Optimaalne liikme suuruse arvamus,

Samas ei tohi kohtute nõukogu asetada end kohtu asemele, kellele kohtunike individuaalne atesteerimine ülesandeks on tehtud. Kui suureneb nende nõudlus, kasvab ka salasigarettide hind, muutes sigarettide salakaubanduse tulusamaks ja tuues kaasa salakaubanduse suurenemise. Spetsialistid on teinud tublit tööd ja hinnanud Euroopa linna — Tartu nende hulgas, Lätist Jūrmala, Ventspils ja Daugavpils, Leedust juba kümmekond asulat — liikumist selle eesmärgi poole: haljastuse osatähtsus linna territooriumist, kättesaadavus 10 minuti jalgsikäigu raadiuses ja rohelise platsi keskmine suurus. Linnasotsioloogia üks empiirilisi põhitõdesid on: elamukruntide parim naaber on parkmets, park või haljasala. Võrdlusmaterjaliks oli erinevate elualade prestiižikuse analüüs: enim korrumpeerunud riikides oli tollitöötajate maine madalamaid.

Strasbourg, Sissejuhatus 1.

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Euroopa süsteemide mitmekesisus peegeldub riikide tehtud valikutes ja diskussioonides selle üle, missugust nime peaks kandma organ, kellele on usaldatud kohtunike sõltumatuse kaitsmise ülesanne. Käesolevas arvamuses püütakse selgitada välja kohtute nõukogu üldise missiooni, koosseisu ja ülesannetega seonduvad põhielemendid, mis teenivad demokraatia tugevdamise ja kohtunike sõltumatuse kaitsmise eesmärki.

Arvamuses ei esitata üksikasjalikku kohtute nõukogu koostamise põhimõtete ega selle ülesannete kirjeldust, ega pakuta välja ühte mudelit Euroopa kohtute nõukogude jaoks.

Missugune on optimaalne ja hästijuhitav meeskonna (osakonna) suurus?

Kohtute nõukogude koosseis ja ülesanded võivad riigiti erineda [3]. Teadvustades erinevusi, ent täheldades samas ka sõltumatu kohtute nõukogu loomise suundumust, pidas CCJE vajalikuks n rõhutada võimude lahususe põhimõtte austamise kontekstis kohtunike sõltumatuse kaitse ülesannet täitva spetsiifilise organi tähtsust; n panna paika juhtnöörid ja standardid liikmesriikide jaoks, kes soovivad oma kohtute nõukogu ellu kutsuda või seda reformida.

Käesolevas arvamuses sätestatu käib kohtusüsteemi kõikide osade kohta, eriti neis riikides, kus eksisteerib eraldiseisev haldusõigusemõistmise süsteem, kas siis ühtse kohtute nõukogu kelle pädevus hõlmab tava- ja haldusõigusemõistmist või eraldiseisvate nõukogude raames [4].

Käesolevat arvamust ette valmistades lahkas CCJE ja võttis vajadusel arvesse eriti järgmisi materjale: n Euroopa Nõukogu acqui, eeskätt Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele R 94 12 Optimaalne liikme suuruse arvamus sõltumatuse, tõhususe ja rolli kohta [5]Euroopa Üldine missioon: kaitsta kohtunike sõltumatust ja õigusriiki 8. Kohtute nõukogu on mõeldud kaitsma nii kohtusüsteemi kui ka kohtunike sõltumatust.

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Sõltumatute ja erapooletute kohtute olemasolu on õigusriigi struktuurinõue. Globaliseerunud ja vastastikku sõltuvates ühiskondades peaks iga kodanik mõistma, et kohtunike sõltumatus on tõe, vabaduse, inimõiguste austamise ning erapooletu ja välismõjutustest vaba õigusemõistmise garantii.

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Kohtunike sõltumatus ei ole kohtunikele nende endi huvides antud eelisõigus ega privileeg, see teenib õigusriigi ja igaühe huve, kes õigusemõistmist taotleb või sellele loodab. Seega on sõltumatus kui kohtunike erapooletuse tingimus kodanikele garantiiks, et neid kohtus võrdselt koheldakse. CCJE on seisukohal, et kohtute nõukogu peaks edendama õigusemõistmise tõhusust ja kvaliteeti, aidates seeläbi kindlustada Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 täielikku elluviimist ja üldsuse usaldust kohtusüsteemi vastu.

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Selles kontekstis on kohtute nõukogu ülesandeks võtta vajalikke meetmeid kohtusüsteemi hindamiseks, kohtu pakutavatest teenustest ülevaate saamiseks ning nõuda, et asjaomased asutused astuksid samme õigusemõistmise edasiarendamiseks. CCJE soovitab, et riikides, kus on olemas kirjutatud põhiseadus, asetseksid kohtute nõukogud põhiseaduse tasandil ning ülejäänud riikides põhiseadusega samaväärse alusseaduse või põhiseadusliku seaduse tasandil.

Tuleb sätestada selle organi moodustamine, defineerida selle ülesanded ning see, kust selle liikmed peavad pärinema ning sätestada liikmelisuse ja valiku kriteeriumid [7].

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Lisaks kohtunikkonna suunamise ja juhtimise ülesannete täitmisele peaks kohtute nõukogu endast kujutama autonoomset kohtuvõimu valitsusasutust, võimaldades kohtunikel oma ülesandeid täita ilma täitevvõimu ja seadusandja kontrollita ja ilma kohtusüsteemist enesest lähtuvate sobimatute surveavaldusteta. Selles kontekstis leiab CCJE, et oleks sobimatu, kui muud võimud piiraksid kohtute nõukogu autonoomset õigust ise oma töömeetodite ja arutlusteemade üle otsustada.

Metsaomanik: 10 000 hektarit on optimaalne suurus

Kohtute nõukogu suhted justiitsministeeriumi, riigipea ja parlamendiga tuleb täpselt paika panna. Lisaks eelöeldule, lähtudes sellest, et kohtute nõukogu ei kuulu kohtusüsteemi hierarhiasse ja ei Suurenda Sex Liikme Video massaaz seega kohtuasju sisuliselt otsustada, vajavad tema suhted kohtute ja eeskätt kohtunikega väga hoolikat läbimõtlemist.

Optimaalne liikme suuruse arvamus

Kohtute nõukogul lasub ka kohustus kaitsta kohtunike piiramatut õigust erapooletult, kooskõlas oma südametunnistuse, arusaamisega faktilistest asjaoludest ning kehtivate õigusnormidega lahendada asju ilma poliitilist, ideoloogilist või kultuurilist laadi välise surve või piiranguteta [8]. Liikmed: et sõltumatu ja läbipaistev kohtute nõukogu Optimaalne liikme suuruse arvamus optimaalselt toimida III. Kohtute nõukogu, mis koosneb peamiselt kohtunikest Kohtute nõukogu koosseis peab olema selline, mis tagab tema sõltumatuse ja võimaldab tal oma ülesandeid tõhusalt täita.

Kohtute nõukogu võib koosneda kas ainult kohtunikest või olla segakoosseisuga ja hõlmata kohtunikke ja isikuid, kes ei ole kohtunikud.