Liige suurendab raamatuid

Sisuliselt pakuti meile masstoodet pealiskaudse süvenemisega, aga meile oli vaja n-ö rätsepaülikonda ja tõsist pühendumist. Tehti plaane Recent Posts. Teine majandustarkvarast saadav kasu ilmneb varude juhtimises nii hulgi- kui jaemüügis, partnerite juures ning sisseostus. Lisaks paljudele kirjastustele on rakendusega liitunud ka näiteks Eesti kirjandusmuuseum.

Otsingut sai arvutil kaasa teha. Vestlusring: Komplekteerimiseks vajaliku info kättesaamisest ja selles orienteerumisest Kriitilise bibliograafia koostamise võimalustest, näit. Töörühma ja ERÜ büroo kaasabil sai valmis Kirjanduse valiknimestik: Soovituslikud valiknimestikud olid mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjaile ilmuvast kirjandusest ülevaate saamiseks ja järelkomplekteerimiseks, samuti lugejate teavitamiseks.

Algusaastatel prinditi maaraamatukogudes nimestikud välja ning lugejatel oli võimalus nende põhjal saada informatsiooni. Aastatega muutusid nimestikud mahukamateks ning nendega saab tutvuda ERÜ kodulehel. Eriline tänu Reet Olevsoole ja Linda Kasele abi eest komplekteerimise töörühma koolituspäevade organiseerimisel ja valiknimestike vormistamisel.

Avaldame tunnustust Maire Liivametsale eesti kirjanduse tutvustamisel. Tänu ja lugupidamisega ERÜ rahvaraamatukogude komplekteerimise töörühma juht Töörühma liikmed osalesid maaraamatukoguhoidjate seminar-laagris Saaremaal, võeti Liige suurendab raamatuid rahvaraamatukogude seminar-laagrist Toilas ja V maaraamatukoguhoidjate päevast Raplas.

Kliendilood:

Peamiselt suheldi e-posti kaudu, telefoni ja kirja teel. Maris Oro andis põhjaliku ülevaate keskraamatukogu komplekteerimisosakonna tööst. Räägiti komplekteerimise korraldusest ja kirjanduse valiknimestike koostamisest.

Liige suurendab raamatuid

Arvutiprogrammidega seonduvaid probleeme arutati sektsioonides. Liige suurendab raamatuid Lumet andis ülevaate norra kirjandusest. Tehti plaane Muuhulgas räägiti ERÜ komplekteerimise töörühma tegevuse muutmise vajadusest. Kirjanduse valiknimestike koostajatel omapoolne valik Liige suurendab raamatuid büroo kaasabil loodeti nimestik valmis saada järgmise aasta I kvartalis. Uute liikmetena: Maris Oro ja Rita Peussa lahkus septembrist seoses uuele tööle Liige suurendab raamatuid ; konsultandina jätkas endine kolleeg ja praegune arhivaar Mare Ektermann.

Liige suurendab raamatuid

Töörühma liikmed said kokku 3 korral. Lisaks osaleti maaraamatukogude suveseminaril Järvamaal, keskraamatukogude laagris Võrumaal ja IV maaraamatukoguhoidja päeval Haapsalus.

Account Options

Koos ERÜ büroo, Tallinna ja Põlva Keskraamatukoguga Liige suurendab raamatuid ühisseminarid komplekteerimisosakondade juhatajatele, Liige suurendab raamatuid komplekteerimise töörühma liikmetele ja kirjanduse valiknimestike koostajatele. Maire Liivametsa asjatundlikul juhtimisel. Elle Tarik tõi paralleele ndate aastate kirjandussõjaga, kirjandusnimestike koostamise põhimõtteid tutvustas Tiina Tarik Komplekteerimise hetkeseisust andis ülevaate Ere Raag.

Aive Alamaa juhtimisel tutvuti Tallinna Keskraamatukogu töötlusosakonnaga. Helve Pai algatas arutelu: Kirjanduse valiknimestik- komplekteerija hea abiline.

Põlva Gümnaasiumi õpetaja Niole Vananurm rääkis kooliraamatukogu võimalustest ja põhimõtetest nn.

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Arutati ka Liige suurendab raamatuid tegemist keskraamatukogus kas on olemas komplekteerimistoimkond, kaasatud teised osakonnad jms Arutati ka Urrami ja Riksiga seonduvaid küsimusi. Kuulati loengut Põhjamaade kirjandusest ja tehti koos Kirjanike Liidu esimehe Jan Kausiga plaane uueks aastaks. Raag tegi kokkuvõtte ERÜ komplekteerimise töörühma töödest ja tegevusest lõppeval ja uuel aastal ning raamatukoguhoidjate arvamustest kirjanduse valiknimestike kohta.

Otsustati nimestike koostamist jätkata, sest see on tänuväärne ja vajalik töö. Nimestike koostamise töörühm jätkab Tiina Tariku juhtimisel ERÜ komplekteerimise töörühma poolt Töörühma liikmed osalesid aktiivselt maaraamatukoguhoidjate seminarlaagris maaraamatukogude probleemide lahendamiseks loodud ja EMOLiga koostöövõimalusi kavandavas töögrupis.

Maaraamatukogudele koostati perioodika leidumust ja tellimisraha käsitlev ning kvaliteetse lugejateeninduse tagamiseks vajaliku ajalehtede ja ajakirjade valiknimestikku pakkuv metoodiline kiri. Võeti osa rahvaraamatukogude seminar-laagrist ja IV maaraamatukoguhoidjate päevast. Töörühma liikmed said kokku kahel korral Tallinnas, Tartuskus kavandati aasta tegevusplaan, arutati maakogude teabekirjanduse küsitluse kokkuvõtetega ja kongressi ettekandega seonduvat, maaraamatukogude seminar- laagris kogude ja komplekteerimisalaste teemade käsitlemist ning jagati jooksvaid ülesandeid töökoosolekute protokollid on esitatud ERÜ büroole.

Peamiselt suheldi e-posti kaudu ja kirja teel. Tänuväärse töö tegid kirjanduse valiknimestike koostajad.

Küsitlusega ilmnes, et valiknimestikke kasutasid raamatukoguhoidjad enda harimiseks ja uudiskirjandusega kurssi viimiseks, suurt abi said nimestikest lugejad. Koostamisel on I. Täname Rahvusraamatukogu statistikasektori töötajaid, tänu kellele saime kasutada 10 aasta statistilisi andmeid. Julgeme loota, et riigi lisaeelarvest eraldatud 3,7 miljonit teavikute soetamise Liige suurendab raamatuid saamisele aitas kaasa ERÜ poolt läbiviidud uuringud ning analüüsi tulemustele toetuvad Kultuuriministeeriumile esitatud põhjendused.

Koostööd tehti Sirje Bärgi juhitud maaraamatukogude sektsiooniga. Töörühma liikmed osalesid aktiivselt maaraamatukoguhoidjate seminarlaagri töös Valgamaal. Käsitleti järgmisi teemasid: maaraamatukogude komplekteerimise rahastamisest, väikeraamatukogude komplekteerimise võimalustest, kultuuriperioodika leidumusest maaraamatukogudes, info osatähtsusest komplekteerimisel, raamatuvalikust ja raamatukoguhoidjast oma kogu koostajana ning otsiti vastust küsimusele, kas rahvaraamatukogud vastavad lugejanõudlusele.

Liige suurendab raamatuid

Ka maakondlikel seminaridel esinesid töörühma liikmed komplekteerimise ning teabekirjanduse leidumuse küsimustes. Koos Rahvusraamatukoguga korraldati sügisel komplekteerimisosakondade juhatajatele kahepäevane Liige suurendab raamatuid, kus arutati komplekteerimisküsimusi, kuulati kirjandusloengut ja tutvuti Hoiuraamatukogu tööga ja võimalustega.

Töörühma senine juht Mare Ektermann lahkus raamatukogutöölt, kuid osales rühma töös edasi peamiselt interneti vahendusel. Nimetatud analüüs on jätkuks viis aastat tagasi läbi viidud samalaadsele komplekteerimisalasele analüüsile Eesti maaraamatukogudes, mille kokkuvõtete tulemusena rakendatigi tööle ERÜ juhatuse Suurendage peenise suurust labimooduga Rahvaraamatukogude komplekteerimispoliitika töörühm Suur osa töösuhtlusest toimus e-posti kaudu ja kirja teel.

Suvises maaraamatukogude laagris tõstatas raamatukogunõunik Meeli Veskus Liige suurendab raamatuid kui komplekteerimise põhimõtted seadustatakse, kuidas saada kontrolli selle täitmise üle? Tehti ettepanek kasutada koostatud soovitusi komplekteerimise juhenddokumendina. Suvises maaraamatukogude laagris Raplamaal arutleti kirjanduse valiknimestike vajaduse üle.

Eranditult kõik osavõtjad tunnustasid mitme aasta vältel tehtud suurt tööd ja nimestike vajadust.

Liige suurendab raamatuid

Küsitlusest selgus, et nimestikku kasutatakse peamiselt järelkomplekteerimiseks. Samuti saab raamatukoguhoidja endale ülevaate ilmunust ja kasutab nimestikku lugejate informeerimiseks. Tänu siinkohal eksperthinnangu andnud Elle Tarikule. Analüüsimaks põhjalikumalt rahvaraamatukogude komplekteerimistegevust, esitati RR statistikasektorile päring rahvaraamatukogude komplekteerimise arvandmete kohta aastailmillest on kavas teha Komplekteerimise töörühma liikmed osalesid teavikute rahastamist käsitlevate märgukirjade koostamisel ja edastamisel rahastajatele.

Probleemi tõsidust väljendati ka kohtumistel Riigikogu Liige suurendab raamatuid.

Lahendused

Kahjuks ei toetanud Riigikogu rahvaraamatukogudele raamaturaha tõusu ka Kohtumisel kultuuriminister Margus Allikmaaga, kus muuhulgas käsitleti raamatukogude komplekteerimise riigieelarvelist finantseerimist, osales ka komplekteerimise töörühma esindaja. Töörühma liikmed osalesid aktiivselt raamatukoguhoidjate seminarlaagrite töös.

Liige suurendab raamatuid

Maaraamatukogude suvelaagris Raplamaal arutati rahvaraamatukogude komplekteerimise alarahastamisega seonduvaid küsimusi: kuidas ja mida saaks teha raamatukoguhoidjad, et teavikute raha raamatukogu eelarves suureneks. Eeloleval aastal hakkab töörühm Analüüsi üks osa on ka väikeraamatukogude teeninduspiirkonnaga kuni elanikku komplekteerimise analüüs. Margus Allikmaa poolt ERÜ aastakoosolekul pakutud ühtse komplekteerimiskeskuse rajamise idee analüüs ja vastavalt sellele koostöös keskraamatukogude komplekteerimisosakondadega kirjaliku arvamuse ja põhjenduste koostamine, miks see idee ei vasta komplekteerimise tegelikele vajadustele.

Vastav materjal edastati nii Kultuuriministeeriumi kantslerile kui raamatukogunõunik Meeli Veskusele ning kõigile keskraamatukogudele. Komplekteerimise töörühma poole pöördus abi saamiseks ERA Peakomitee palvega kaasa aidata valitsuselt saadud 1 miljoni krooni raamatukinke rahade otstarbekamaks jagamiseks.

  1. Harjutused teismelise liikme suurendamiseks
  2. Elisa Raamat tuleb sinu e-raamaturiiuliks | Drupal
  3. Mida peenise sobib

Komplekteerimise töörühm kogus keskraamatukogude komplekteerimisosakondade vahendusel kinkeraamatute soovid ja edastas ERA Peakomiteele rahvaraamatukogude sellekohase pingerea. Keskraamatukogude roll ja ülesanded seoses maakogude komplekteerimisega oli aktuaalne teema maaraamatukoguhoidjate seminaril Viljandis.

Maakogude sellealased probleemid edastas töörühma liige Tiina Kull Adavere raamatukogust nii rahvaraamatukogude suvelaagris Põltsamaal kui maaraamatukoguhoidjate teabepäeval Paides.

EV Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskusele valmistati ette koondavad põhimõtted rahvaraamatukogude kogude kujundamiseks, mis võiksid olla vastavasisulise määruse aluseks. Novembris koguti keskraamatukogude komplekteerimisosakondade arvamusi rahvaraamatukogude komplekteerimise Liige suurendab raamatuid uuendatud variandi kohta.

Kultuuriministeeriumi juures tegutseva Rahvaraamatukogude Nõukogu algatusel vastasid keskkogud põhjalikule ankeedile komplekteerimistegevuse kohta maakondades- ankeedi koostas ja analüüsi teostab Harjumaa Keskraamatukogu direktor Rutt Enok. Tõhusaks saavutuseks tuleb lugeda seda, et Liige suurendab raamatuid, on meie rahataotlustele nimestike koostajate töövaeva finantseerimiseks juba kolmandat korda eitavalt vastatud.

Nimestikku vajavad maakogude töötajad aga endiselt, et olla kursis ilmunud trükistega ja teavitada nendest oma lugejaid. Praegu on arvestatav paberkandjal variant, sest veel väga paljudes maakogudesse ei saa seda elektrooniliselt edastada. Analüüsimaks rahvaraamatukogude komplekteerimistegevust, esitati RR statistikasektorile põhjalikum päring rahvaraamatukogude komplekteerimise arvandmete kohta aastailmillest saame kokkuvõtteid teha eeloleval aastal.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Murettekitav on rahvaraamatukogudele riigipoolse raamaturaha toetuse suuruse konstantsus, mis on aastail — jäänud samale tasemele: ERÜ ja komplekteerimise töörühma üheks ülesandeks eeloleval aastal saab olema märgukirjade koostamine ja edastamine rahastajatele. Selleks korraldas töörühm kaks põhikoosolekut — Kevadisel töökoosolekul jagati täpsemad ülesanded ja määratleti see küsimuste ring, mis hõlmab keskkogude ülesandeid nii sisulise komplekteerimise kui trükiste hankimise töö paremaks korraldamiseks.

Soovitusi kogude kujundamiseks linna- ja maakonnaraamatukogudele esimene töövariant kokku kirjutas M. Ektermann leidis hulgaliselt ettepanekuid teksti vähendada ja mõtet tihendada.

Eesti Koroonaviiruse levik on suurendanud inimeste huvi nii raamatuvahetuse kui ka kasutatud raamatute ostmise vastu.

Kriitiliselt ja parandusettepanekutega arutati seda töörühma novembrikuu nõupidamisel. Nimestik saadeti ERÜ büroo vahendusel maakonnaraamatukogudesse, kust see edastati külaraamatukogudele.

Liige suurendab raamatuid

Nimestiku koostamist on vaja jätkata seni, kuni väiksemad raamatukogud maal ei oma internetiühendust suurte Eesti raamatukogude kataloogidega. Kohapeal on see nimestik raamatukoguhoidjale hea abimaterjal järelkomplekteerimise teostamiseks. Töörühma algatatud traditsiooni jätkati ka maaraamatukoguhoidjate suvelaagris Võrumaal Kiidil, kus Võrumaa KRK oli korraldanud valiknimestikust