Liikme ja

Juhatuse liige võib olla ka isik, kes ei kuulu omanike hulka. Juhatuse olulisemad kohustused: esitada üldkoosolekule nõukogule ülevaateid ettevõtte majandustegevusest ja -olukorrast; korraldada äriühingu raamatupidamist ning tagada majandusaasta aruande valmimine tähtajaks; tagada ohutu töökeskkond; kutsuda kokku osanike üldkoosolek, määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõu iga päevakorrapunkti kohta. Samas teiste lepingupartnerite suhtes kehtivad need piirangud üksnes siis, kui ühine esindusõigus on kantud äriregistrisse. Lisaks tuleb selles otsuses määrata kindlaks juhatuse liikme lepingu põhitingimused eelkõige töötasu, ametiaeg, hüvitised.

Liikme ja

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

Liikme ja

The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data.

Liikme ja

Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Liikme ja

Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how Liikme ja Liikme ja with the Liikme ja. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Liikme ja