Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes

Eesti Töötukassa on kohustatud teatama haigekassale sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul. Transpordivahendiga seotud reisitõrke kindlustusjuhtumi korral, v.

LHV ei hüvita kulu, mida kindlustatud isik Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes pidanud tegema kindlustusjuhtumist sõltumata. Ettenähtav sündmus LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas asjaolu, mis oli enne reisi algust kindlustatud isikule teada või ettenähtav. Moraalne kahju LHV ei hüvita moraalset ehk mittevaralist kahju.

Koduriigis toimunud juhtum LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustanud sündmus toimus koduriigis. Seda välistust ei kohaldata tingimustes ettenähtud juhtudel reisitõrkekindlustuses. Kindlustatud isiku tegevus LHV ei hüvita kahju, kui: kindlustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu; kindlustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi, juhtides sõidukit, mille juhtimiseks tal ei olnud juhtimisõigust; kahju põhjustas või sellele aitas kaasa tahtliku kuriteo tunnustega teo toimepanemine kindlustatud isiku poolt; kindlustusvõtja või kindlustatud isik esitas LHV-le ebaõigeid andmeid.

Joobeseisund LHV ei hüvita kahju, kui kindlustusjuhtumi või kahju põhjustas või selle tekkimisele aitas kaasa kindlustatud isiku joobeseisund sh alkoholi- ja narkojoove või selle jääknähud.

Kindlustatud isiku otsimine LHV ei hüvita kindlustatud isiku otsimise kulu. Teise isiku hüvitatav kahju LHV ei hüvita kahju, mida makstakse koduriigi või välisriigi liikluskindlustuse seaduse alusel. LHV ei hüvita kahju, kui haigekassa, teine kindlustusandja, transpordiettevõte, reisiteenuse osutaja või muu isik on kulud juba hüvitanud või teinud otsuse kulude hüvitamise kohta. Streik ja Meditsiin Normal liikmesuurused töösulg LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas streik või töökatkestus töösulgmillest kindlustatud isik Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes enne reisi algust teadlik.

Pankrot ja maksejõuetus LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas reisiga seotud teenuse osutaja pankrot või maksejõuetus. Loodusõnnetus LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas maavärin, maalihe, laviin, üleujutus, metsatulekahju, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse või tsunami, v. Samuti ei kasutata eeltoodud välistust meditsiiniabikindlustuses, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul loodusõnnetuse algusest arvates ja kindlustatud isik oli reisil juba enne loodusõnnetuse toimumist.

Pandeemia, epideemia ja nakkustõrjemeetmed LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas pandeemia, epideemia või riigi rakendatud nakkustõrjemeede, v. Välistus ei kehti meditsiiniabikindlustuse korral, kui kindlustusjuhtum toimus 14 päeva jooksul pandeemia või epideemia puhkemisest või nakkustõrjemeetmete rakendamisest arvates ja kindlustatud isik oli reisil juba enne eelnimetatud sündmust.

Sõda, relvakonflikt, ülestõus ja massiline korratus LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas sõda või relvakonflikt, ülestõus, revolutsioon või massiline korratus, v. Kui kindlustatud isik ei osalenud ise eelnimetatud tegevuses ja saabus vastavasse piirkonda enne ohuolukorra algust, kehtib meditsiiniabikindlustus ohuolukorra algusest arvates lisaks veel 14 päeva.

Liige Paksus 4.5 on normaalne suurendada peenise see toesti voi mitte

Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni julgeolekunõukogu alaliste liikmete vahelise sõja puhul kasutatakse sõjavälistust sõja puhkemisest arvates, päevast kindlustuskaitset ei ole. Terrorism Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sh vägivalla kasutamist: mille on toime pannud üks isik või isikute grupp, kes tegutseb iseseisvalt või mõne organisatsiooniga seoses, ja sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.

LHV ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism, v. Muud välistused LHV ei hüvita kahju, kui selle põhjustas: tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus; politsei, piirivalve, tollitöötaja või muu avalikku võimu teostava ametiisiku tegevus; vara arestimine, kinnipidamine, konfiskeerimine või sundvõõrandamine. Käitumine kahjujuhtumi korral Kindlustatud isik peab kahjujuhtumi toimumise korral: võtma kasutusele meetmed edasise kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks; teatama juhtunust viivitamata, helistades numbrilekui ta kahtlustab kolmanda isiku tahtlikku tegevust või kui tegu on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, muul juhul vastavatele Suur liige allalaadimine asutustele või isikutele; teavitama LHV-d kahjujuhtumist esimesel võimalusel pärast kahjujuhtumi toimumist või sellest teada saamist; järgima LHV antud käitumisjuhiseid; andma LHV-le vajalikku teavet kahjujuhtumi asjaolude kohta ja võimaliku kahju tekitaja kohta ning võimaldama LHV le kahjustatud esemele ligipääs; arvestama, et LHV võib kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks nõuda kindlustatud isikult muu hulgas: dokumente, mis tõendavad kahjujuhtumi tõttu tekkinud kulusid; politsei väljastatud tõendit varguse, vandalismi ja sissetungimise korral; selgitusi kahjujuhtumi kohta.

Hüvitamise üldpõhimõtted Kindlustusjuhtumi korral hüvitab LHV kindlustatud esemete taastamise või asendamise otsesed ja põhjendatud kulud ja muud tingimustes sätestatud kulud. LHV hüvitamise üldpõhimõtted on järgmised. Otsuse kahju hüvitamise kohta teeb LHV kümne tööpäeva jooksul alates sellest, kui on saanud kogu vajaliku info kahjujuhtumi ja kahju suuruse kohta.

Kui LHV-st mitteolenevatel põhjustel Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes ole LHV-l võimalik kindlaks teha kogu kahju suurust, siis hüvitab LHV esmalt selle osa kahjust, mille ulatuses on kahju suurus selge. LHV võib kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaega mõjuval põhjusel pikendada. Hüvitise saamise õigus on Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes isikul või talle teenust osutanud ettevõttel, nt reisibürool, meditsiiniasutusel vms.

Igapäevapangandus

Kindlustusjuhtumi toimumise järel tingimustes määratud kindlustussumma ei vähene. LHV määrab kahju hüvitamise viisi, milleks võib olla kahjustunud eseme remont, asendus samaväärse esemega või rahaline hüvitis, ja võib valida ka remondiettevõtte või koha, kust asendamisel samaväärne ese hangitakse.

Vastava lahenduse võib korraldada ja tellida LHV. LHV-l ei ole kohustust hüvitada kindlustatud eseme säilinud osa väärtust. Kui kindlustatud isik soovib jätta hävinud eseme enda omandisse, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumijärgse väärtuse võrra. Muud tingimustes märgitud kulud hüvitab LHV vastava kulu suurust tõendava dokumendi alusel mõistlikus ja põhjendatud ulatuses.

LHV kohustused LHV on kohustatud: alustama pärast kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse; teavitama pärast kahjuteate saamist kindlustatud isikut, millised dokumendid kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks LHV-le esitama peab; tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemist; hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes maksma kokkulepitud rahasumma või kindlustushüvitise ühekorraga või osadena või täitma tingimusi muul kokkulepitud viisil.

Exploring the SCP Foundation: SCP-3003 - The End of History

LHV peab maksma kindlustushüvitise välja mõistliku aja jooksul pärast kahjukäsitlustoimingute lõpetamist ja hüvitamisotsuse tegemist. Juhul kui LHV viivitab rahalise kohustuse täitmisega, siis on ta kohustatud tasuma viivist võlaõigusseaduses sätestatud määras; hüvitama kahju hüvitamise kohustuse tekkimisel muu hulgas kindlustatud isiku poolt kahju kindlakstegemise ja selle suuruse määramisega seoses kantud vajalikud kulud.

LHV ei pea kindlustatud isikule hüvitama eksperdi või nõuandja palkamise kulusid juhul, kui kindlustatud isik ei olnud tingimuste järgi eksperdi või nõuandja palkamiseks kohustatud; keelduma kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat piiravat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mis Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes kehtestatud vastavalt ÜRO resolutsioonide alusel või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega.

Hüvitamisest keeldumine või selle vähendamine LHV-l on õigus hüvitamisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui: kindlustatud isik on esitanud LHV-le tahtlikult valeandmeid või eksitavat teavet või jätnud esitamata olulise teabe, mis puudutab kahjujuhtumi olulisi asjaolusid; tegu on sündmusega, mille tagajärjel tekkinud kahju ei hüvitata tingimuste alusel; kahju on tekkinud esemetele, mis ei ole tingimuste alusel kindlustatud; kindlustatud isik ei ole järginud mõnda tingimustes sätestatud ohutusnõuet või kohustust ja sellel on põhjuslik seos kahju tekkega.

LHV-l on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui makse saaja suhtes kohaldatakse vastavat rahvusvahelist finantssanktsiooni, mille on kehtestanud Office of Foreign Assets Control OFAC Ameerika Ühendriikide vastavate õigusaktidega või HM Treasury Ühendkuningriigi vastavate õigusaktidega.

Maksu- ja Tolliameti info seoses koroonakriisiga

Kindlustuskaitse lõppemine Kindlustuskaitse lõpeb kaardi kehtivuse lõppemisel v. Töötaja ja avaliku teenistuja kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekib Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel, kui tööandja esitab isiku ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud dokumendid haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul, alates isiku tööle või teenistusse asumisest.

Kui tööandja esitab vajalikud dokumendid pärast eelnimetatud seitsmepäevase tähtaja möödumist, tekib kindlustuskaitse ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest, kuid mitte varem kui tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Tööandja on kohustatud teatama haigekassale töö- või teenistussuhte lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul. Tööandja on kohustatud teatama haigekassale töö- või teenistussuhte peatumisest kümne kalendripäeva jooksul. Pärast peatumise lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata. Isiku, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus, kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksab isiku eest sotsiaalmaksu.

Kuidas suurendada liige kodus meetodil Kuidas moista, mis suurus on liige

Asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksis isiku eest sotsiaalmaksu, on kohustatud sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul haigekassale teatama. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest arvestatava kolmekuuse ooteaja möödumisel.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale juriidiline isik. Juriidiline isik on kohustatud esitama teatise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste lõppemise kohta samaaegselt juhtimis- või kontrollorgani liikmeid registreerivale registrile avalduse esitamisega, kuid haigekassale hiljemalt isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste lõppemise aluseks oleva otsuse vastuvõtmisest kümne kalendripäeva jooksul.

Liikme suurus vaheneb kulmas Lae retsept Kuidas suurendada liige

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse kestus 1 Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest arvestatava kolmekuuse ooteaja möödumisel.

Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale sotsiaalmaksu maksja. Kui leiame, et maksame teile ülaltoodud sätte alusel hüvitist, piirdub arvestades Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes lõikudest maksimaalne summa, mille peame teile maksma mis tahes nõude korral, kahekordse hinnaga, mida tasus mõjutatud inimene kokku.

See maksimaalne summa makstakse ainult siis, kui teie või teie pool ei ole teie broneeringust kasu saanud. Seda piirangut ei kohaldata nõuete suhtes, mis on seotud surma või kehavigastuse või pettusega või mis tahes muud tüüpi nõuetega, mida ei saa seadusega välistada ega piirata.

Teha liige paksus selle sätte kohastest võimalikest nõuetest peate meile esimesel võimalusel teatama.

Ettevõte ei saa võtta vastutust ettevõttelt eraldi ostetud reisikorralduste kulude eest. Erisoovid Kõikidest erisoovidest tuleks meile broneerimise ajal teada anda.

Kuigi püüame rahuldada teie mõistlikke erisoove, ei saa me tagada nende täitmist ja erisoovide täitmata jätmine ei ole meie poolt lepingu rikkumine. Kahjuks ei saa me aktsepteerida broneeringuid, mille tingimuseks on erisoovide täitmine. Puuded ja meditsiinilised probleemid Püüame puudeid ja meditsiinilisi probleeme kohendada nii palju kui võimalik, kuid pidage meeles, et mõned meie ekskursioonid ei pruugi sobida.

Kui teil või mõnel teie seltskonna liikmel on puue või terviseprobleeme, mis võib mõjutada nende võimalust reisida meie ringreisil, esitage palun oma broneeringu vormistamisel kõik üksikasjad, et saaksime teile nõu anda sobivuse kohta teie valitud Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes. Kui meid sellisel viisil puudest või meditsiinilistest probleemidest ei teavitata, ei saa me vastutada võimalike kulude või ebamugavuste eest, kui me ei suuda teid ega teie erakonna liiget majutada.

Kui mõistliku käitumise korral ei suuda me rahuldada asjaomase te isiku te vajadusi, siis me ei kinnita teie broneeringut ega kui te ei esitanud meile broneeringu tegemise ajal puude või meditsiinilise probleemi üksikasju meil on õigus teie broneering tühistada ja nõuda asjakohaseid tühistamistasusid.

  • LHV Kuldkaardi reisikindlustuse tingimused · LHV

Kui reisite lastega, palun andke sellest enne broneerimist teada, kuna mõned ekskursioonid ei sobi väikelastele. Samuti peame seadusega tagama õigete turvatoolide pakkumise.

Vanem on kohustatud tagama, et tema laps istuks kogu aeg selleks ettenähtud turvatoolil. Pagas Bussireiside korral on võimalik kaasa võtta üks väike käsipagas inimese kohta. Eraekskursioonide puhul on reisijatel tavaliselt üks suur kohver ja üks käekott inimese kohta.

Sa oled siin

Pagas veetakse tasuta, kuid reisija omal vastutusel. Reisija kohustus on tagada, et pagas oleks reisimiseks sobiv, vastupidav ja veekindel.

Reisi poolelijäämine evakueerimise tõttu. Reisi poolelijäämine on kindlustusjuhtum, kui kindlustatu evakueeritakse koduriiki reisi ajal tekkinud järgmise sündmuse tõttu: sõda, relvakonflikt, terrorism, massilised korratused või muu sarnane avaliku korra ulatuslik rikkumine; looduskatastroof; pandeemia, epideemia. If hüvitab eelnimetatud kindlustusjuhtumi korral täiendavad transpordi- ja majutuskulud, mis tekkisid välisriigis seoses koduriiki tagasipöördumisega 14 päeva jooksul arvates punktis Muid kulusid ei hüvitata, sh kulud kasutamata jäänud reisiteenustele.

If ei korralda kindlustatu evakueerimist. Evakueerimine peab toimuma vastavalt kohalike võimuorganite või koduriigi välisministeeriumi juhistele. If ei hüvita kahju ega kulutusi, kui evakueerimise põhjustanud sündmus algas enne, kui kindlustatu jõudis punktis Kui koduriigi välisministeerium on avalikustanud info piirkonna või riigi vältimiseks ning kindlustatu reisis sinna pärast info väljastamist, If hüvitist ei maksa.

Vältimatult vajalikud asjad ühistranspordivahendi hilinemise korral: Kui kindlustatu viibib välisriigis ja kui Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 4 tundi, hüvitab If vältimatult vajalike asjade, sh toidu ja joogi, ostmise või üürimise kulu. Punkti Kui reisiplaanis ette nähtud ühistranspordivahend hilineb rohkem kui 24 tundi, suureneb kindlustussumma vastavalt kindlustussummade tabelile.

Vältimatult vajalike asjade ostmine või üürimine, samuti majutusteenuse kasutamine peab toimuma reisisihtkohas, kus ühistranspordivahend hilines. If hüvitab riiete ja hügieenitarvikute kulu, kui kindlustatu on pagasi transpordiettevõttele üle andnud.

Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

If ei maksa hüvitist koduriigis soetatud vältimatult vajalike asjade ja majutusteenuse eest. If ei maksa hüvitist, kui hilinemise või mittesaabumise põhjustas streik või tööseisak, millest kindlustatu teadis enne reisile minekut. If ei maksa hädavajalike asjade hüvitist, kui hilinemise põhjustas tolli, piirivalve või muude riigiametnike tegevus, sh lennukeelu kehtestamine, kui kindlustatu teadis sellest enne reisile minekut.

Tegevus reisitõrke korral: Reisitõrke korral tuleb reisiga seotud teenuste pakkujaid sellest viivitamata teavitada, et taotleda ettemakse tagastamist või tõrkega seotud lisakulude hüvitamist.

Ifile tuleb esitada tõendid kindlustusjuhtumi toimumise kohta, näiteks lennuettevõtte tõend lennu hilinemise kohta, arstitõend haigestumise kohta jms. Samuti tuleb Ifile esitada tõendid kindlustusjuhtumist tingitud kulude kohta ning teenusepakkuja vastus selle Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes, kas ja millises ulatuses kulud hüvitatakse. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, näiteks tõend, koduriigist lahkumise aja, välisriigis viibimise aja kohta, varasem haiguslugu vm.

Reisitõrke kindlustuse välistused Tervislik seisund. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjuseks on: ärevushäire, depressioon või muu psüühikahäire; rasedus, sellest tingitud komplikatsioonid või sünnitus. Valesti planeeritud ajagraafik. If ei hüvita, kui reisitõrke põhjustab valesti planeeritud reisigraafik, milles ei arvestata ümberistumisteks ja turvakontrolliks ettenähtud vajalikku aega, tavapäraseid ilmastikuolusid, asukohamaa transpordisüsteemi eripärasid, liiklusummikuid jms.

Raha kasvatamine

Koduriigis tehtud kulu. If ei hüvita reisi ärajäämise tõttu koduriigis tekkinud kulu majutusele ja transpordile. Muud välistused.

  • Broneerimistingimused - WOW Scotland Tours
  • Maksu- ja Tolliameti info seoses koroonakriisiga | Maksu- ja Tolliamet
  • LHV Platinum-kaardi ja privaatpanganduse kaardi reisikindlustuse tingimused · LHV
  • Ravikindlustuse seadus – Riigi Teataja

If ei hüvita: kui reisitõrke põhjuseks on dokumentide puudumine või puudulikud dokumendid, näiteks pass ei kehti, viisa puudub, vaktsineerimistõendit ei ole jms; reisitõrke tõttu saamata jäänud tulu; kahju, mis on tingitud reisiga seotud võimaluste äralangemisest, näiteks sõlmimata leping, saamata jäänud kontaktid, kogemused, elamused jms; transpordivahendi remondi, hoidmise, mahakandmise ega transpordi kulu, sealhulgas koduriiki tagasitoomise kulu; Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes toidule, joogile, v.

Õnnetusjuhtumikindlustus Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on reisi ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas kindlustatuga toimunud õnnetus, mille tagajärjel: kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest; kindlustatul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest.

Kindlustusjuhtum ei ole surm või püsiva puude tekkimine haiguse tagajärjel. Palun lugege kindlasti ka õnnetusjuhtumikindlustuse välistusi ja üldisi välistusi.

Surmajuhtumihüvitise suuruseks on õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma. Surmajuhtumihüvitis hüvitis makstakse kindlustatu pärijatele.

Kui kindlustatu sureb hiljem kui kolme aasta jooksul, surmajuhtumihüvitist ei maksta. Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama kindlustusjuhtumi tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra. Püsiva puude hüvitis. Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes maksab kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui kindlustatu tervislik seisund on kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt halvenenud ja vastab kindlustusjuhtumist ühe aasta möödudes alltoodud tabelile.

Tema võimekus on tunduvalt alanenud. Seetõttu sõltub ta osade igapäevaste toimingute tegemisel nt söömine, pesemine, riietamine, liikumine kodus või väljaspool kodu jms olulisel määral teise isiku abist. Kindlustusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja suurus kindlustuslepingu tähenduses määratakse aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist, võttes aluseks kindlustatu tervisliku seisundi sellel hetkel.

Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatu tervislikku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, võttes arvesse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte aga kindlustatu individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, ametit ega harrastusi.

Puude määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku vähenemist. Arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude raskusaste ei ole Ifile siduv püsiva puude määramisel. Püsiva puude olemasolu ja määr tuvastatakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast.

If ei maksa püsiva puude hüvitist: kindlustatu hammaste või hambaproteeside vigastuste korral; kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumi toimumist; kui kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise fotomassaaz liikme suurendamiseks. Sel juhul maksab If surmajuhtumihüvitist.

Õnnetusjuhtumikindlustuse välistused If ei hüvita, kui surma või püsiva puude põhjustas või sellele aitas kaasa: kindlustatu haigus; mistahes meditsiiniline protseduur, sh operatsioon.

Välistus ei kehti, kui meditsiinilise protseduuri põhjuseks on kindlustuslepingu kehtivuse ajal välisriigis juhtunud õnnetusjuhtum; puugi või putuka piste või hammustus; raseduse katkemine või sünnitus, raseduse katkemisest või sünnitusest tingitud tüsistused; õnnetusjuhtum, mis toimus ajal, kui kindlustatu viibis vangistusasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana; kõrgendatud riskiga tegevus, mis on välistatud punktides 7.

LHV Kuldkaardi reisikindlustuse tingimused

Vastutuskindlustus Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on kindlustuse kehtivuse ajal välisriigis kindlustuse kehtivuspiirkonnas toimunud ootamatu ja äkiline sündmus, mille tõttu tekkis kannatanule otsene varaline kahju, sh tervisekahjustuse või surma põhjustamisest tingitud kahju, mille eest kindlustatu vastutab seaduse alusel. Kannatanu on isik, kellele kindlustatu tekitas otsese varalise kahju. Kannatanuteks ei loeta kindlustatut ennast, kindlustatu reisikaaslasi ja pereliikmeid.

Nendele isikutele tekkinud kahju ei hüvitata. If hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu kannatanule tekkinud otsese varalise kahju ja kindlustusjuhtumist tingitud õigusabikulud, mis on vajalikud kindlustatule esitatud otsese varalise kahju nõude lahendamiseks.

Erinevalt punktist Palun lugege kindlasti ka vastutuskindlustuse välistusi ja üldisi välistusi. Tegevus vastutuskindlustuse korral: Kui kindlustatule esitatakse kahju hüvitamise nõue või ilmnevad asjaolud, mis võivad olla nõude aluseks, näiteks kahju tekitamine, tuleb kohe pöörduda Ifi poole ja toimida vastavalt Ifilt saadud juhistele. Õigusabikulud tuleb Ifiga eelnevalt kooskõlastada. Kui If on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatu Ifi ettepanekule vastama 5 päeva jooksul, kui If ei ole määranud pikemat tähtaega.

Kui kindlustatu jätab Ifi ettepanekule tähtaegselt vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita If ekspertiisi- õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast Ifi ettepanekule Suurenenud liige meditsiinilistes tingimustes või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.