдавать себя полностью, без оглядки, кому бы то ни .

Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes.

Vastavaid tehinguid HÜT punkt 3.

Calling All Cars: Hot Bonds / The Chinese Puzzle / Meet Baron

Nõukogu poolt komiteede asutamisel avaldab emitent oma veebilehel nende olemasolu, ülesanded, koosseisu ja koha organisatsioonis.

Komiteedega seotud asjaolude muutmisel avaldab emitent samas korras ka muudatuse sisu ning teostamise aja.

Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust ning esitada nõukogule ettepanekuid ja soovitusi seaduses sätestatud küsimustes. Info auditikomitee kohta on kuvatud ettevõtte veebilehel. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on valida ja kinnitada nõukogu koosseis ja volituste aeg.

Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu liikmele rakendatakse ettevõttes kehtivat preemiasüsteemi vt selgitust HÜT punktile 2. Nõukogu liikmele lahkumishüvitust ette nähtud ei ole. Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes näidatakse ära majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos igakordsete lahendustega.

Nagu tapselt kindlaks maarata liikme suuruse

Nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktist ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. Nõukogu ja juhatus teevad tihedat koostööd tegutsedes vastavalt põhikirjale ning äriühingu ja selle aktsionäride huvides.

Vastavaid huvide konflikte HÜT punkt 5. Ettevõtte juhatus on seisukohal, et strateegia kuulub ettevõtte ärisaladuste hulka ning ei kuulu avalikustamisele. Üldised suunad ja olulised teemad on ära toodud juhatuse tegevusaruandes.

Nagu tapselt kindlaks maarata liikme suuruse

Emitent võimaldab aktsionäridel osaleda nimetatud üritustel ning teeb ettekanded kättesaadavaks oma veebilehel. Emitent ei korralda kohtumisi analüütikutega ega investoritele tehtavaid esitlusi vahetult enne finantsaruandluse avalikustamise kuupäevi.

Nagu tapselt kindlaks maarata liikme suuruse

Ettevõte lähtub alati oma tegevuses aktsionäride võrdse kohtlemise printsiibist.