Arvamuse liikme suurenemine.

Islandi pankade suure riski ja finantssektori nõuetekohase järelevalve puudumise tõttu kukkus Islandi pangandussektor üleilmse finantsturgude ebastabiilsuse tõttu Lootus heale karjäärile, seltsiline tegevus või meeleolukad suvepäevad ei ole enam inimeste jaoks määravad stiimulid erakondadega liitumisel. Siinkohal viskan edasisteks uurimisteks õhku hüpoteesi. Edasilükkamatu vajaduse ilmnemisel võib koosoleku käigus päevakorda muuta.

Seejärel palus Euroopa Liidu Nõukogu Arvamuse liikme suurenemine avaldusest teavitatakse Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente. Taotlejariik esitab avalduse nõukogule, kes teeb otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist komisjoniga ning nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, kes langetab otsuse oma liikmete häälteenamusega. Arvesse võetakse [Euroopa L]iitu astumise tingimusi, milles Euroopa Ülemkogu on kokku leppinud.

Seejärel palus Euroopa Liidu Nõukogu Sellest avaldusest teavitatakse Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente. Taotlejariik esitab avalduse nõukogule, kes teeb otsuse ühehäälselt pärast konsulteerimist komisjoniga ning nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, kes langetab otsuse oma liikmete häälteenamusega. Arvesse võetakse [Euroopa L]iitu astumise tingimusi, milles Euroopa Ülemkogu on kokku leppinud. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus. Liikmesuse tingimusteks on: - et kandidaatriik on saavutanud demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste austamist ja kaitset kindlustavate institutsioonide stabiilsuse; - toimiv turumajandus ning suutlikkus toime tulla konkurentsi ja turujõudude survega Euroopa Liidus; - võime võtta endale liikmesusega seotud kohustusi, sealhulgas poliitilise ning majandus- ja rahaliidu eesmärkide järgimine.

Euroopa Liidu suutlikkus uusi riike vastu võtta ja samal ajal säilitada Euroopa integratsiooni areng on samuti oluline arutlusteema nii Euroopa Liidu kui ka kandidaatriikide üldistes huvides.

Arvamuse liikme suurenemine Joke Dick ja tal on liikme suurus

Käesoleva arvamuse koostamisel on järgitud mutatis mutandis sama meetodit mis eelnevate arvamuste puhul. Komisjon on analüüsinud nii praegust olukorda kui ka keskmise tähtajaga perspektiivi. Käesolevas arvamuses loetakse keskmise tähtajaga prognoosi ajavahemikuks kolm aastat, millega ei püüta ette ära määrata tulevast ühinemiskuupäeva. Kooskõlas laienemise puhul kehtestatud uue konsensusega käsitletakse käesolevas arvamuses ka olulisemaid poliitikavaldkondi, mis tõenäoliselt vajavad Islandi ühinemisel erilist tähelepanu, ning esitatakse põhiliste poliitikavaldkondade ja sektoritega seonduvad esialgsed mõjuhinnangud.

52010DC0062

Arvamuse liikme suurenemine esitab kõnealuste Arvamuse liikme suurenemine poliitikavaldkondade üksikasjalikumad mõjuhinnangud ühinemiseelse protsessi hilisemas etapis. Lisaks hõlmaks Islandi ühinemisleping ELi institutsioonide tehnilist kohandamist Lissaboni lepingu valguses ning islandi keele tunnustamist ELi ametliku keelena.

Käesoleva arvamuse aluseks olev üksikasjalikku analüüsi sisaldav aruanne avaldatakse eraldi dokumendina Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldust käsitleva arvamuse analüüsiaruanne [1]. Seoses üleilmse finantskriisiga kukkus Islandi pangasüsteem Kriis viis majanduse ulatusliku kokkutõmbumiseni, põhjustas inimestele märkimisväärseid raskusi ja käivitas poliitiliste arengute ahela.

Islandi avalik arvamus ja erakonnad on ELi liikmesuse küsimuses eri meelt. Põhiseaduse artikli 26 alusel korraldatakse seoses kõnealuse seadusega 6. Viimase 40 aasta jooksul on Island ja Euroopa Liit teinud ulatuslikku koostööd laias valdkondade ringis. Olles osalenud EMP lepingu raames ühtses turus enam kui 15 aasta jooksul, on Island üle võtnud märkimisväärse osa Euroopa Liidu õigusaktidest.

Islandi tulemused EMPst tulenevate kohustuste täitmisel on olnud üldiselt rahuldavad. On tuvastatud mõningad puudujäägid, eelkõige finantsteenuste, toiduohutuse ja kapitali vaba liikumise valdkonnas, mida kirjeldatakse analüüsiaruande 3.

  1. Diskussioon: Kas võimalus Riigikogu vähendamiseks?
  2. EUR-Lex - DC - ET

Nendega tuleb tegeleda varases etapis. Finantskriisi taustal rakendas Island eurotsooni mittekuuluvate riikide puhul erakorralisi maksebilansi kaitsemeetmeid.

Diskussioon: Kas võimalus Riigikogu vähendamiseks?

Sellised ajutised kaitsemeetmed, millest mõned Alates Lisaks toimuvad Islandi parlamendi liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete regulaarsed kahepoolsed kohtumised.

Island ühines Schengeni lepingute arendamisega See tähendab, et Island on teiste Schengeni ala riikide suhtes kaotanud piirikontrolli. Lühiajaliste viisade ja välispiirikontrolli suhtes kohaldatakse ühiseid eeskirju ja menetlusi.

Island osaleb Schengeni ala politseiteenistuste ja kohtuorganite ulatuslikus koostöös ja kooskõlastustegevuses. Island on ühinenud Dublini määrusega, millega kehtestatakse varjupaigataotluste läbivaatamise kriteeriumid ja mehhanismid[4]. Kaubandussuhete valdkonnas sai Island Lisaks EFTA-liikmesusele ja osalusele EMP lepingus on Islandil kehtivad vabakaubanduslepingud ja põhilisi põllumajandustooteid käsitlevad täiendavad kahepoolsed lepingud 16 kolmanda riigiga EFTA raames ning veel nelja riigiga.

Viimati nimetatud lepingud ei ole aga veel jõustunud. Lisaks Arvamuse liikme suurenemine ELiga EMP lepingu raames sõlmitud kahepoolne kaubandusleping ja põhilisi põllumajandustooteid käsitlev täiendavad leping. Island osaleb Euroopa sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamisel EMP toetuste[5] kaudu. Ajavahemikul — rahastas Island EMP toetuste kaudu mitme ELi liikmesriigi projekte ligikaudu 29 miljoni euro ulatuses.

Komisjoni töökord 1 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema puudumisel tema asendusliige. Koosoleku protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Haigekassa edastab koosoleku protokolli komisjoni liikmetele elektrooniliselt üle vaatamiseks ja kinnitamiseks 14 päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse esitamise järel tegi komisjon ettepaneku, et Island lisataks ühinemiseelse abi rahastamisvahendist IPA ühinemiseelse rahalise toetuse saajate nimekirja. See aitaks toetada institutsioonide ja suutlikkuse arendamist acquis ' tõrgeteta rakendamiseks eelkõige EMPga hõlmamata valdkondades peamiselt tehnilise abi infobüroo TAIEX vahendi ja mestimise abil.

Account Options

Tegu on sügavalt juurdunud esindusdemokraatia ja võimude lahususe traditsiooniga parlamentaarse vabariigiga. Riigi põhiseaduslik ja seaduslik kord ning valitsusasutused on stabiilsed. Seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahususe põhimõttest peetakse kinni. Parlament teostab valitsuse üle tõhusat kontrolli ja ministrid vastutavad oma tegude eest.

Jüri Adams: riigikogu kodukorra areng riigikogu VII koosseisu ajal

Kohalike omavalitsuste võimuorganid Arvamuse liikme suurenemine tõhusalt. Islandi kohtuasutused töötavad kvaliteetselt ja kohtusüsteem on hästi paigas.

Muret valmistab aga kohtuasutuste tegelik sõltumatus, eelkõige kohtunike ametisse nimetamise menetlus. Islandi avalik haldus on üldiselt tõhus ja vaba poliitilisest sekkumisest. Finantskriisi järel on tõstatatud teatavad küsimused seoses võimaliku huvide konfliktiga Islandi avalikus elus, näiteks poliitikute ja ettevõtjate tihedad sidemed, eriti arvestades riigi väikesearvulist elanikkonda ja isoleeritud asukohta.

Vahetult kriisi järel loodi panganduse kokkuvarisemisega seotud väidetavate süütegude uurimiseks ja nende puhul süüdistuste esitamiseks spetsiaalne uurimiskomisjon ja eriprokuröri ametikoht. Uurimine on käimas. Seda tausta arvesse võttes tuleb mehhanisme vajaduse korral tugevdada, et vähendada Arvamuse liikme suurenemine konflikti võimalust.

Islandil kehtib põhiõiguste kaitsmiseks ulatuslik süsteem ja inimõiguste kaitsmise rahvusvaheliste mehhanismidega tehakse ulatuslikku koostööd. Island muutus enamjaolt kalandussektoril põhinevast majandusest mitmekülgsemaks majanduseks, Arvamuse liikme suurenemine iseloomustab ulatuslik avatud finantssektor.

Islandi pankade suure riski ja finantssektori nõuetekohase järelevalve puudumise tõttu kukkus Islandi Arvamuse liikme suurenemine üleilmse finantsturgude ebastabiilsuse tõttu Seejärel otsis valitsus abi rahvusvaheliselt üldsuselt, sealhulgas Rahvusvaheliselt Valuutafondilt, et toetada oma vääringut ja taastada makromajanduses jätkusuutlik stabiilsus.

Rahvusvahelise Valuutafondi 1,4 miljardi euro suuruse reservkrediidi lepingu puhul keskendutakse vääringu stabiilsusele, eelarve konsolideerimisele ja pankade ümberstruktureerimisele. Majanduskriisi ränkus ja sellega Islandil kaasnenud poliitiline olukord lükkas Rahvusvahelise Valuutafondi kava rakendamise edasi. Võimud on võtnud kaalukaid majanduse stabiliseerimise meetmeid, mille eesmärk on eelarve konsolideerimine, Arvamuse liikme suurenemine stabiliseerimine ja finantssektori ümberstruktureerimine.

Hakkavad ilmnema kõnealuste meetmete esimesed positiivsed tulemused.

Arvamuse liikme suurenemine Foto parast liikme suurenemist enne ja parast seda

Islandi tööjõuturg on suhteliselt paindlik, kusjuures hõivatus on suur, tööealine elanikkond on suhteliselt noor ning ressursid on tugevad ja neid hallatakse hästi. Makromajanduse stabiliseerimine ei ole aga veel lõppenud. Reaktsioonina kriisile ja kokkukukkunud pankade riigipoolse ülevõtmise tulemusena suurenes valitsemissektori eelarve puudujääk Tähtsaim väljakutse on endiselt eelarve konsolideerimine. Taastumiseks tuleb avaliku ja erasektori võlad ulatuslikult ja jätkusuutlikult ümber struktureerida.

Lühiajalise perspektiivi tähtsaimad väljakutsed on finantssektori ümberstruktureerimise lõpuleviimine ning regulatiiv- ja järelevalveinstitutsioonide ja -tavade märkimisväärne parandamine. Majanduse edasine mitmekesistamine ja mitme struktuurireformi elluviimine parandaksid riigi konkurentsivõimet.

EFTA järelevalveameti andmetel on Islandi suhtes algatatud rikkumismenetluste koguarv[6] vähenes viimastel kuudel märkimisväärselt. Käimas on EFTA järelevalveameti uurimine Islandi poolt pärast panganduse kokkukukkumist võetud erakorraliste õigusaktide ja meetmete, sealhulgas nende EMP õigusaktidele vastavuse kohta. Kokkuvõttes on Islandi valmidus liikmesusega seotud kohustuste täitmiseks suuremas osas valdkondades hea, iseäranis EMPga hõlmatud valdkondades.

C Järeldused ja soovitused Arvamuse liikme suurenemine on sügavalt juurdunud esindusdemokraatia traditsiooniga parlamentaarne vabariik. Riigiasutused on tõhusad ja peavad kinni oma võimupiiridest.

Islandi põhiseaduslik ja Arvamuse liikme suurenemine kord on stabiilsed. Õigusriik ja inimõiguste austamine on tagatud. Islandi ametiasutused peavad tegema täiendavaid jõupingutusi, et tugevdada kohtuasutuste sõltumatust, eelkõige seoses kohtunike ametisse nimetamisega.

Huvide konflikti vältimise mehhanisme peab tugevdama.

Arvamuse liikme suurenemine Inimeste retsepti suurendamise liige

Komisjon on üldiselt seisukohal, et riik täidab Euroopa Ülemkogu poolt Majanduslike kriteeriumide seisukohast võib Islandit Arvamuse liikme suurenemine toimivaks turumajanduseks. Turgude toimimist on mõjutanud negatiivselt makromajanduse tasakaalustamatus ning teatav struktuuriline ja Arvamuse liikme suurenemine nõrkus, mida on süvendanud üleilmne majandus- ja finantskriis. Praeguste haavatavate külgede parandamiseks tuleb järjekindlalt rakendada kokkulepitud reformimeetmeid ja kohandada poliitikat.

Enne kriisi oli riik suuteline toime tulema Euroopa Majanduspiirkonna EMP konkurentsisurve ja turujõududega. Seda silmas pidades peaks Island suutma Euroopa Liidu konkurentsi ja turujõudude survega toime tulla keskmise ajavahemiku jooksul tingimusel, et riik võtab kiiresti vajalikud poliitilised meetmed ja viib ellu struktuurireformid. Riigi tulemused EMPst mille liige ta on Islandi valmidus liikmesusega seotud kohustuste võtmiseks keskmise ajavahemiku jooksul on hea, iseäranis EMPga hõlmatud valdkondades, ja teel ühinemise poole peab Island kõnealuste kohustuste täitmist jätkama.

Jõupingutused õigusaktide ühenduse õigustikuga vastavusse viimiseks ning ühenduse õigustiku rakendamise ja jõustamise tagamiseks peavad jätkuma. Suuri jõupingutusi tuleb ühinemiskriteeriumide täitmiseks teha eelkõige kalanduse, põllumajanduse ja maaelu arengu, keskkonna, kapitali vaba liikumise ning finantsteenuste valdkonnas.

Islandi ühinemise üldine mõju Euroopa Liidule oleks piiratud ning see ei mõjutaks Euroopa Liidu võimet oma integratsiooni jätkata ja süvendada. Nendel kaalutlustel soovitab komisjon alustada Islandiga läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmeks saamise üle. Laenude eesmärgiks oli maksta Ühendkuningriigi ja Hollandi valitsustele tagasi hüvitised, mis nad olid juba välja maksnud oma kodanikele, kes omasid säästukontot ettevõtja Landsbanki Ķslands hf Icesave internetipangas.

Nõukogu 1.