Tagasiside suurendamine liige

Eve Karmo on pikka aega töötanud Tallinna Haigekassa direktorina, projektijuhina Tervishoiuprojekt juures, tervishoiu konsultandina Leedu Vabariigis ning mittetulundusühingu Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis tegevdirektorina. On aga ka inimesi, kelle jaoks on just tunnustamise pool raskem. Kuidas edasi- ja tagasisidet efektiivselt vastu võtta ja küsida?

Tagasiside suurendamine liige

Kolmapäev, jaanuar 20, - Coachivas stiilis edasi- ja tagasiside andmine Kas Sinu meeskonnas on liiga palju kriitikat või tagasiside puudub üldse? Tule harjuta, kuidas anda ja vastu võtta edasi- ning tagasisidet ja tagada meeskonnas kõrge motivatsioon, hea meeleolu ja inimeste areng. Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad Tagasiside suurendamine liige harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid.

Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma edasi- ja tagasiside alaste oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks, mis annavad hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagavad, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta.

Osalejatel on võimalik juba enne koolitust välja tuua neid kõige rohkem huvitavad teemad, millega siis koolitaja saab arvestada koolitust ette valmistades, et vastata veelgi enam osalejate ootustele. Eesmärk: arendada võimekust anda nii positiivset kui kriitilist Tagasiside suurendamine liige ja tagasisidet nii meeskonna siseselt, kui juhtide vahel seda siis täpselt vastavalt osaleja vajadusele ning positsioonile, et kas osaleja näol on tegemist meeskonnaliikmega või ka juhirolli omava isikuga õppida analüüsima enda tugevusi ja arengukohti parandada ja arendada praktilisi oskusi edasi- ja tagasiside vestluste läbiviimiseks treenida turvalises keskkonnas edasi- ja tagasiside vestluste läbiviimise oskusi saada positiivne kogemus enda oskuste täiendamisest ja koos tegutsemisest tõsta motivatsiooni ja suurendada positiivsust!

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse uus liige on Eve Karmo Eve Karmo vastutusalaks Regionaalhaigla juhatuses saab EL suunaline ja Eesti haiglavõrguga seotud arendustegevus ning projektid.

Koolituse sisu: Mis on edasi- ja tagasiside, nende peamised eesmärgid ning nendest tulenev kasu juhi, töötaja ja organisatsiooni jaoks? Enne vestlust ja vestluse alguses: Kuidas vestluseks võimalikult tõhusalt ette valmistada?

Tagasiside suurendamine liige

Kuidas ennast vestluse läbiviimiseks sobivalt häälestada? Kuidas vestlust alustada ning luua kohe alguses selle läbiviimiseks sobiv atmosfäär, mis soodustab teise poole avatust oma probleemidest rääkimisel? Vestluse käigus: Kuidas vestlust tõhusalt juhtida?

Tagasiside: Tööstuse 19H katuse parandus

Missugused suhtlemistehnikad soodustavad avatult enda probleemidest rääkimist ja võivad takistada enda probleemidest avatult rääkida? Millest koosneb aktiivne kuulamine ja kuidas seda efektiivselt praktikas rakendada?

Viimased arutelud

Missuguseid küsimusi on võimalik kasutada, et julgustada avatult enda probleemidest rääkima ning võimalikult palju olulist infot koguda? Millele tasub vestluse läbiviimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures? Millele tasub tähelepanu pöörata positiivse edasi- ja tagasiside andmisel? Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes? Kuidas edasi- ja tagasisidet efektiivselt vastu võtta ja küsida? Millele tasub tähelepanu pöörata vestluse lõpetamisel?

Tagasiside suurendamine liige

Kuidas kasutada edasi- ja tagasisidet arenguvestluste kontekstis? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

Toetav organisatsioonikultuur

Koolituse tulemusena on osaleja: omandanud edasi- ja tagasisidestamise ning aktiivse kuulamise alased praktilised teadmised ja oskused saanud võimaluse jagada omavahel kogemusi ning harjutada praktiliselt tagasiside andmist saanud suurendada enda motivatsiooni ja enesekindlust tagasiside andmisel analüüsinud enda toimetulekut vestluste läbiviijana, oskab vestlusi planeerida, eesmärgistada ja läbi Tagasiside suurendamine liige saanud arendada inimeste juhtimise kompetentse.

Umberloikamise suurused liige Koolitus lähtub aktiivõppemeetoditest ning tänapäevastest uuenduslikest tehnoloogilistest võimalustest ja innovaatilistest õppekeskkonna lahendustest, pakkudes osalejatele võimalusi õppida üksteiselt, Suurendamine liige meeste hind ja kujundada oma arvamusi ja suhtumist.

Koolitus on üles ehitatud huvitaval ja kaasaval viisil, mis võimaldab analüüsida kõiki teemasid läbi enda vaatepunkti, alustades sellest, kuidas antud teema igaühte Tagasiside suurendamine liige — see võimaldab teemasse hästi sisse elada ning tõstab motivatsiooni koolitusel osalemiseks. Koolitus annab palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks. Huvi korral juhul, kui koolitusgrupis leidub huvitatud vabatahtlikkeon võimalik mõned praktiliste oskuste kinnistamiseks läbi mängitavad rollimängud salvestada ka videosse ning neid hiljem suures grupis üheskoos vaadata ja analüüsida.

Mida teha, et luua muutust:

Mitmekülgsuse suurendamiseks kasutatakse nii slaide kui ka pabertahvlit ning see toimub interaktiivselt pidevas diskussioonis osalejatega. Koolitusel osalejatel on võimalik enda Tagasiside suurendamine liige arendada ka läbi parimate praktikate jagamise ja nende ellurakendamise võimaluste üle arutlemise nende kontekstis. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellurakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Tagasiside suurendamine liige Veiko Värk.