Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal. Kas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa peamine eesmärk on täidetud?

Artikkel 29 Kohtuasjade arutamise kiirendamiseks moodustab kohus igal aastal viiest kohtunikust koosneva koja, mis võib poolte palvel kohtuasju arutada ja otsuseid teha lihtsustatud kohtupidamise korras. Sellele vastates tuleb vaadelda, kuidas rahvastiku kasv koos investeerimise ja amortisatsiooniga mõjutab ühe töötaja kohta tuleva kapitali akumulatsiooni.

Kas ennetusliku osa peamine eesmärk on täidetud?

I Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa loodi selleks, et karmistada liikmesriikide eelarvedistsipliini. Euroopa Liit kaitseb distsipliini ja stabiilsust peamiselt seetõttu, et ühe liikmesriigi eelarvekriis võib tekitada probleeme teistele liikmesriikidele.

II Ennetuslikku osa käsitlevas Mida kontrollikoda auditeeris III Kontrollikoda auditeeris, kas Euroopa Komisjon kasutas talle määrusega antud volitusi, et tagada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa piisav rakendamine.

Lisaks käsitles kontrollikoda stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku osa vastasmõju, niivõrd kui see on tähtis ennetusliku osa jaoks. Kontrollikoda auditeeris komisjoni. Tulemused IV Määruses on seatud mõistlik sihtmärk läheneda igal aastal keskpika perioodi eelarve-eesmärgile kiirusega 0,5 protsendipunkti SKPst.

Samas lubatakse määruses nõudest kõrvale kalduda ja komisjonil kehtestada erinevaid paindlikkuse klausleid. Seetõttu sõltub ennetusliku osa tõhusus suurel määral sellest, kuidas komisjon seda rakendab I osa.

V Komisjoni vastu võetud rakenduseeskirjad ja operatiivsed otsused ei taga määruse peamise eesmärgi täitmist, milleks Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal see, et liikmesriigid lähenevad keskpika perioodi eelarve-eesmärgile mõistliku ajaga. Kui komisjon oli rakenduseeskirjad avalikustanud, kiitis nõukogu heaks neist mõned peamised.

Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal Foto Suurenda Dick

VI Paindlikkuse rakenduseeskirjad pärinevad määruse Kriisiolukorras on teatav paindlikkus põhimõtteliselt asjakohane, ent konkreetsete sätete kehtivus ei olnud ajaliselt piiritletud ja need olid praktikas liiga kaugeleulatuvad seda eriti tavapärasema majanduskasvu tingimustes. Samuti ei tehta komisjoni kehtestatud eeskirjades piisavalt vahet suure võlakoormusega ja ülejäänud liikmesriikide vahel.

  1. Eriaruanne: Stabiilsuse ja kasvu pakt
  2. Peenis on suureparaselt vahenenud
  3. В один прекрасный день приливная волна жизни, возможно, снова хлынет сюда, но до поры этот древний сад оставался тайной, существующей только для них -- Нам -- дальше,-- проговорил наконец Олвин.

Selle asemel et raamistikku majanduse elavnemise ajal karmistada, nõrgendas komisjon seda VII Struktuurireformideks antav paindlikkus ei ole enam seotud reformi tegelike eelarvekuludega, vaid seda kasutatakse nn stimuleeriva vahendina.

Eri reformide välja arvatud pensionireform elluviimiseks antav paindlikkus suurendab kulusid mitte ainult konkreetsel aastal, mille jaoks seda võimaldatakse, vaid ka järgnevatel aastatel. Võimaldatud paindlikkuse kogumõju tähendab, et keskpika perioodi eelarve-eesmärkide saavutamine jääb ajakavast mitme aasta võrra maha II osa.

Konsolideerimisgrupi / majandusaasta aruanne

VIII Ennetusliku osa usaldusväärsust on õõnestanud ka parandusliku osa suundumused. Komisjon leiab, et kõik parandusliku osa nõuded on võimalik täita vaid majanduskasvu tsüklilise taastumisega, millele aitab kaasa ka komisjoni tava teha nõukogule ettepanek anda ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlustest väljumiseks mitmeaastast pikendust.

Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal Teismeliste liikme suuruse normid

Sellest tulenevalt ei pea liikmesriigid, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, täitma oma struktuurse eelarvepositsiooni parandamise nõudeid, mida nad ennetusliku osa alla kuuludes peaksid tegema.

IX Eriti murettekitav on see, et nõrgendatud stabiilsuse ja kasvu pakti raamistikuga ei suudeta tagada mitmes suure võlakoormusega liikmesriigis edusamme keskpika perioodi eelarve-eesmärkide saavutamisel. Kriisist väljumise ja majanduskasvu perioodil — kaugenes nende struktuurne eelarvepositsioon nende keskpika perioodi eelarve-eesmärgist või lähenes sellele nii aeglaselt, et kuidagi ei ole tagatud märgatavad edusammud enne järgmist majanduslangust.

Hoolimata asjaolust, et nõrgendatud raamistikuga ei tagata edasiminekut keskpika perioodi eelarve-eesmärgi poole, otsustas komisjon, et raamistiku järgimine on hädavajalik, et põhjendada võlakoormusel põhineva ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamata jätmist III osa.

X Tehnilisest küljest leidis kontrollikoda liikmesriikide esitatud stabiilsus- ja lähenemisprogrammides puudusi ja teabelünki, millele komisjoni talituste töödokumentides ei osutata. Samuti ei põhjenda komisjon selgesti erinevusi tema ja liikmesriikide eelduste vahel, mis puudutavad vastavates prognoosides esitatud fiskaalmeetmeid.

Peale selle ei ole komisjoni hindamistes kasutatud metoodika alati määrusega kooskõlas ja võib tekitada viivitusi ennetavates hoiatustes IV osa. XI Lõpuks leidis kontrollikoda, et nõukogus vastu võetud riigipõhised eelarvealased soovitused põhinevad komisjoni soovitustel ja kajastavad otsuste aluseks olevate tehniliste hindamiste järeldusi.

Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel. Hooldusnõukogu iga liige nimetab ühe vastava ettevalmistusega isiku, kes on tema esindajaks Hooldusnõukogus. Funktsioonid ja volitused Peaassambleed ja tema juhtimisel olevat Hooldusnõukogu volitatakse oma funktsioonide täitmisel: a läbi vaatama ametivõimu poolt esitatud aruandeid; b vastu võtma palvekirju ja neid läbi vaatama, konsulteerides ametivõimuga; c korraldama vastavate hooldusaluste territooriumide perioodilisi külastusi ametivõimuga kooskõlastatud tähtaegadel; d ette võtma eelpool mainitud ja muid toiminguid vastavalt hoolduskokkulepete tingimustele. Artikkel 88 Hooldusnõukogu töötab välja küsimustiku iga hooldusaluse territooriumi rahvastiku poliitilise, majandusliku, sotsiaalse ja haridusalase arengu kohta.

Nendes aga ei selgitata piisavalt soovitatud kohanduste põhjuseid ega riske, mis tekivad, kui liikmesriigid nõudeid ei täida V osa. Kontrollikoja soovitused XII Raamistiku tähtsaid osi tuleb koordineeritud viisil karmistada.

Esiteks peaks komisjon käsitlema pidevaid kumulatiivseid kõrvalekaldeid nõutavast kohandamisest, kasutades tagantjärele korrigeerimist ehk lisanõudeid järgnevatel aastatel.

Teiseks peaks komisjon läbi vaatama kohandamisnõuete tabeli nn maatriksi parameetrid, tagamaks, et keskpika perioodi eelarve-eesmärgid täidetakse mõistliku aja jooksul.

Suure võlakoormusega liikmesriikidele tuleks kehtestada rangemad nõuded. Kolmandaks tuleks paindlikkust võimaldavates klauslites käsitleda ainult konkreetse aasta reformide ja ebatavaliste sündmustega seotud otseseid kulusid.

Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal Kahju huvitamise summa iga meeskonna liikme poolt

XIII Kontrollikoda leiab, et need muutused on võimalik ellu viia olemasolevas õigusraamistikus. XIV Komisjon peaks uurima olemasoleva õigusraamistiku võimalusi, tagamaks, et ennetuslikus osas nõutava struktuurilise kohandamise taseme suudavad saavutada ka paranduslikus osas olevad liikmesriigid. XV Tegevusjuhendit tuleks ajakohastada, et parandada stabiilsus- ja lähenemisprogrammides nõutava kavandatud fiskaalmeetmete alase teabe kvaliteeti.

Komisjoni dokumentides tuleks esitada kõik prognooside vahelised erinevused ja hindamiste järeldused Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal sätestatud kriteeriumide kohaselt. Kasutatavad näitajad peaksid ka andma olukorra halvenemise kohta võimalikult varajase hoiatuse, mitte põhinema varasemate aastate kõige soodsamatel andmetel.

XVI Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal soovituste regulatiivosa peaks sisaldama sõnaselgeid kohandamisnõudeid ja põhjendustes tuleks lähemalt selgitada kohanduste põhjuseid ja riske, mis tekivad, kui kohandusi ei tehta.

The Great Gildersleeve: The Matchmaker / Leroy Runs Away / Auto Mechanics

Sissejuhatus Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa 01 Stabiilsuse ja kasvu paktiga loodi liikmesriikide eelarvepoliitika mitmepoolse järelevalve süsteem. Seda kasutavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesmärgiga tagada liikmesriikides eelarvedistsipliin.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut – Riigi Teataja

Järelevalvet tehakse, sest ühe riigi eelarvepoliitika võib kahjustada teisi riike. Sellist nähtust esineb iseäranis palju rahaliitudes. Stabiilsuse ja kasvu paktil on ennetuslik ja paranduslik osa 1. Seejärel hindab stabiilsus- ja lähenemisprogramme komisjon ja hindamistulemused avaldatakse komisjoni talituste töödokumentides.

Komisjoni soovituste põhjal esitab nõukogu iga aasta juunis riigipõhised soovitused. Lisaks peavad euroala liikmesriigid esitama oktoobris eelarvekavad, mida komisjon hindab novembris vt joonis 1.

Sissejuhatus

Joonis 1 Ennetusliku osa järelevalveprotsessi etapid Euroopa poolaasta raames Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Iga liikmesriigi sihtpositsioon muudeti Joonisel 2 on esitatud praeguse ennetusliku osa raamistiku põhietapid. Joonis 2 Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Kiire lähenemine keskpika perioodi eelarve-eesmärkidele on muutunud ülitähtsaks, et vähendada ülemäärast valitsemissektori võla suhet SKPsse. Isegi suurima võlakoormusega liikmesriikide võla suhe SKPsse hakkaks kiiresti vähenema, niipea kui nad olid täitnud oma keskpika perioodi eelarve-eesmärgi.

Sellest tulenevalt tunnistas komisjon, et kooskõla ennetusliku osaga on hädavajalik eeltingimus, et võlapõhist ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust ei algatataks 6.

Auditi ulatus ja lähenemisviis 05 Peamine auditiküsimus on see, kas komisjon koordineeris Keskmine peenise teismelise kohta liikmesriikide eelarvepoliitikat, mis on vajalik stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa eesmärkide täitmiseks Euroopa poolaasta kohustuste raames.

Kuidas maarata kindlaks liikme suurus majanduskasvu ajal Meditsiinilise meetodi liikme suurendamise meetod

Teatavate analüüsiaspektide puhul aga võeti arvesse ka teisi liikmesriike. Valimi kuus liikmesriiki moodustasid viis euroala liikmesriiki ja üks euroalasse mittekuuluv liikmesriik.

Välja jäeti liikmesriigid, keda on sarnaste auditite käigus juba auditeeritud peale Itaalia 7ja ülejäänud liikmesriikidest valis kontrollikoda need, kellel oli suurim ja püsivaim struktuurne eelarvepuudujääk ja võlakoormuse suhe SKPsse, või kelle suhtes algatatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus kestis kõige kauem ning kes olid oma keskpika perioodi eelarve-eesmärgist kõige kaugemal vt I lisa.

Lisaks korraldas kontrollikoda teabekülastused valimi kuude liikmesriiki, kus vastavates rahandus- ja majandusministeeriumides kohtuti komisjoni töötajate kolleegide, eelarvenõukogude esindajate ja ELi esinduste juures töötavate Euroopa poolaasta ametnikega. Testiti seda, kas mudelite struktuur kajastas määrustes sätestatud tingimusi ja kas mudelid olid täpsed ning liikmesriikide vahel ja ajas järjepidevad.

Tähelepanekud I osa. Mõningast kõrvalekaldumist võiks siiski lubada, kuna prognoosimine ja eelarve täitmine on seotud teatava ebakindlusega. Selline suhteliselt suur lubatud kõrvalekalle on muutnud liikmesriikidele pandud tegelikud ootused ebamääraseks. See mõjutab suurel määral aega, mis kulub liikmesriigil oma keskpika perioodi eelarve-eesmärgi täitmiseks, ja seetõttu ka ennetusliku osa tulemuslikkust.

Järelikult arvutatakse täistootluse kasvu kasvujäägina - s.

Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide programmiperiood on tavaliselt neli aastat, mõned riigid aga lisavad sellele viienda aasta.

Lubatud kõrvalekalle on rangelt seotud reformi elluviimisele järgneva esimese aasta eelarvekuludega ja iga-aastaste lisakuludega järgnevatel aastatel.

Kõnealune klausel ei vähenda määruse tõhusust, sest pensionireformid avaldavad riikide rahanduse jätkusuutlikkusele pikaajalist positiivset mõju. Selle eesmärgi täitmine eeldab, et määruse artikli 5 lõike 1 punktis b määratletud iga-aastane kulude kasv 16 ei ületa potentsiaalset SKP keskpika perioodi kasvumäära, välja arvatud juhul, kui ülemäärane kasv korvatakse kaalutlusõiguse raames võetavate tulumeetmetega.

Kui liikmesriik ei ole jõudnud keskpika perioodi eelarve-eesmärgini, peaks iga-aastane kulude kasv olema väiksem kui potentsiaalne SKP keskpika perioodi kasvumäär, et parandada struktuurset eelarvepositsiooni kavandatud ulatuses. Kulusid käsitlev nõue annab aga teatavad eelised tulemuslikkuse hilisemal hindamisel II osa. Komisjon on ulatuslikult kasutanud kaalutlusõigust, kuid ei ole keskendunud peamisele eesmärgile Tsükliliselt kohandatud nõuded kombineerituna lubatud kõrvalekallete ja kaalutlusruumiga ei taga kohandamiseesmärgi saavutamist 25 Kohandamise eristamiseks lähtuvalt majanduse positsioonist majandustsüklis määruses viidatakse sellele kui halbadele ja headele aegadele avaldas komisjon