Liikme suurenemine ei ole voimalik

Kuidas antud kontekstis on selle realiseerimise kord? Sellises olukorras tuleb osa müüa soovival osanikul esitada vastav avaldus kohtule. Aktsionäri teabeõigus võib siiski olla piiratud nt isikuandmete või ärisaladuse kaitse vajadusega. Kas võib ja kuidas vormistada maa võla katteks võlausaldajatele osaühingu omanikele? Sellest tulenevalt võib eeldada, et ühingu vara, eriti kinnisvara, kinkimine ei ole üldreeglina lubatav, ning vahet ei ole, kas see kingitakse osanikule, või kolmandale isikule. Vastus: Iseenesest seadus näeb ette iga osaniku õigust oma osa võõrandada.

Juhatuse liikme kohustuste rikkumisel tekitatud kahju hüvitamisel kohaldub VÕS § Juhatuse liikme vastutust osaühingu ees võib modifitseerida kokkuleppel juhatuse liikmega või OÜ põhikirjas, mh ette näha vastutuse nt üksnes süüliste või raskelt Liikme suurenemine ei ole voimalik tegude eest.

Kokkuleppe kehtivuse hindamisel saab juhinduda VÕS § lg-st 2.

Peenise suurused paksus pikk

Juhatuse liikmete poolt äriühingu põhilise vara, kinnisasja võõrandamine, vältimaks vara arvel äriühingu võlausaldaja nõude sissenõudmist, ei ole kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega ÄS § lg 1. Sellist tegevust võib hinnata äriühingu maksejõuetuse tahtliku põhjustamisena KarS § mõttes.

8 cm liige

Samuti võivad juhatuse liikmed niimoodi käitudes muutuda isiklikult vastutavaks äriühingu võlausaldajate ees vt ka nt Riigikohtu Vastutuse välistaks üksnes see, kui juhatuse liikmed tõendavad, et nad tegutsesid korraliku ettevõtja hoolsusega. Kahju, mida arvestatakse VÕS § lg 1 järgi, on ÄS § lg 2 kaitsealas, st selline kahju on juhatuse liikmete kohustuste rikkumise korral hüvitatav vt ka Riigikohtu otsus tsiviilasjas nrp

Foto keskmisest peenist