Liikme liikmetele, keda saate iseendasse votta. Kiriku juhtimise eesmärk

Kui MTÜ eesmärk on ainult teenuse pakkumine esinemine ja selle eest tasu saamine, mis jagatakse omavahel, siis mis on teie MTÜle oluline laiemale avalikkusele suunatud tegevus ja mil moel teie tegevus aitab kaasa kodanikuühiskonna arengule? Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Umbusaldus algatatakse enne päevakorrapunktide arutelu juurde asumist.

Päästja viisil õpetamine. Õpetage oma sõnade ja tegudega Jeesuse Kristuse õpetust ja Tema evangeeliumi põhimõtteid vt 3Ne —33 ; ÕL — Tulemuslik õpetamine inspireerib inimesi tugevdama oma suhet Jumalaga ja liikuma evangeeliumi järgi elades igavese elu suunas.

Õpetage pühakirjadest ja viimse aja prohvetite sõnu vt ÕL Otsige valmistudes ja õpetades Vaimu mõju. Püha Vaim kannab tõe nende südameni ja meelteni, keda te õpetate vt 2Ne Õpetage liikmeid pühenduma evangeeliumi uurimisele nii ise kui ka koos perega.

Juhtimine Jeesuse Kristuse Kirikus

Kui te juhite mõnda Kiriku üksust, preesterluse kvoorumit või muud organisatsiooni, siis veenduge, et õpetus oleks õpetlik ja õige. Juhid teenivad ja õpetavad leebelt, tasaselt ja puhtast armastusest ning Jeesuse Kristuse eeskujul vt Mt — Kõiki Kiriku üksusi, preesterluse kvoorumeid ja muid organisatsioone juhivad juhtivad ametikandjad. Ametikandja kutsub ja asetab ametisse keegi, kes hoiab preesterluse võtmeid, või keegi, keda ta on selleks volitanud.

Iga juhtiv ametikandja teenib preesterluse võtmeid hoidva isiku juhatuse all vt 3. Selline struktuur tagab Issanda töö tegemisel korra ning selged kohustus- ja keda saate iseendasse liikme liikmetele. Juhikutse või -ülesanne ei tee inimest, kes selle sai, teistest tähtsamaks või hinnatumaks.

Pidage Issanda tahet täites teistega nõu ja leidke üksmeel vt 4.

liikme liikmetele, keda saate iseendasse votta Mis suurus on meeste fotod

Ärge pürgige Issanda Kirikus ühegi organisatsiooni juhiks vt ÕL Teenige selle asemel alandlikult ja ustavalt kutses, kuhu teid on kutsutud. Püüdke teha Issanda tööd, pilk suunatud üksnes Tema aule vt ÕL Lisaks rõhutab Ta vajadust ühtsuse järele vt Jh keda saate iseendasse votta, 20—23 ; keda saate iseendasse votta — Nad püüavad palvemeelselt teada Jumala tahet vt ÕL —3.

Nad teevad Püha Vaimu juhatusel koostööd, et leida tulemuslikke võimalusi oma ühingute liikmete teenimiseks. Kui te kuulute mõnda nõukokku või juhatusse, siis tugevdage ühtsust üheskoos nõu pidades, ausalt oma tundeid ja mõtteid jagades ning kuulates vt ÕL ; vt ka 7. Kui olete nõukogu liige, toetage ja kinnitage üksmeelselt nõukogu juhi otsuseid. Samuti pidas Ta neid vastutavateks, uurides neilt ja paludes neil neile määratud töö kohta aru anda.

Artiklist leiad enam levinud küsimused ja vastused MTÜ asutamise ja tegutsemise kohta. Küsimused on jaotatud erinevatesse kategooriatesse. Vastused on koostanud erinevate maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultandid.

Vt Lk — Otsustage juhina, kuidas kasutada oma aega kõige tulemuslikumalt. Üks ajaplaneerimise aspekte on delegeerida ülesandeid teistele, kes saavad selle töö juures abiks olla. Teenimine on delegeerides tulemuslikum. Otsige delegeeritava osas Vaimu juhatust, et saaksite keskenduda tähtsaimale.

Delegeerimine õnnistab ka teisi, aidates neil kasvada ja saada teenimisest tulevaid õnnistusi. Püüdke kaasata kõiki liikmeid Jumala töö tegemisse. Delegeerimine pole üksnes ülesande andmine. Selle juurde kuulub ka teise inimese õpetamine ja usaldamine, et ta selle ülesande täidab.

KKK – MTÜ asutamine ja tegutsemine

See hõlmab sageli järgmist: Kohtuge inimesega ning selgitage talle ülesannet ja selle eesmärki. Arutage, kuidas seda ülesannet võiks täita, keda veel kaasata ja millal see peaks olema lõpetatud.

Teemal on 14 vastust, 1 kasutaja, muutis : 4 aastat, 1 kuu tagasi. Viewing 9 reply threads Mari Kuna juhatuses on mitu liiget, kas on korrektne kui juhatuse teine liige selle allkirjastab?

Veenduge, et see inimene ülesannet mõistab ja on nõus seda vastu võtma. Väljendage usaldust tema võimete vastu. Usaldage, et ta saab inspiratsiooni, kuidas plaane teha ja ülesannet täita.

Innustage, suunake ja toetage. Kohtuge vastavalt vajadusele, et ta saaks ülesande kohta aru anda. Tunnustage tema parimaid jõupingutusi ja tänage teda tehtu eest.

liikme liikmetele, keda saate iseendasse votta Tavaline liikme suurus beebi

Ka teie aitate teistel valmistuda juhtideks ja õpetajateks saama. Kui kaalute palvemeelselt, kes võiks Kiriku kutsetes või ülesannetes teenida, siis pidage meeles, et Issand teeb need, keda Ta kutsub, võimekaks.

Kõige tähtsam on see, et nad tahavad teenida, otsivad alandlikult Issanda abi ja püüavad olla väärilised.

Valga Vallavolikogu töökord

Kutsed keda saate iseendasse votta ülesanded aitavad neil kasvada, pakkudes neile võimalusi usku rakendada, usinasti tööd teha ja tunda, kuidas Jumal nende jõupingutusi suurendab.

Pakkuge juhatust ja abi uutele liikmetele ja teistele, kes võivad vajada kutsete täitmisel lisatuge. Mõnikord kutsutakse ühte ja sama väikest inimrühma korduvalt juhtivatesse ametitesse. See võib neid ja nende peresid üle koormata ja teistelt võimalusi võtta. Püüdke anda kõigile liikmetele teenimis- ja kasvuvõimalusi.

Leidmaks juhiseid liikmete Kiriku kutsetesse soovitamiseks, vt Eesmärgid peaksid tugevdama inimesi ja perekondi, tooma neid Kristusele lähemale ning aitama teha Jumala päästmis- ja ülendustööd vt 1. Järgige planeerides Tehke oma organisatsioonile pikaajalisi liikme liikmetele. Pidage aastakalendrit. Keskenduge liikmete vaimse kasvu innustamisele. Otsige Püha Vaimu juhatust, et see aitaks teil prioriteedid paigas hoida vt Mo Vaadake juhina aeg-ajalt oma prioriteedid üle ja hinnake oma vaimset kasvu.

Jhumke Bulaki by Sumitra Koirala \u0026 Alif Khan - Feat. Sudhir Shrestha \u0026 Anjali Adhikari - New Song

Kaaluge ka nende kasvu, keda juhite. Üksuse, preesterluse kvoorumi ja teiste organisatsioonide juhid saavad üle vaadata põhinäitajad ja kvartaliaruandeet näha, kas nad on teinud edusamme ja kus areng on võimalik.

liikme liikmetele, keda saate iseendasse votta Meetodi suurendamise meetod

Teie kui juhi edukuse peamine mõõdupuu on see, kuivõrd pühendunult te aitate Jumala lastel ustavateks Jeesuse Kristuse jüngriteks saada. Kuna kõigil inimestel on valikuvabadus, otsustab osa lepingurajalt lahkuda. See võib teid ajuti heidutada, kuid kui pöördute Issanda poole, ülendab Ta teie meelt ja trööstib teid vt Al Te võite teada, et Issand on teie jõupingutustega rahul, kui tunnete, kuidas Vaim teie kaudu tegutseb.