Liikme Size Magazine,

Liituge miljonite lugejatega, kes pöörduvad Scribdi digitaalraamatukogu poole, et pääseda juurde piiramatule arvule audioraamatutele, raamatutele, ajakirjaartiklitele, nootidele ja muule. Lisaks on EPIkoda teinud variraportis soovitused võtmaks tarvitusele meetmed hoonete ja keskkonna juurdepääsetavuse saavutamiseks, rakendada meetmed juurdepääsetavuse järelevalve korraldamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil, viia ühistranspordi seadus vastavusse konventsiooniga, kindlustada piisavas mahus viipekeele- ja kirjutustõlketeenuse kättesaadavus ning tagada valdkonna spetsialistide juurdepääsetavust ja universaalset disaini puudutav erialane ettevalmistus ja täiendõpe. Võtke see, kuidas Howard Donald kuulutab naise rasedust Võtke see, kuidas Howard Donald kuulutab naise rasedust Howard Donald hakkab saama isaks juba kolmandat korda.

Liikme Size Magazine

Paljudel Eesti elanikel pole võimalik täiel määral ühiskonnaelust osa võtta, sest ühiskonna kujundamisel ei ole arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa keskkonna võimalusi täiel määral kasutada. Seni on ligipääsetavust käsitletud kitsalt erivajadustega inimeste vaatenurgast lähtudes. Eesti Puuetega Inimeste Koda on viidanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis vajadusele koostada Liikme Size Magazine inimeste õiguste kaitse ja edendamise riikliku strateegia osana kõikide puudeliikide juurdepääsetavust hõlmav juurdepääsetavuse strateegia ja tegevuskava.

Liikme Size Magazine

Lisaks on EPIkoda teinud variraportis soovitused võtmaks tarvitusele meetmed hoonete ja keskkonna juurdepääsetavuse saavutamiseks, rakendada meetmed juurdepääsetavuse järelevalve korraldamiseks Liikme Size Magazine omavalitsuse tasandil, viia ühistranspordi seadus vastavusse konventsiooniga, kindlustada piisavas mahus viipekeele- ja kirjutustõlketeenuse kättesaadavus ning Liikme Size Magazine valdkonna spetsialistide juurdepääsetavust ja universaalset disaini puudutav erialane ettevalmistus ja täiendõpe.

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikme Jakob Rosina sõnul ei ole ligipääsetavus oluline mitte ainult erivajadusega inimestele vaid tegelikult kõigile. Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Liikme Size Magazine

Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Liikme Size Magazine

Rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on