Uurige mehe liikme suurust,

Mitmese regressioonimudeli korral tekib vajadus võrrelda seletavaid tunnuseid mõju tugevuse poolest. Üürniku ajutine äraolek 1 Üürniku või tema täisealiste perekonnaliikmete ajutine äraolek ei vabasta neid ühegi üürilepingujärgse kohustuse täitmisest.

Teise eluruumi andmine omanikule eluruumi lammutamise korral 1 Eluruumi lammutamise korral seoses maa sundvõõrandamisega või selle kasutusõiguse lõpetamisega riiklikeks või munitsipaalvajadusteks annab eluruumi lammutamist taotlenud institutsioon lisaks tekitatud kahju hüvitamisele omaniku taotluse korral talle seadusega sätestatud korras kasutada teise eluruumi.

Korteriomanditeks jagatud elamu majandamine Korteriomanikud võivad asutada elamu ühiseks majandamiseks korteriühistu või valida ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühise majandamise muu vormi. Korteriühistu õiguslik seisund, tegevuse alused ja lõpetamise erisused sätestatakse korteriühistuseaduses RT I61, ;42, ; 49, Elamuühistu -kooperatiivi mõiste 1 Elamuühistu -kooperatiiv on mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on liikme valdusesse anda liikmelisuse alusel kasutamiseks eluruum omaette korterina elamuühistule -kooperatiivile kuuluvas elamus ning korraldada elamu, elamualuse ja elamu teenindamiseks vajaliku maa majandamist.

Elamuühistu -kooperatiivi Uurige mehe liikme suurust õiguslikud alused Elamuühistu -kooperatiiv lähtub oma tegevuses käesolevast seadusest, Eesti Vabariigi ühistuseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja oma põhikirjast. Elamuühistu -kooperatiivi liikme õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine Elamuühistu -kooperatiivi liikme õigused ja kohustused tema valduses oleva eluruumi kasutamisel sätestatakse käesolevas seaduses ja elamuühistu -kooperatiivi põhikirjas.

Elamuühistu -kooperatiivi liikme perekonnaliikmed 1 Elamuühistu -kooperatiivi liikme perekonnaliikmed on käesoleva seaduse paragrahvis 10 nimetatud isikud. Eluruumi üürileandmine elamuühistu -kooperatiivi majas 1 Elamuühistust -kooperatiivist väljaastunud või väljaarvatud liikme valduses olnud vabanenud eluruumi võib elamuühistu -kooperatiiv kuni uue liikme vastuvõtmiseni või selle eluruumi tööandja eluruumiks tunnistamiseni anda üürile vabanemisest arvates mitte kauemaks kui üheks aastaks kohustusega vabastada eluruum pärast selle tähtaja möödumist.

Ajutised elanikud elamuühistu -kooperatiivi majas Elamuühistu -kooperatiivi liige, samuti käesoleva seaduse paragrahv 18 1. Osamaksu võõrandamine 1 Elamuühistu -kooperatiivi liikmel on õigus talle kuuluv osamaks võõrandada isikule, kes käesoleva seaduse ja elamuühistu -kooperatiivi põhikirja kohaselt vastab liikme kohta sätestatud tingimustele.

Elamuseadus (lühend - ES)

Abikaasade ühisomandisse kuuluva osamaksu võib elamuühistu -kooperatiivi liige võõrandada üksnes abikaasa eelneval kirjalikul nõusolekul. Elamuühistu -kooperatiivi liikmeks astumise eelisõigus osamaksu pärimise korral 1 Elamuühistu -kooperatiivi liikmega koos elanud abikaasal on liikme surma korral eelisõigus elamuühistu -kooperatiivi liikmeks astumisel juhul, kui tal on õigus osale osamaksust.

Elamuühistu -kooperatiivi Uurige mehe liikme suurust elamuühistust - kooperatiivist väljaarvamine 1 Elamuühistu -kooperatiivi liige arvatakse elamuühistust -kooperatiivist välja tema surma korral. Samuti võidakse liige elamuühistust -kooperatiivist välja arvata, kui ta: 1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu või majandamiskulude eest; 2 korduvalt rikub elamuühistu -kooperatiivi põhikirja; 3 korduvalt rikub või lõhub eluruumi või ei kasuta seda sihipäraselt või oma süülise käitumisega teeb võimatuks teiste elanike kooselu temaga ühes korteris või majas; 4 on esitanud elamuühistusse -kooperatiivi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine elamuühistu -kooperatiivi liikmeks ei olnud õiguspärane; 5 on osamaksuna elamuühistule -kooperatiivile makstud summad saanud kuritegelikul teel.

Elamuühistu -kooperatiivi endise liikme väljatõstmine tema valduses olevast korterist 1 Elamuühistu -kooperatiivi liige, kes arvati elamuühistust -kooperatiivist välja käesoleva seaduse paragrahv 23 1. Keeldumise korral kuulub ta ühes kõigi temaga koos elavate isikutega kohtu Uurige mehe liikme suurust väljatõstmisele teist eluruumi vastu andmata.

Temaga koos elanud perekonnaliikmed säilitavad eluruumi kasutamise õiguse käesoleva seaduse paragrahv 17 3. Elamuühistu -kooperatiivi liikme perekonnaliikme väljatõstmine Elamuühistu -kooperatiivi liikme perekonnaliikme võib kohtu korras teist eluruumi vastu andmata korterist välja tõsta käesoleva seaduse paragrahv 23 1. Elamuühistu -kooperatiivi liikmete kindlustamine eluruumiga seoses elamu lammutamisega Elamu lammutamise korral seoses maa sundvõõrandamisega üldistes huvides antakse seal elavatele elamuühistu -kooperatiivi liikmetele koos nendega elavate perekonnaliikmetega nende soovil lisaks tekitatud kahju hüvitamisele kasutada teine eluruum käesoleva seaduse paragrahv 55 2.

Elamuühistu -kooperatiivi vara jaotamine Elamuühistu -kooperatiivi lõpetamisel jaotatakse elamuühistu -kooperatiivi vara selle liikmete vahel vastavalt liikme kasutuses oleva eluruumi suurusele notariaalselt tõestatud jaotusplaani alusel.

Üürilepingu mõiste 1 Üürilepingu järgi kohustub eluruumi üürileandja andma teise isiku üürniku kasutusse eluruumi selles elamiseks kokkulepitud tähtaja jooksul ja tingimustel, üürnik aga kohustub kasutama üüritud eluruumi vastavalt selle otstarbele ja maksma üüri.

Üürilepingu ese 1 Üürilepingu esemeks on eluruum. Üürilepingu esemeks koos eluruumiga võivad olla ka eluruumi teenindamiseks vajalikud ruumid puukuur, pesuköök, kelder jne ja abiruumid, kui need on vajalikud eluruumi kasutamiseks või nende kasutamises lepitakse kokku üürilepingus.

Üürilepingu vorm ja tähtaeg 1 Üürileping sõlmitakse kirjalikult.

Uurige mehe liikme suurust

Kui lepingus ei ole tähtaega ära näidatud, loetakse see sõlmituks viieks aastaks. Üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks 1 Lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud üürnikul on lepingu tähtaja möödumisel eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 33 sätestatud juhtudel.

Selle õiguse mittekasutamise korral loetakse üürileping pikenenuks esialgses lepingus näidatud tähtajaks.

Ja ometi, armunud - rind pole peamine! Mis meestele meeldib rindade suuruses, on küsimus, mis võib-olla kunagi ei kaota oma olulisust. Lõppude lõpuks soovib iga uus noorte kaunitaride põlvkond saada täiuslikku keha ja meelitada meeste tähelepanu.

Pikenenud lepingule ei kohaldata käesoleva paragrahvi 1. Uue lepingu sõlmimisest keeldumine üürilepingu lõppemisel 1 Üürniku eesõigust uue lepingu sõlmimisele paragrahvi 32 1.

Väljatõstmisel käesoleva paragrahvi 1. Kokkuleppeks võib olla ka senise eluruumi vabastamise eest rahalise kompensatsiooni maksmine.

Uurige mehe liikme suurust

Kokkulepe peab olema notariaalselt kinnitatud. Vahendite taotlemise ja eraldamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Üürilepingu kehtivus eluruumi üleminekul teisele omanikule Eluruumi omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb varem sõlmitud üürileping koos selle lahutamatuks osaks olevate pooltevaheliste kirjalike kokkulepetega jõusse ka uue omaniku suhtes.

Üürniku õigus oma perekonnaliikmete majutamiseks 1 Üürniku perekonnaliikmete ring määratakse kindlaks kooskõlas käesoleva seaduse paragrahviga Teiste käesoleva seaduse paragrahvis 10 nimetatud isikute majutamist lubatakse ainult üürileandja ja üürnikuga koos elavate täiskasvanud perekonnaliikmete kirjalikul nõusolekul. Üürileandja keeldumist loa andmisest nende isikute majutamiseks võib vaidlustada kohtu korras.

Üürniku perekonnaliikmete õigused jakohustused 1 Üürnikuga koos elavad perekonnaliikmed kasutavad üürnikuga võrdselt kõiki õigusi ja kannavad kõiki kohustusi, mis tulenevad üürilepingust, kui nende isikute majutamisel ei olnud teistsugust kokkulepet. Täisealised perekonnaliikmed kannavad üürnikuga solidaarset varalist vastutust nimetatud lepingust tulenevate kohustuste järgi. Mitme üürilepingu alusel kasutatavad eluruumid Eluruumides, kus elab mitu perekonda, on kõigil elanikel võrdsed õigused eluruumi abiruumide ja seadmete kasutamiseks, kui üürilepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Üür 1 Üür on tasu eluruumi kasutamise eest. Üürileandjal on õigus võtta tasu ka eluruumi teenindamiseks vajalike ruumide ja abiruumide kasutamise eest.

Kasum võib moodustada kuni 10 protsenti üürist. Üüri arvestamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Üürileandja peab üürniku nõudmisel tagama nimetatud kulusid tõendavate arvetega tutvumise. Investeeritud summa või renoveerimiseks võetud laen arvestatakse koos laenu intressidega kas üüri sisse või tasutakse eespool nimetatud kokkuleppes märgitud korras ja tähtajal. Sellise kokkuleppe sõlmimisel on üürnikul õigus nõuda kehtiva üürilepingu tähtaja pikendamist.

Üüri piirmäär 1 Kohaliku omavalitsuse volikogul on õigus kehtestada munitsipaalomandis olevatele eluruumidele oma haldusterritooriumil üüri piirmäärad käesoleva seaduse paragrahv 37 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu muudab üüri piirmäärasid üks kord 12 kuu jooksul, kui üüri mõjutavad hinnad on viimasest piirmäärade kehtestamisest arvates muutunud.

Liina-Mai Tooding Regressioonanalüüs on tänapäevase andmeanalüüsi vältimatu osa. Selle meetodi poole pöördub uurija siis, kui on vaja vaadelda mitut tunnust korraga ja arvestada järeldustes nende omavahelisi seoseid.

Üürniku nõusolekul võib üürilepingus kokku leppida üüri piirmäärast erineva üüri suuruse. Üüri maksmise periood ja algus 1 Üüri makstakse perioodide kaupa. Üüri maksmise periood lepitakse kokku üürilepingus. Kui üürilepingus pole üüri maksmise perioodi ära näidatud, loetakse üüri maksmise perioodiks kalendrikuu.

Vähemalt ühe lepinguosalise nõudel koostatakse eluruumi korrasoleku akt. Kui eluruum ei ole ettenähtud ajal vaba ega korrastatud, võib üürnik lepingu lõpetada. Üüri maksmise viisid 1 Üüri võib maksta pangaülekandega, sularahas või muul lepingus kindlaksmääratud viisil. Sularahas makstava üüri vastuvõtmisel peab üürileandja andma üürnikule üüri maksmist tõendava dokumendi.

Üüriarve 1 Üürileandja on kohustatud esitama üürnikule nõuetekohase üüriarve hiljemalt seitse kalendripäeva enne üüri maksmise tähtpäeva saabumist.

Uurige mehe liikme suurust

Mida parema prognoosi mudel annab, seda tugevamalt on omavahel korreleeritud prognoos ja prognoositav. Regressioonikordaja formaalne tõlgendus on analoogiline paarisregressiooniga: regressioonikordaja näitab sõltuva tunnuse keskmist muutu kordajale vastava sõltumatu tunnuse ühikulise muudu korral, kui ülejäänud sõltumatud muutujad on püsiva väärtusega. Vabaliige näitab keskmist prognoosiväärtust kõigi argumentide nullkohas. Mitmese regressioonimudeli korral tekib vajadus võrrelda seletavaid tunnuseid mõju tugevuse poolest.

Regressioonikordajate alusel ei ole see võimalik, sest tunnused on tavaliselt erisuguse skaalaga ja erisuguse variatiivsusega. Et võrrelda ühe mudeli andmestiku piires seletavate tunnuste toimet, arvutatakse tavaliselt ka nn beeta-kordajad ehk standardiseeritud regressioonikordajad.

Need leitakse andmestikul, mis saadakse mudelis osalevate tunnuste eelneva standardiseerimise teel, ehk olukorras, kus kõik tunnused on ühetaolisel skaalal keskmisega 0 ja standardhälbega 1, seega võrreldavate regressioonikordajatega.

Standardiseerimine tähendab väärtuste tsentreerimist tunnuse keskmise suhtes selles kogumis ja tsentreeritud väärtuse väljendamist tunnuse standardhälbe ühikutes. Võime ette kujutada, et ka seletavate tunnuste eneste seas peitub teatud võimalus ühe statistiliseks väljendamiseks teiste kaudu. Regressioonikordajana tahame näha siiski arvu, mis näitab selle tunnuse eriomast mõju sõltuva tunnuse Uurige mehe liikme suurust kirjeldamisel.

Tolerantsikordaja ingl tolerance mõõdab, kui suur on seletava tunnuse dispersioonis selle tunnuse poolt kirjeldatud, kuid ülejäänud tunnuste poolt kirjeldamata osa. Mida kõrgem on tolerants, seda paremini sobib tunnus mudelisse nagu tolerantne inimenegi seltskonda.

Kõigi tunnuste kõrge tolerants on tunnusmärk, et Uurige mehe liikme suurust vahel ei valitse multikollineaarsust ehk ühe tunnuse ilmekat avaldumist teiste lineaarkombinatsioonina teiste kaalutud summana. Kategoriaalse tunnuse käsitlus regressioonimudelis Täiesti loomulik on, et sisuliselt võib olla tarvis kaasata seletavate tunnustena ka mittearvulisi tunnuseid nt kaalu puhul elulaad, elukoht, amet.

Selleks on Meesliige viis suurendada skeeme, mida kõiki ühendab üks idee: lisada mudelisse kategoriaalse tunnuse asemel teatud hulk abitunnuseid, mis annavad edasi kategoriaalse tunnuse kogu informatsiooni.

Teiste sõnadega, kategoriaalne tunnus kodeeritakse teatud viisil ümber.

Regressioonimudelid

Vaatleme nn indikaatorkodeerimist, mil tekitatakse kategooriate arvust ühe võrra vähem dihhotoomseid tunnuseid ingl dummy variables. Näiteks saab elukohta Eesti viiest piirkonnast koosneval skaalal edasi anda nelja dihhotoomse indikaatortunnuse abi1, See on nn taustakategooria ingl reference category ja selle valik on üldiselt vaba. Valik tehakse tähenduse järgi, piisavalt suure indiviidide arvuga esindatuse jm kaalutlustel.

Uurige mehe liikme suurust

Mudeli koostamise järel saadakse iga kategooria jaoks teada oma regressioonikordaja, mis on siinkirjeldatud abitunnuste kordajad regressioonimudelis. Taustakategooria jaoks võetakse regressioonikordaja võrdseks nulliga. Teisiti öeldes, tegemist on tunnuse kategooriatele vastavate regressioonikordajatega taustakategooria suhtes.

Just nimelt seda — teatavat suhtelist meetrikat — meil vaja ongi, sest kategoriaalsel tunnusel ei ole ei nullpunkti ega muud suuruse mõõdupuud. Mitmese regressioonimudeli näide Näide põhineb Euroopa sotsiaaluuringu Ülesandeks on uurida sisserände mõju üldistatud hinnangute olenevust vanusest, elukohamaast, oma maa parlamendi ja Europarlamendi usaldusastmest.

Sisserände hinnang on saadud kolme hinnangutunnuse keskmisena tunnus Immigration : immigrantide arvatav mõju majanduselule, kultuurielule ja elule üldiselt mõõdetuna skaalal 0 Uurige mehe liikme suurust Mida suurem väärtus, seda positiivsem mõju arvatakse olevat.

Ka parlamentide usaldushinnanguid mõõdeti analoogilisel skaalal nullist kümneni ehk usalduse täielikust puudumisest kuni täieliku usalduseni. Tabelis 3 Tabel 3.

Üldsätted § 1.

Kasutatavate tunnuste keskmised ja standardhälbed. Tunnustevaheline korrelatsioonseos. Maa tunnust kaasates eeldame alljärgnevas mudelis, et sõltuva tunnuse keskmine võib olla eri maades erisugune, kuid seletavate tunnuste mõju mehhanism mitte leitakse üks ühine regressioonikordaja kolme maa jaoks; mudeli edasiarendamise võimalus oleks nt maa ja teiste tunnuste interaktsioonide kaasamine, mis tähendaks ka selle võimaluse lubamist, et mõju mehhanism on eri maades erisugune, vt Tooding, p 6.

Regressioonikordaja väljaarvutamisel peetakse matemaatilises algoritmis korraga silmas kõiki tunnuseid, mis on mudelisse võetud. Eestist pärit vastajaid on vaadeldavate tunnuste korralSoomest ja Venemaalt Kasutati loetelupõhist andmelünkadega indiviidide kõrvalejätmist.

Arvutused on tehtud paketiga Uurige mehe liikme suurust. Sisserände mõju hinnang on keskmiselt 5 punkti ehk skaala füüsilises keskpunktis vt tabel 2parlamentide hinnangud on sellest pisut allpool. Nagu näeme sisserände koondhinnangu histogrammilt jooniselt 5 Joonis 5. Sisserände koondhinnangu histogramm kolme maa peale kokku. Teine oluline tähelepanek — märkame pooleteisesaja ringis absoluutseid nullhinnanguid kõigi kolme sisserände mõju üksikhinnangu alusel ja ka need ei ole nähtavasti väga asjakohased andmed, vaid peegeldavad pigem üldist vastuseisu sisserändele.

Võib kahtlustada, et maid eraldi vaadeldes võiks Uurige mehe liikme suurust vanusega olla maade kaupa ka erisugune, sest Soomes on sisserände kogemus pikaajaline, kahel ülejäänud maal peaaegu puudub. Seletavate tunnuste omavahelisest korrelatsioonseosest torkab silma meie mudeli suhtes kahtlustäratav tõsiasi: Euroopa parlamendi ja oma maa parlamendi hinnangute omavaheline korrelatsioon on 0,6 ringis, mida pole vähe.

Kas võib olla tegemist olukorraga, kus üks hinnang on ennustatav teiste kaudu ja seega ei peegelda regressioonikordaja tunnuse ees selle tunnuse eriomast mõju?

  1. Keskmise suurusega lasteliige
  2. Elamuseadus – Riigi Teataja
  3. Наверху, при входе в коридор, он оглянулся на подземелье.
  4. Ulekaalulisus mojutab peenise suurust
  5. Некая идея, совсем еще туманная, полуоформившаяся, стала исподволь зарождаться в его мозгу.
  6. Uurige, kuidas meestele rinnad meeldivad ja kui oluline on nende suurus? - Ühiskond -
  7. Millisele arstile poorduge liikme suuruse poole
  8. Liikme suurus edastab Isa poolt

Siiski lähme oma lahendusega lõpuni, et tolerantsikordajate abil ka sellele küsimusele vastus saada. Lisame siia veel lähteinfoks sõltuva tunnuse ehk sisserände koondhinnangu keskmised kolmel maal sulgudes standardhälve : Eestis 5,1, 1,9Soomes kõrgeim 6,1 1,7 ja Venemaal madalaim 3,6 2,1.

Vaatleme esmalt, kui suurt osa sisserände hinnangute dispersioonist saab kirjeldada siin vaadeldavate seletavate tunnuste kaudu. Tabel 5 Tabel 5. Regressioonimudeli dispersioonanalüüsi tabel.

Allikas: Euroopa sotsiaaluuringEesti, Soome ja Venemaa Tõlge: ANOVA — Analysis of Variance — dispersioonanalüüs; sum of squares — ruutude summa, summaarne ruuthälve; df — number of degrees of freedom — vabadusastmete arv; mean square — ruutkeskmine hälve; F — tähis F-suhte jaoks; sig.

Arvepidamine toimub keskmise suhtes leitud summaarsete ruuthälvete kaudu. Mitmene korrelatsioonikordaja ehk korrelatsioonikordaja sõltuva tunnuse ja mudeli kohaste prognooside vahel on seega 0,54 — ei vähe ega palju, kui arvestada, et korrelatsioonikordaja miinimum on null ja maksimum 1. Dispersioonanalüüsi tabel võimaldab testida ka saadud mudeli terviklikku statistilist usaldusväärsust ehk hüpoteesi: mudeli poolt ärakirjeldatud osa dispersioonist on tühine.

Selleks leitakse summaarne ruuthälve ühe vabadusastme kohta ehk ruutkeskmine hälve. Vabadusastmete arvud on määratud vastavalt hinnatavate regressioonikordajate arvu kuus regressioonikordajat, k. Ruutkeskmist hälvet võib mõista kui keskmist seletatud osa ühe regressioonikordaja suhtes ja jääkhajuvust ühe indiviidi suhtes.

Paljude vaenlastega mees: seksiskandaal lammutab Kuno Tehva impeeriumi

Saab näidata, et nende kahe arvu suhe ehk F-suhe on nimetatud hüpoteesi eeldusel ligikaudu teoreetilise F-jaotusega regressioonikomponendi ja jääkhajuvuse vastavate vabadusastmete arvude korral praegu 5 ja puhul. Hüpoteesi olulisuse tõenäosus on väga väike, kindlasti alla 0, antud täpsuse korral ei riskiks öelda, et 0, sest kaugemates komakohtades võib olla nullist erinevust.

Niisiis, on põhjust minna mudelit uurima. Tegelikult tasub seda teha ka juhul, kui statistiline järeldus ei oleks nii soodus, nt kui olulisuse tõenäosus on väheldane, aga mitte väike. Mudelist võib saada mõtteid ebaõnnestunud lahenduse parandamiseks või taibata, miks mudel, mis meie arvates peaks olema hea kirjeldusvõimega ja statistiliselt usaldusväärne, seda ei ole.

Tabel 6. Tõlge: unstandardized coefficients — regressioonikordajad, standardiseerimata regressiooni-kordajad; B — tähis regressioonikordaja jaoks; std. Nii näiteks saame öelda, et ühe punkti võrra kõrgem usaldus oma maa parlamendi suhtes tõstab sisserände mõju hinnangut keskeltläbi 0,15 punkti võrra, kui teiste tunnuste väärtused on samad, st sama vana indiviid samast riigist sama usaldusastmega Euroopa parlamendi suhtes.

Paljude vaenlastega mees: seksiskandaal lammutab Kuno Tehva impeeriumi - Eesti Ekspress

Tabelis on täpsusega veidi üle pingutatud, piisaks kahest või koguni ühest kümnendkohast, aga olgu pealegi. Vanuse regressioonikordaja märk on miinus, mis tähendab, et iga lisanduv aasta, kui eri vanuses indiviide kõrvutada, langetab hinnangut immigrantidele keskmiselt 0,01 võrra, kui teised tunnused on samade Uurige mehe liikme suurust siiski väga Uurige mehe liikme suurust vahe. Eesti regressioonikordaja 1,34 tähendab seda, et Eestist pärit vastaja hinnang on keskmiselt 1,34 punkti võrra kõrgem kui praegu taustamaana kasutatavalt Venemaalt pärit vastaja oma, seda juhul, kui teised tunnused on ühetaoliste väärtustega.

Soome vastaja prognostiline sisserände hinnang on keskmiselt ligi kaks punkti kõrgem kui Venemaal, kui muud tunnused on ühel ja samal tasemel. Miks on vaja kasutada regressioonikordajaid ka veel standardiseeritud andmete kaudu? Veerust B saame küll teada, kui suur sõltuva tunnuse nihe kaasneb seletava tunnuse muuduga, aga ei oska öelda, kas see nihe on tähenduse poolest sõltuvale tunnusele väiksem või suurem kui mõne teise tunnuse puhul tekkiv muutus, sest seletavad tunnused võivad olla erisuguse skaala ja suurusjärguga.

Ja kogu asi, selgub, peitub sellise mehe soovis omistada endale eriline tähendus, ennast kehtestada. Ja üldiselt on viimasel ajal suurest rinnakorvist saanud teatav naiste atraktiivsuse standard, mida meedia aktiivselt propageerib. Kes teab, miks seda tehakse, kuid suure ja sagedamini, pange tähele, silikoon rindadega partneri väljavõtmine on muutunud samasuguseks staatuse ilminguks nagu kalli auto omamine ja regulaarselt moekuurortide külastamine.

Romantikud armastavad väikseid rindu Ja selleks, et mõista, millistele meestele meeldivad väikesed rinnad, peaksite nende iseloomu iseärasusi lähemalt uurima. Samuti on olemas arvamus, et nad on tundlikud, seiklushimulised, romantilised ja kirglikud loomused - peate tunnistama, et iga naine võib sellisest partnerist unistada.

Ja mõned tugevama soo esindajad hoiavad hoovis mälestusi klassikaaslastest või noortest naabritest, kellesse nad olid lapsepõlves armunud. Ja nüüd püüavad nad leida väikese rinnakorviga tüdrukute selle romantilise kujundi vormimata habras tüdrukust. Muide, nagu mehed ise selgitavad, ei ole väikesed rinnad kunagi koledad, vähemal määral vananedes lõtvunud - ja see kõik võimaldab esimese suurusega daamidel sageli ilma aluspesuta hakkama saada, mis on muidugi väga muljetavaldav ja meelitab tugeva poole inimkonnast.

Millised rinnad meeldivad erinevatest riikidest pärit meestele? Tõsi, teadlased ei ole siiani suutnud kindlalt kindlaks teha, miks on eri rahvuste esindajatel naissoost rinnaku ühe või teise suuruse suhtes nii erinevad eelistused.

Võib-olla mängis see olulist rolli ilu kontseptsioonis, mis eksisteerib igas kultuuris, mis muidugi põhines juba ümber eksisteerinud naiskeha vormidel. Nendest riikidest pärit tugevama soo esindajad väidavad, et õnnelik on ainult mees, kes saab siesta ajal naise varju varjuda. Muide, teadlased juhtisid tähelepanu asjaolule, et kirg suurte naisrindade vastu on neis riikides sageli seotud üldise suhtumisega naistesse kui alistuvasse seksi. Muide, teistes riikides on selline valik tavalisem meestel, kes on oma partneri suhtes pigem agressiivsed.

Millised rinnad võivad meest meelitada Naaseme aga oma kodumaale ja küsime veel kord, millised naissoost rinnad meestele meeldivad. Nagu paljude arvamusküsitluste tulemusena selgus, eelistavad meie kaasmaalased nn prantsuse rinda ehk seda, mis nende peopesa mahub. Aga oota, meeste peopesad on erinevad! Ja sellest järeldub, et erinevad võivad olla ka suurused, mida tugevama soo esindajad saavad vaadata. Lisaks pange tähele, vaevalt leidub kangelast, kelle peopesa mahuks viies suurus.