Liikmed ja kontseptsioon.

Nii kaua, kui tuumarelvad on olemas, jääb NATO tuumaalliansiks. Paljudes maailma piirkondades ja riikides on käimas märkimisväärsete nüüdisaegsete sõjaliste võimete loomine, mille tagajärgi rahvusvahelisele stabiilsusele ja Euro-Atlandi julgeolekule on raske ennustada. Küberrünnakud muutuvad üha sagedasemaks ja paremini organiseerituks ning lähevad valitsustele, ettevõtlusele, majandusele ja potentsiaalselt transpordi- ja tarnevõrkudele ning muule otsustava tähtsusega taristule tekitatud kahjuga üha kallimaks maksma. Nende organisatsioonide esindajaid, keda pöördumine otseselt puudutab, töörühma ei kaasata.

Käesolev strateegiline kontseptsioon suunab NATO arengut selle järgmisel etapil, et organisatsioon säilitaks oma tõhususe muutuvas maailmas, kus tuleb võidelda uute ohtudega, tehes seda uute võimete ja uute partnerite kaasabil.

Liikmed ja kontseptsioon

Kontseptsioon kinnitab meie riikide vahelist seotust, mis võimaldab meil Liikmed ja kontseptsioon rünnakute, sealhulgas meie kodanike turvalisust ohustavate uute Liikmed ja kontseptsioon eest vastastikku kaitsta.

Kontseptsioon kohustab allianssi tõkestama kriise, ohjama konflikte ja stabiliseerima konfliktijärgseid olukordi, kasutades selleks muu hulgas tihedamat koostööd meie rahvusvaheliste partneritega, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Euroopa Liiduga.

Kontseptsioon pakub meie partneritele kogu maailmas tihedamaid poliitilisi sidemeid alliansiga ja reaalset rolli nende enda osalusel elluviidavate NATO juhitud operatsioonide kujundamisel. Kontseptsioon seab NATO eesmärgiks luua tingimused tuumarelvavaba maailma jaoks, kuid kinnitab taas, et seni, kuni maailmas on tuumarelvi, jääb NATO tuumaalliansiks. Kontseptsioon väljendab taas meie kindlat veendumust, et NATO uks tuleb lahti hoida kõikidele Euroopa demokraatlikele riikidele, kes vastavad liikmekriteeriumidele, sest laienemine toetab meie eesmärki, milleks on terviklik, vaba ja rahumeelne Euroopa.

Liikmed ja kontseptsioon

Kontseptsioon kohustab NATOt jätkama reformidega, mis muudaksid alliansi tõhusamaks, mõjusamaks ja paindlikumaks, nii et meie maksumaksjaile tagatav julgeolek oleks parim, mida on kaitsesse investeeritud raha eest võimalik saada. Meie riikide kodanikud on kindlad, et NATO kaitseb oma liikmeid, on võimeline siirma meie julgeoleku kaitsmiseks vajadusel kuhu tahes võimsaid sõjalisi jõude ning aitama üheskoos meie partneritega kogu maailmas Suurenenud liige ja vastu üldist julgeolekut.

Kuigi maailm on muutumas, jääb NATO peaeesmärk samaks: tagada alliansi püsimine vabaduse, rahu, julgeoleku ja ühiste väärtuste kordumatu ühendusena. NATO peamine ja kestev ülesanne on kaitsta poliitiliste ja sõjaliste vahendite abil kõikide oma liikmete vabadust ja julgeolekut. Ka tänases ettearvamatus maailmas on allianss tähtis stabiilsuse allikas. NATO liikmesriigid moodustavad ainulaadse väärtuskogukonna, mis peab au sees üksikisiku vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtteid.

Allianss järgib kindlalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja eesmärke ja põhimõtteid ning Washingtoni lepingut, mis kinnitab, et ÜRO Julgeolekunõukogul on esmane vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise Liikmed ja kontseptsioon.

Euroopa ja Põhja-Ameerika vahelist poliitilist ja sõjalist sidet on NATOs sepistatud alates alliansi asutamisest NATO mõlemal pool Atlandit paiknevate liikmesriikide julgeolek on jagamatu.

Me kaitseme seda ka edaspidi ühiselt, tuginedes solidaarsusele, ühistele eesmärkidele ja õiglaselt jagatud kohustustele. Nüüdisaegne julgeolekukeskkond kätkeb suurt hulka pidevalt muutuvaid väljakutseid NATO territooriumi ja selle liikmesriikide elanikkonna julgeolekule. Oma liikmesriikide julgeoleku tagamiseks peab allianss, lähtudes alati rahvusvahelisest õigusest, edaspidigi tõhusalt täitma kolme põhiülesannet, mis kõik aitavad tagada alliansi liikmesriikide julgeolekut: Kollektiivkaitse.

Washingtoni lepingu 5. See kohustus on kindel ja siduv. NATO toimib heidutuse ja kaitsena igasuguse agressiooniohu Liikmed ja kontseptsioon tekkivate julgeolekuväljakutsete vastu, kui need ohustavad üksikute liitlasriikide või alliansi kui terviku julgeolekut.

NATO käsutuses on ainulaadne ja toekas kogum poliitilisi ja sõjalisi vahendeid igasuguste kriiside ohjamiseks nii konflikti ajal kui ka enne konflikti puhkemist ja pärast konflikti.

NATO rakendab Liikmed ja kontseptsioon poliitilisi ja sõjalisi vahendeid aktiivselt ja asjakohases vahekorras, et ohjata alliansi julgeolekut mõjutada võivaid arenevaid kriise enne Liikmed ja kontseptsioon paisumist konfliktideks, et lõpetada alliansi julgeolekut mõjutavaid puhkenud konflikte ning et aidata kindlustada konfliktijärgses olukorras stabiilsust, mis toetab Euro-Atlandi julgeolekut. Koostöine julgeolek. Allianssi mõjutavad ja allianss saab ka ise mõjutada tema piiridest välja jäävate riikide poliitilisi ja julgeolekusuundumusi.

Partnerlussidemete kaudu asjaomaste riikide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega tegeleb allianss aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku kindlustamisega, osaledes tegusalt relvastuskontrollis, massihävitusrelvade Liikmed ja kontseptsioon tõkestamises ja maharelvastamises ning hoides oma ust lahti kõigile Euroopa demokraatlikele riikidele, kes vastavad NATO standarditele.

NATO jääb ka edaspidi ainulaadseks ja vajalikuks Atlandi-üleseks foorumiks, kus, nagu on sätestatud Washingtoni lepingu 4. Teabe jagamiseks, arvamuste vahetamiseks ja vajadusel ühiste tegevusvariantide väljatöötamiseks võib iga liikmesriik esitada NATO-le arutamiseks mis tahes teda huvitava julgeolekuküsimuse.

Et täita kõiki NATO ülesandeid võimalikult tõhusalt ja mõjusalt, tegelevad liitlased järjepideva uuendamise, kaasajastamise ja ümberkujundamisega uuendamise, ajakohastamise ja ümberkujundamisega. Julgeolekukeskkond 7. See on NATO üle poole sajandi vanuse jõulise kaitse, Euro-Atlandi piirkonna lõimumise ja aktiivse partnerluse poliitika ajaloolise edu tulemus. Tavarünnaku ohtu ei saa siiski eirata.

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon | Siseministeerium

Paljudes maailma piirkondades ja riikides on käimas märkimisväärsete nüüdisaegsete sõjaliste võimete loomine, mille tagajärgi rahvusvahelisele stabiilsusele ja Euro-Atlandi julgeolekule on raske ennustada.

See hõlmab ka ballistiliste rakettide levikut, mis on reaalne ja kasvav oht Euro-Atlandi piirkonnale. Tuuma- ja teiste massihävitusrelvade ning nende kandjate levik kujutab endast ohtu, millel on maailma stabiilsusele ja heaolule ettearvamatud tagajärjed.

Järgmisel kümnendil kiireneb nende relvade levik just mõnes maailma Liikmed ja kontseptsioon ebastabiilsemas piirkonnas. Terrorism ohustab otseselt NATO riikide kodanike julgeolekut ning üldisemalt rahvusvahelist stabiilsust ja Liikmed ja kontseptsioon.

Jätkub äärmusrühmituste liikumine alliansi jaoks strateegilise tähtsusega piirkondadesse ja nende tegevuse laienemine nendes piirkondades.

Nüüdisaegne tehnika suurendab veelgi terrorirünnakute ohtu ja raskendab nende võimalikke tagajärgi, eriti juhul, kui terroristid peaksid oma valdusse saama tuuma- kemo- bio- või radioloogilisi relvi.

Ebastabiilsus või konflikt NATO piiride taga võib otseselt ohustada alliansi julgeolekut, luues muu hulgas tingimused äärmusluse, terrorismi ning riikideülese kuritegevuse, nagu relva- uimasti- ja inimkaubanduse laienemiseks. Küberrünnakud muutuvad üha sagedasemaks ja paremini organiseerituks Liikmed ja kontseptsioon lähevad valitsustele, ettevõtlusele, majandusele ja potentsiaalselt transpordi- ja tarnevõrkudele ning muule otsustava tähtsusega taristule tekitatud kahjuga üha kallimaks maksma.

Need ründed võivad jõuda tasemeni, kus nad hakkavad juba ohustama riikide ja Euro-Atlandi piirkonna heaolu, julgeolekut ja stabiilsust.

Liikmed ja kontseptsioon

Kõik riigid on üha enam sõltuvad elutähtsatest side- transpordi- ja transiidikanalitest, millest omakorda sõltuvad rahvusvaheline kaubandus, energiajulgeolek ja üldine heaolu.

Vaja on tõhustada rahvusvahelist tegevust, et tagada nende süsteemide vastupanuvõime rünnakute või tarnekatkestuste korral. Energiavajaduse rahuldamise tarve suurendab mõne NATO riigi sõltuvust välismaistest energiamüüjatest ning mõnel juhul välismaistest energia varustus- ja jaotusvõrkudest. Kuna suurem osa maailmas tarbitavast energiast eeldab transportimist üle kogu maailma, kasvab üha enam ka energiatarnete katkemise oht.

Hulk tähendusrikkaid tehnika arenguga seotud suundumusi, nagu Liikmed ja kontseptsioon, elektroonilise sõja vahendite ning maailmaruumist väljumist takistava tehnika areng, näib kätkevat Suurenda seksi liikme hindade foto globaalseid muutusi, mis mõjutavad ka NATO sõjalist planeerimist ja operatsioone. Võtmetähtsusega keskkonna- ja ressursiprobleemid, nagu terviseriskid, kliimamuutused, veenappus ja kasvav energiavajadus, kujundavad tulevikus järjest rohkem NATO-le muret tegevate piirkondade julgeolekukeskkonda ning võivad oluliselt mõjutada NATO planeerimist ja operatsioone.

Alliansi strateegiline kontseptsioon | Välisministeerium

Kaitse ja heidutus Alliansi tähtsaim ülesanne on kaitsta meie territooriumi ja meie liikmesriikide elanikkonda rünnaku eest, nagu on sätestatud Washingtoni lepingu 5. Allianss ei pea ühtki riiki oma vaenlaseks. Siiski ei tasu kellelgi kahelda NATO otsusekindluses, kui ükskõik millise tema liikme julgeolek peaks ohtu sattuma. Asjakohases vahekorras rakendatavatel tuuma- ja tavavõimetel põhinev heidutus jääb meie üldise strateegia tuumaks.

Asjaolud, mille korral tuleks kaaluda tuumarelva kasutamist, on ülimalt ebatõenäolised. Nii kaua, kui tuumarelvad on olemas, jääb NATO tuumaalliansiks. Liitlaste julgeoleku ülimaks tagatiseks on alliansi ja eelkõige Ameerika Ühendriikide strateegilised tuumajõud. Ühendkuningriigi ja Liikmed ja kontseptsioon iseseisva heidutusfunktsiooniga sõltumatud strateegilised tuumajõud suurendavad liitlaste üldist heidutusvõimet ja julgeolekut.

Me tagame, et NATO käsutuses on kõik võimed, mis on vajalikud heidutuseks ja kaitseks kõigi meie liikmesriikide elanikkonna turvalisust ja julgeolekut ähvardavate ohtude vastu. Seepärast me: säilitame sobivas vahekorras tuuma- ja tavajõud; säilitame võime hoida korraga käigus mitut suuremat ühendoperatsiooni ning mitut väiksemat kollektiivkaitse- ja kriisitõrjeoperatsiooni, seda ka strateegilisel kaugusel; arendame ja säilitame tugevaid, mobiilseid ja siirdavaid tavavägesid nii meie Liikmed ja kontseptsioon.

Jan Petersen usub, et NATO arenemine, tema mittesõjalised osad ja tegevusvaldkonnad vajavad kõik selgust.

Julgeolek kriisiohje kaudu Väljaspool NATO piire aset leidvad kriisid ja konfliktid võivad otseselt ohustada alliansi territooriumi ja selle liikmesriikide elanike julgeolekut. Seepärast võtab NATO võimalusel ja vajadusel meetmeid kriiside tõkestamiseks ja ohjamiseks, konfliktijärgsete olukordade stabiliseerimiseks ning ülesehitustöö toetamiseks.

NATO operatsioonidel, eriti Afganistanis ja Lääne-Balkanil omandatud kogemused näitavad selgelt, et tõhusaks kriisiohjeks on vaja laiapindset, poliitilisi, tsiviil- ja sõjalisi aspekte hõlmavat lähenemisviisi.

Language switcher

Allianss tegutseb aktiivselt koos teiste rahvusvaheliste jõududega nii enne ja pärast kriise kui ka kriiside ajal, et soodustada koostöist eritelu, plaanimist ja kohapealset tegevust ning seeläbi maksimaalselt suurendada kõigi rahvusvaheliste jõupingutuste sidusust ja tõhusust. Parim viis konfliktide ohjamiseks on nende tekkimist ennetada. Kriiside ennetamiseks jälgib ja eritleb NATO pidevalt rahvusvahelist keskkonda ning võtab vajadusel Liikmed ja kontseptsioon meetmeidet takistada nende kriiside arenemist suurteks konfliktideks.

Konverents - Haridusstrateegia 2020 (1/2) - Tallinna Botaanikaaed 25.05.2011

Kui konflikti tõkestamine ei anna tulemusi, on NATO valmis ja võimeline ohjama puhkenud vaenutegevust. NATO kasutada on ainulaadsed konfliktiohjevahendid, sealhulgas võrreldamatu suutlikkus siirdada võimsaid sõjalisi jõude ja tagada nende jätkusuutlikkus kohapeal. NATO juhitud operatsioonid on näidanud, et alliansi panus rahvusvahelisse konfliktiohjesse on asendamatu. Stabiilsuse püsimiseks vajalike tingimuste loomiseks peab rahvusvaheline üldsus isegi pärast konflikti lõppemist sageli jätkama konfliktipiirkonna toetamist.

NATO on valmis ja võimeline osalema stabiliseerimises ja taasülesehitustöös, tehes võimaluse korral tihedat koostööd ja konsulteerides teiste asjassepuutuvate rahvusvaheliste jõududega. Kõikvõimalike kriisiohjeülesannete tulemuslikuks täitmiseks me: täiustame NATO sisese luureteabe vahetamist, et paremini ennustada võimalike kriiside tekkimist ja leida parimaid võimalusi nende ärahoidmiseks; arendame edasi ekspeditsioonioperatsioonide, sealhulgas mässutõrje- stabiliseerimis- ja ülesehitusoperatsioonide doktriini ja nende operatsioonide elluviimiseks Liikmed ja kontseptsioon sõjalisi võimeid; loome NATO juhitud operatsioonidel omandatud kogemustele tuginedes asjakohase, kuid mõõduka tsiviil-kriisiohje Liikmed ja kontseptsioon, et tagada tõhusam koostöö tsiviilpartneritega.

Seda võimet võib kasutada ka tsiviilmeetmete kavandamiseks, rakendamiseks ja koordineerimiseks seni, kuni tingimused võimaldavad Liikmed ja kontseptsioon need ülesanded üle teistele tegutsejatele; tõhustame lõimitud tsiviil-sõjalist planeerimist kõikvõimalike kriiside lõikes; arendame võimet välja õpetada ja arendada kohapealseid jõude kriisipiirkondades, et kohalikud võimud oleksid suutelised võimalikult kiiresti tagama julgeolekut ilma rahvusvahelise abita; valime välja ja koolitame liikmesriikide tsiviilspetsialiste, keda saame kiiresti saata valitud missioonidele ja kes on võimelised töötama koos meie sõjaväelastega ning partnerriikide ja —organisatsioonide tsiviilspetsialistidega.

Liikmed ja kontseptsioon

Rahvusvahelise julgeoleku edendamine koostöö kaudu Relvastuskontroll, maharelvastamine ja massihävitusrelvade leviku tõkestamine NATO püüab oma julgeolekut tagada võimalikult väheste jõududega. Relvastuskontroll, maharelvastamine ja massihävitusrelvade leviku tõkestamine aitavad kindlustada rahu, julgeolekut ja stabiilsust ning peaksid tagama Liikmed ja kontseptsioon samaväärse julgeoleku kõikidele alliansi liikmesriikidele. Me jätkame oma tegevust relvastuskontrolli tugevdamisel ja nii tavarelvastuse kui ka massihävitusrelvade maharelvastamise edendamisel ning massihävitusrelvade leviku tõkestamisel.

Oleme kindlalt otsustanud, et maailm peab muutuma kõikide jaoks ohutumaks ja kooskõlas tuumarelva leviku tõkestamise lepingus sätestatud eesmärkidega tuleb luua tingimused tuumarelvavabale maailmale viisil, mis edendab rahvusvahelist stabiilsust ja mille aluseks on olemasolevaga samaväärne julgeolek kõigi jaoks.

Pärast külma sõja lõppu oleme julgeolekukeskkonnas toimunud muutuste tuules oluliselt vähendanud Euroopasse paigutatud tuumarelvade arvu ning nende osatähtsust NATO strateegias. Meie eesmärk on luua tingimused tuumarelvade arvu jätkuvaks vähendamiseks. Tuumarelvade arvu edaspidisel vähendamisel peaksime püüdma saavutada Venemaa nõusolekut suurendada läbipaistvust tema Euroopas paiknevate tuumarelvade osas ning viia need relvad NATO liikmesriikide territooriumist kaugemale.

Kõikide edasiste sammude astumisel tuleb arvesse võtta, et Venemaa lühimaa-tuumarelvade varud on võrrelduna NATO omadega ebaproportsionaalselt suured. Peame oma kohuseks tõhustada Liikmed ja kontseptsioon kontrolli, mis tagab ennustatavuse ja läbipaistvuse ning võimaldab hoida relvastust stabiilsuse säilitamiseks minimaalselt vajalikul tasemel.

Account Options

Me töötame selle nimel, et tugevdada tavarelvastuse kontrolli režiimi Euroopas vastastikkuse, läbipaistvuse ja vastuvõtva riigi nõusoleku põhimõttel. Püüame leida võimalusi aidata oma poliitiliste vahendite ja sõjaliste võimetega kaasa rahvusvahelisele tegevusele massihävitusrelvade leviku tõkestamisel. Meie kindel kavatsus on jätkata ja vajadusel edasi arendada asjakohaseid liitlastevahelisi konsultatsioone nendes küsimustes.

Avatud uste poliitika NATO laienemine on oluliselt suurendanud liitlaste julgeolekut; laienemise jätkumise Liikmed ja kontseptsioon ja koostööjulgeoleku vaim on edendanud stabiilsust Euroopas üldisemalt. Oma eesmärgi, st tervikliku ja vaba ning ühiseid väärtusi jagava Euroopani jõuaksime kõige paremini nii, et kõik Liikmed ja kontseptsioon riigid, kes seda soovivad, lõimuvad lõpuks Euro-Atlandi struktuuridesse.

NATO uks jääb täielikult avatuks kõigile demokraatlikele Euroopa riikidele, kellel on meie alliansiga ühised väärtused, kes on valmis ja võimelised täitma liikmesusega kaasnevaid ülesandeid ja kohustusi ning kelle liikmesus võiks suurendada ühist julgeolekut ja stabiilsust. Partnerlus Euro-Atlandi julgeoleku edendamise tagab kõige Liikmed ja kontseptsioon lai partnerlussuhete võrk, mis hõlmab riike ja organisatsioone kogu maailmast.

Need suhted kujutavad endast konkreetset ja väärtuslikku panust NATO põhiülesannete täitmise edukusse. Dialoog ja koostöö partneritega võivad konkreetselt kaasa aidata rahvusvahelise julgeoleku tõhustamisele, alliansi alusväärtuste kaitsmisele, NATO operatsioonide elluviimisele ning NATO liikmesusest huvitatud riikide. Nende suhete aluseks on vastastikune kasu ja lugupidamine. Oma partnerlussuhteid tõhustame Liikmed ja kontseptsioon ja tema partnereid lähendavates paindlikes vormides— seda nii olemasolevate raamistike piires kui ka neist väljaspool.

Oleme valmis arendama poliitilist dialoogi ja praktilist koostööd kõigi maailma riikide ja organisatsioonidega, kes on sarnaselt meiega huvitatud rahumeelsetest rahvusvahelistest suhetest.

EKAK koostööpõhimõtete järelevalve Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon näeb ette, et kodanikeühenduste ja avaliku võimu esindajad lähtuvad oma koostöös sellistest põhimõtetest ja väärtustest nagu kodanikuaktiivsus, osalus, austus, partnerlus, vastutus ja aruandmiskohustus, kodanikualgatuse poliitiline sõltumatus, korruptiivsuse vältimine, säästev ja tasakaalustatud areng ning võrdne kohtlemine. Koostööpõhimõtete järgimise üle teeb järelevalvet valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni moodustatud töörühma. Töörühma poole saab pöörduda juhul, kui asjad ei toimi nii, nagu koostöö hea tava ette näeb. Töörühm ei karista ega mõista kedagi hukka, vaid aitab avalikul võimul ja kodanikeühendustel EKAKi põhimõtteid tõlgendada ning paremini mõista, kuidas EKAK töötab.

Oleme valmis konsulteerima kõigi partnerriikidega ühist huvi pakkuvates julgeolekuküsimustes. Anname oma partneritele kandva rolli nende osalusel toimuvate NATO juhitud operatsioonide Keskmise liikme suurus ponev ja otsuste kujundamisel.