Suurenenud liige ja vastu

Otsuseid saab teha ja kandeavaldusi esitada üldises korras vt eespool. Kui osanike nimekirja peab Eesti väärtpaberite keskregister , käib osanike nimekirja muudatuse vormistamine selle kaudu. Liikmed osalevad enne täiskogu istungjärke ja teisi üritusi ka oma riigi delegatsiooni koosolekutel, et arutada ühiseid seisukohti. Osa võõrandamiseks sõlmitav notariaalne leping esitatakse juhatusele. Horvaatia ühinemisel kasvas Regioonide Komitee liikmete arv lt le hiljem vähendati liikmete arvu le.

MKS § 40 lg 1 näeb muu hulgas ette, et kui seaduslik esindaja rikub tahtlikult või raskest hooletusest MKS §-s 8 nimetatud kohustusi, vastutab ta selle tõttu tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega.

Suurenenud liige ja vastu

MKS § 8 lg 1 esimese lause järgi kuni Juhatuse liikme hoolsusstandard tuleneb ÄS § lg-st 1. Selle järgi peab juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

Suurenenud liige ja vastu

Juhatuse liige peab kohustuste täitmisel tegutsema heas usus ja ühingu huvides, olema otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi ühingule võtta põhjendamatuid riske. Juhatuse liige on jätnud nõutava teo tegemata ennekõike juhul, kui ta ei ole oma kohustuste täitmisel näidanud üles hoolt, mida mõistlik inimene sellises ametis sarnastel tingimustel ilmutaks.

Juhatuse liikme hoolsuskohustus hõlmab ka kohustust teha informeeritud otsuseid, sh küsida asjatundjatelt vajadusel lisateavet ja -selgitusi.

Suurenenud liige ja vastu

Sellist lisateabe hankimise kohustust tuleb hinnata siiski mõistlikkuse põhimõttest lähtudes vt RKTK otsus asjas nrp-d Erinevate juriidiliste isikute liikide jaoks võib juhatuse liikme hoolsusstandard olla mõnevõrra erineva sisuga.

Samuti võib see standard erineda tulenevalt juriidilise isiku tegevusalast ja tegevuse ulatusest ning sellest, kas juhatuse liige on mingi valdkonna asjatundja vt RKTK otsus asjas nrp-d 19 ja Iga juhatuse liikme Suurenenud liige ja vastu on individuaalne ja tuleb eraldi tuvastada nt RKHK määrus asjas nrp 11 ja seal viidatud kohtupraktika. Vastutusotsusest peavad nähtuma piisavad asjaolud, miks maksuhalduri hinnangul on etteheidetav tahtlus või raske hooletus VÕS § lg-d 4 ja 5sest hooletus VÕS § lg 3 MKS § 40 lg Suurenenud liige ja vastu järgi vastutust kaasa ei too vt ka RKHK otsus asjas nrp Raskest hooletusest tulenev tegevusetus on kaebajale etteheidetav juhul, Suurenenud liige ja vastu teadaolevaid asjaolusid arvestades oleks korraliku ettevõtja hoolsusega tegutseval isikul pidanud ilmselgelt tekkima kahtlus, et äriühingu raamatupidamises on kajastatud valeandmeid.

Suspense: Blue Eyes / You'll Never See Me Again / Hunting Trip

Siiski ei vabasta see juhatuse liiget kohustusest olla kursis ka ettevõtte raamatupidamises toimuvaga, mis tööjaotuse järgi ei pruugi olla tema vastutada. Nt oli kaebajal juurdepääs e-maksuametile.

SEDEC — sotsiaalpoliitikaharidustööhõive ja kultuur Komisjonid valmistavad ette arvamuste eelnõusid ning korraldavad konverentse ja seminaremis keskenduvad nende pädevusvaldkondadele. Igal komisjonil on umbes liiget iga liige võib kuuluda kahte komisjoni ning komisjoni abistab komitee haldusstruktuuri kuuluv sekretariaat. Lisaks on komitee juhatuse abistamiseks loodud spetsiaalne rahandus- ja halduskomisjon CFAA. Fraktsiooni liikmed kogunevad enne olulisi koosolekuid, et võtta vastu ühine seisukoht.

Juurdepääsu mittekasutamist kolme kuu jooksul ei saa pidada tavapäraseks toimimiseks juhatuse liikme hoolsusstandardit silmas pidades sh silmas pidades käibemaksu maksustamisperioodi.