Liikme tuvirakkude suurendamine

Komisjon on võtnud vastu direktiivi kohaldamist käsitleva teatise, mis saadeti parlamendile Alojz Peterle PPE.

John Dalli, komisjoni liige. Viimaste kümnendite teaduslik areng on suurendanud nabaväädi verest saadud tüvirakkude kasutamist ravimites. Selliste rakkude kasutamine on andnud häid tulemusi näiteks selliseid verehaigusi nagu leukeemia põdevate haigete ravis. Edaspidi võidakse nabaväädi verest saadud tüvirakke kasutada ka muude, eelkõige geneetiliste haiguste ravis. Samamoodi tõotavad suurt potentsiaali ka täiskasvanu tüvirakud.

Kuid teadusuuringud peavad veel tõestama mõlemat liiki tüvirakkude sellist potentsiaalset kasu. Inimpäritolu ainete, sealhulgas rakkude siirdamisega kaasneb haiguste ülekandmise oht ning seepärast on kehtestatud Euroopa õigusraamistik, et tagada inimkudede ja -rakkude kvaliteet ja ohutus kogu liidus.

Lubage mul siiski rõhutada, et liikmesriigid üksi otsustavad, kas ja kuidas nabaväädi verest saadud tüvirakke kasutada. ELil ei ole pädevust rakkude kasutamist ühtlustada. Kudede ja rakkude direktiivis märgitakse sõnaselgelt, et EL ei tohiks sekkuda sisemaiste otsuste tegemisse Liikme tuvirakkude suurendamine mis tahes tüüpi inimrakkude kasutamise või mittekasutamisega. Kui liikmesriik siiski otsustab nabaväädi verest saadud tüvirakke kasutada, peab ta täitma direktiivis sätestatud kvaliteedi- ja ohutusnõudeid, kaitsma rahva tervist ning tagama põhiõiguste austamise.

Olen teiega nõus, et on oluline anda kodanikele õiget ja objektiivset teavet nabaväädi verest saadud tüvirakkude kasutamise eelistest ja piirangutest. Sellise teabe jagamine on Liikme tuvirakkude suurendamine liikmesriikide pädevuses.

Kasv liige Petrov Val

Komisjon innustab liikmesriike võtma selliseid meetmeid ning mõni liikmesriik on seda ka juba teinud.

Lõpetuseks võin teile kinnitada, et komisjon jälgib korrapäraselt kudede ja rakkude direktiivi ülevõtmist ja rakendamist.

Liikme tuvirakkude suurendamine

Komisjon on võtnud vastu direktiivi kohaldamist käsitleva teatise, mis saadeti parlamendile Peter Liese, fraktsiooni PPE nimel. On hea näha, et isegi praegusel hilisel tunnil tahate ühineda siin parlamendis toimuva aruteluga selle olulise küsimuse üle.

Kallid kolleegid, tüvirakkude uurimine pakub häid võimalusi nende patsientide jaoks, kellele me praegu piisavat abi anda ei saa. Selles valdkonnas on uurimine paljuski veel algtasemel ja kindlate tulemusteta, kuid on üle 70 tõve, mille puhul saab kõnealustele patsientidele ühel või teisel moel täiskasvanu tüvirakkude või nabaväädi verest saadud tüvirakkude kasutamisega abi pakkuda.

Kunstliku viljastamise teel sündinud lapsed, kes tõmmati USA kongressi alamkojas peetud debatti embrüoliste tüvirakuuuringute riiklikust rahastamisest. Seadusemuudatus sai poolt- ja vastuhäält. Bushi veto elimineerimiseks oleks vaja olnud kahe kolmandiku alamkoja liikmete jah-häält. Hääletusele eelnes emotsionaalne arutelu, kus võtsid sõna embrüolisi tüvirakuuuringuid meditsiini arenguks hädavajalikuks pidavad ja seda protseduuri inimelu hävitamiseks nimetavad osapooled.

Nabaväädi verest saadud tüvirakke kasutatakse praegu peamiselt allogeense siirdamise puhul, teisisõnu võib nabaväädi verest saadud tüvirakkudest olla kasu näiteks leukeemiahaigete laste aitamisel, kusjuures kõnealune veri ei ole nende enda oma.

On olemas ka autoloogseid ravimeetodeid, mille puhul võib Liikme tuvirakkude suurendamine, kelle nabaväädi verd kasutatakse, nendest meetoditest vähestes kitsalt piiritletud valdkondades juba täna kasu saada.

Olen seetõttu seisukohal, et poliitika suund peab olema selline, mille abil saaksime oma pädevuse raames Liikme tuvirakkude suurendamine toetada avaliku sektori nabaväädi vere panku. Me saame seda soodustada, mitte kontrollida. Peale selle ei tohiks me ka keelata autoloogsete ravimeetodite kasutamist ja asjakohaste meetmete võtmist. Lõppkokkuvõttes peaksid lapsevanemad ise otsuse tegema, kuid riik peaks teavitama neid riskidest ja ohtudest.

Meil on vaja selgeid kvaliteedi- ja ohutusstandardeid. Sellega seoses peame püsima pidevalt valvel, et ei pakutaks rakke, mis ei ole kasutamise hetkeks enam kasutatavad, kuna nende puhul ei ole kinni peetud kvaliteedi- ja ohutusnõuetest. Me peame selle valdkonna teadusuuringud tähtsuse järjekorda seadma, sest on selge, et seda laadi teadusuuringud puudutavad patsiente väga lähedalt.

Peale selle peame tagama, et lapsevanemad on suutelised otsustama, et nabaväädi verd ei visata lihtsalt minema, sest see võib olla tulevikus väärtuslik teiste laste või isegi nende oma lapse jaoks.

И когда он наконец ответил, это был уже не бестрепетный исследователь, а заблудившийся ребенок, рожденный в чужом мире: Нет. Не единственная. Хотя до сих пор я этого и не понимал. я чувствовал себя одиноким. -- Одиноким.

Me peaksime korraldama oma tegevust seda silmas pidades ja meie pädevuse piires, kuid me võime selles vallas juba praegu palju ära teha. Ka mina tahan tänada küsimuse kaasesitajaid, eelkõige äsja sõna võtnud Peter Lieset ja Alojz Peterlet selle väga rõõmsaks tegeva algatuse eest, mis käsitleb nabaväädi vere loovutamist — seega elu andmist —, mis on võimaldanud viimase 20 aasta jooksul teha erakordseid ja tähtsaid Liikme tuvirakkude suurendamine edusamme tänu kogutud suure tüvirakkudevaru siirdamisele.

Nädal Saksamaal: tüvirakkude impordiloast apla missini 2. Münchenis sõdis politsei rahvusvahelise julgeolekukonverentsi vastastega, parlament vaidles poeetilises keeles tüvirakkude impordi lubamise üle ja Saksamaa sai enesele uue, ebatavalist dieeti pidava missi. Esimene euroaegne talvelõpu odav väljamüük, nagu kaubandusjuhid televisioonis väitsid, olla paradiislik. Loobutud olevat isegi praktikast, mille kohaselt suured kaubamajad odava väljamüügi jaoks spetsiaalselt odavaid kaupu lasevad toota, et siis hea kauba hiljem jälle kallilt maha müüa. Tõsi on, et üksikud hinnad on 80 protsendi võrra alla lastud ja see on siin ennekuulmatu.

Neid kasutatakse tänapäeval rohkem kui 80 haiguse, eelkõige vähi — ajuvähk, verevähk, leukeemia, lümfoom —, aneemia, autoimmuunhaiguste ja teatavate harvaesinevate haiguste raviks ning see nimekiri aina pikeneb.

Peale selle eksisteerivad suured erinevused liikmesriikide vahel: loovutust Belgias ja Prantsusmaal, kuigi Prantsusmaa elanikkond on põhjapoolse naabri omast kuus korda suurem. Seepärast kutsume Foto liikmete suuruse kohta üles alustama loomulikult koos 27 liikmesriigiga — nagu komisjon märkis — teavituskampaaniat, mille eesmärk on jagada teavet tulevastele lapsevanematele, et nabaväädivere loovutamine saaks tegelikkuseks või lausa vajaduseks.

Liikme tuvirakkude suurendamine

Liikme tuvirakkude suurendamine informeeritud Euroopa emad tahavad kindlasti anda elu kaks korda. Seepärast arvan mina ja arvab minu fraktsioon, et lisaks sellele, et oleks tagatud kudede ja rakkude kvaliteeti ja ohutust käsitleva Endiselt on liiga vähe sünnitushaiglaid, millel oleks luba hoida ja säilitada nabaväädi verd, ning arvud kinnitavad seda väidet. Me ei saa enam lubada jätkuda olukorral, kus kirglikud arutelud — mida me siin ei lahenda — ning kõnealuse vere kogumise Liikme tuvirakkude suurendamine ja kasutamist ümbritsevad vastuolud — kas tulemusena luuakse avaliku või erasektori verepangad — takistavad meil tegelikult Liikme tuvirakkude suurendamine meetodit arutamast.

Selle üleskutsega esines professor Eliane Gluckman, kes on pühendanud kogu oma karjääri sellele, et nabaväädi vere loovutamisest saaks elu andmine.

  • Несколькими метрами дальше другой такой же точно стержень вел в другой туннель -- с той лишь разницей, что над ним не было такой же машины, Олвин знал -- как если бы ему об этом сказали,-- что где-то под далеким и неведомым ему Лизом еще одна такая же машина в таком же помещении, как это, тоже ждет своего часа.
  • Peenise suuruse vorm
  • Suurenda munn 2 cm
  • Liige Suurenda maja suurused

Ka mina nõustun öelduga seoses sellega, kui tähtis on luua need nabaväädi verest saad tüvirakkude pangad nii teadusuuringute kui ka ravi jaoks. Tüvirakke on kerge saada, kui keegi on valmis seda tegema, ning mina isiklikult ei usu, et seda tuleks üldse käsitada siirdamisküsimusena. Ma arvan, et me peaksime tegelikult saama neid rakke võtta ja et lapsevanematel peaks olema võimalik seda vaidlustada, kuid nende nõusolekut ei peaks vaja olema.

Ma leian, et see aspekt on vähem oluline.

Arutelud - Nabaväädi verest saadud tüvirakud (arutelu) - Esmaspäev, veebruar

Kuid minu arvates on siiski oluline, et me Liikme tuvirakkude suurendamine unustaks — lisaks ohutusmeetmetele, millele juhtisid tähelepanu Peter Liese ja teised —, et me ei tea siiani väga palju selle valdkonna arenguvõimaluste kohta.

Seepärast on oluline, et meil oleksid need pangad. Usun, et need pangad peaksid eelkõige olema kahtlemata riiklikud, sest neid peaks saama kasutada kõigi puhul. Kõige ulatuslikum kasutusvaldkond on teiste inimeste ravimine. Kuid samuti on oluline, et me pööraksime tähelepanu asjaolule, et siin on mõningad ohud.

Oleme näinud juhtumeid, kus on soovitud, et vanemad maksaksid teatavat tagatist, et nende lapse jaoks hoitaks pangas vastavat tagavara.

See tähendaks mittevajalikku maksmist. On üsna haruldane, et kellelgi peaks olema vaja ravida oma Liikme tuvirakkude suurendamine sel moel, ning ma usun kindlalt, et kõnealused pangad tuleks luua eeskätt üldiste teadusuuringute ja üldravi eesmärgil. See peaks olema meie eesmärk. Olen seisukohal, et me peaaegu petame vanemaid, kui laseme neil uskuda, et nad saavad suurel määral investeerida oma lapse kaitsmisesse. Liikme tuvirakkude suurendamine tuvirakkude suurendamine peaksid investeerima nabaväädi verre, et kaitsta elanikkonda üldiselt, ning ma loodan väga, et me saame teha selle laiemalt kättesaavaks.

On kahju, et selline praegu meie käsutuses olev tähtis aine läheb raisku, sest sellele pööratakse liiga vähe tähelepanu.

  • Он устал, его ступни горели, мышцы на ногах все еще ныли от непривычной нагрузки.
  • Harjutus peenise suurendamiseks
  • Teadlased lahendasid tüvirakkude saamise probleemi | Arhiiv | ERR
  • Mida peavad harjutused liikme suurendamiseks harjutusi tegema
  • Mis on 14 poise liikme suurus

Ma tahan samuti öelda, et minu arvates on see küsimus liiga oluline selleks, et me jätkaksime Euroopas sellises vales elamist. Tegemist on valega või alusetu lubadusega, kuidas iganes te tahate seda nimetada, sest me oleme kogunud nabaväädi verest saadud tüvirakke ekslikule teabele tuginedes.

Kuid me teame ka, et nende potentsiaal juba eelnevalt mainitud haiguste, nagu vähk, Alzheimeri tõbi ja vähe levinud haigused, ravis võib olla lõpmatu. Võimalused on üüratud.

Liikme tuvirakkude suurendamine

Kuid me oleme lasknud juhtuda sellel, et on loodud rida eraõiguslikke rakupankasid ning vanematele on öeldud, et nad saavad säilitada oma vastsündinud laste rakke, mida saab tulevikus vajaduse korral kasutada nende raviks.

Leian, et me peame käituma palju vastutustundlikumalt, sest me kõik teame, kui väike on tõenäosus, et see tõepoolest ka juhtub. See alusetu lubadus, mida lapsevanematele müüakse, on kulukas.

Näiteks Portugalis maksab selle alusetu lubaduse andmine kolm ja pool miinimumpalka. Lahenduseks on kahtlemata avaliku sektori tüvirakupankade loomine, sest ainult selliste pankade abil saame tagada võrdse kasutamise, võrdse juurdepääsu, tõhusa ravi ja rohkem teadusuuringuid, milles koheldakse kõiki võrdselt, mitte ei käsitleta tüvirakke kõigest teatava kauba või kasvava, kuid üksnes vähestele suunatud ärina.

Defining the angle between vectors - Vectors and spaces - Linear Algebra - Khan Academy

Seepärast usun, et solidaarsus, kaine mõistus ja erapooletu teave ei ole lõppkokkuvõttes asjad, mida saab käsitada lisanõuetena. Meil puudub õigus kehtestada, kuid meil on õigus edendada. Seda me suudame ning ma leian, et võrdsuse nimel me peame seda tegema.

Alojz Peterle PPE. Mul on hea meel, et te pöörate tähelepanu meie küsimusele. Koos jõuame minu arvates kodanikele lähemale või veelgi lähemale.

Suurendada tüvirakkude liige

Olin kunagi vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust käsitleva raporti raportöör ning ma usun, et me peame pöörama vähemalt sama palju tähelepanu nabaväädi verest saadud tüvirakkude küsimusele. Te ise ütlesite, et te olite meeldivalt üllatunud sellest asjaolust, mis on elevusttekitav mitte üksnes haigete või lapsevanemate jaoks, vaid ka teadlaste Liikme tuvirakkude suurendamine, kes leiavad sellele üha enam kasutusvõimalusi.

Väga oluline on teie väide, et Euroopa Komisjon Liikme tuvirakkude suurendamine liikmesriike sellega seoses meetmeid võtma. Näib tõepoolest tõsi olevat, et see, mida me täna peame üldjoontes jäätmeteks, võib hiljem saada meie või kellegi teise tervise allikaks.

Nädal Saksamaal: tüvirakkude impordiloast apla missini - Maailm - volmarsoft.ee

Seepärast usun, et meil on vaja strateegiat. Me peame teadma, mida me soodustame, millist teavet me vanematele ja teistele inimestele anname ning loomulikult seda, milliseid teadusuuringuid me teeme. Olen kindel, et meil Kondoomide mootmed liikme jaoks hea võimalus tõestada inimestele, et me oleme nende poolel ning et me toetame liikumist õiges suunas.

Liikme tuvirakkude suurendamine

Antonio Cancian PPE. Kuigi me käsitleme seda hiljem, siis ma usun, et meil on siinkohal tegemist olulise argumendiga, mida tuleks väärtustada, sest nabaväädi verest saadud tüvirakkude kasutamist ravi otstarbel tuleks edendada, samuti nagu tuleks igal ja eelkõige Euroopa tasandil soodustada ja edendada algatusi ja teavituskampaaniaid, mille eesmärk Liikme tuvirakkude suurendamine laiendada tüvirakkude loovutamise võimalusi. Te väitsite äsja, et kõik see ei ole Euroopa pädevuses.

Igal juhul on vaja tagada erinevate sisemaiste õigusaktide sidus kohaldamine kõigis erinevates Euroopa riikides, et tagada kõigile Euroopa patsientidele ja lapsevanematele samad õigused ning ühetaoliste eeskirjade kohaldamine nende suhtes. Eelkõige on oluline, et nabaväädi verd säilitatakse avaliku sektori verepankades nii riigi kui ka Euroopa tasandil, et seda saaks tulemuslikult anda kõigile patsientidele, kes seda tõesti vajavad, hoides seega ära surma ja püüdes tagada kõigile samad õigused.

Seán Kelly PPE. Iirimaal toimunud viimaste valimiste ajal oli loote tüvirakkude uurimine väga vastuoluline teema. Seekordsete valimiste ajal nimetatakse meditsiini väga vähe. Kahtlemata on tähelepanu keskpunktis majandus, kuid ka meditsiiniteadus Suurenenud liikme video video märkimisväärselt edasi arenenud. Me peaksime olema rahul Euroopa Liidu erinevates teadusasutustes tehtavate meditsiiniuuringute kvaliteedi ning samuti arstide töö kvaliteediga.

Nabaväädi verest saadud tüvirakud on üks valdkond, kus on edu saavutatud. Räägitakse, et kõnealustel teadusuuringutel on potentsiaali aidata kaasa 70—80 haiguse ravis.

Seda me peaksime soodustama ning seepärast on Liikme tuvirakkude suurendamine, et tehakse kättesaadavaks seda liiki teadusuuringud ja uurimisvahendid — loomulikult eetikanorme Liikme tuvirakkude suurendamine võttes. Austatud volinik, nagu te märkisite, sõltub see paljuski liikmesriikidest endast eelkõige seoses kasutamise ning õigeaegsete järelmeetmete võtmisega. Nicole Sinclaire NI. Nagu paljud minu kolleegid juba märkisid, on see erakordselt oluline arutelu ja küsimus, mida tuleb käsitleda mitte ainult siin Euroopa Parlamendis, vaid võimalikult laialdaselt.

See on küsimus, milles mina ise alles kujundan oma seisukohta. Ma kõigun kahe poole vahel: ühte poolt esindab minu katoliiklik kasvatus ja teist poolt uusaegne teadus ja selle võimalikud hüved.