3 liikme suurus. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit » Põhikiri

Teade saadetakse jahiseltsi esimehe kaudu liikmete nimekirja kantud aadressil. Ühistu majandamine 1 Ühistu majandamine toimub eelarve alusel, mille koostab juhatus ja kinnitab nõukogu. Ühingu toetajaliikmed peavad informeerima ühingut reorganiseerimisest või likvideerimisest. Üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kohta antakse teave liikmetele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

Kiss and Tell - Shirley Temple - 1945 - Ending

Ühingu liikmed valdavad, kasutavad ja käsutavad ühingu vara ühiselt ühingu juhtimisorganite kaudu. Liige võib tasuda alammäärast suurema sisseastumisi- ja liikmemaksu,liikmemaksu maksimaalne suurus ei ole piiratud.

TLPO Kodukotus põhikiri

Liige ei oma sisseastumis- ja liikmemaksuna ühingule antud mitterahalisele varale eriõigusi. Uued liikmed on kohustatud tasuma sisseastumis- ja esimese aasta liikmemaksu viie päeva jooksul peale liikmeks võtmist. Liikmemaksu suurus füüsilistele isikutele, teistele mittetulundusühinguteleja juriidilistele isikutele määratakse Kodukotuse juhatuse poolt ja muutusiliikmemaksu suuruse osas võib otsustada mitte sagedamini kui 1 korda aastas. Liikmemaksu võib tasuda juhatuse otsuse alusel kogu aasta eest võiosadena.

Ühingust väljaastumisel või liikmest väljaarvamisel liikmemaksu- jasisseastumismaksu ei tagastata.

2 liikme suurus

Pensionärid, pensionieelikud ja teised füüsilised isikud, kes soovivad osaleda Kodukotuse tegevuses. Juriidilised isikud.

Juhatuse Koosolekud

Auliikmed, kui üldkoosolek teeb selleks ettepaneku juhatusele. Liikmeks saab suulise või kirjaliku avalduse alusel, mida kinnitab juhatus. Juhatusel on õigus pakkuda liikmestaatust omal algatusel. Liikmest arvatakse välja avalduse alusel või juhatuse initsiatiivil, kui liige ei ole maksnud 2 aastat järjest liikmemaksu, ei ole täitnud 3 liikme suurus eeskirju või talle antud põhikirjalisi 3 liikme suurus või kahjustab oma tegevusega Kodukotuse mainet.

Edasikaebamisel teeb lõppotsuse üldkoosolek. Ühingu liikme surma või teovõimetuks tunnistamisel, samuti juriidilise isiku likvideerimisel lõpeb liikmestaatus koheselt. Võtta osa üldkoosolekutest, saada infot üldkoosoleku otsusest.

Suurus abikaasa liige

Osaleda ühingu põhikirjalistes tegevustes. Valida ja olla valitud ühingu juhtimisorganitesse. Asutajaliikmetel on õigus saada teenuseid ja sõlmida ühinguga lepinguid eelisjärjekorras. Täitma põhikirja ja juhatuse otsuseid ka oma eriarvamuse puhul 2. Tasuma liikmemaksu. Teatama elukoha ja telefoni muudatustest juhatusele 4.

Navigeerimismenüü

Ühingu toetajaliikmed peavad informeerima ühingut reorganiseerimisest või likvideerimisest. Keelatud on liikme poolt arendada juhatusega kooskõlastamata tegevust, mis võib kahjustada ühingu huve. Ühingu kõrgemaks organiks on Üldkoosolek. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku 1 kord aastas kuue kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või nõutakse liikmete, revidendi poolt.

ELPL liikmesorganisatsioonid

Taotlus erakorraliseks koosolekuks tuleb juhatusele esitada kirjalikult koos arutatavate küsimustega. Juhatus peab 1 kuu pärast koosoleku kokku kutsuma.

Üldkoosoleku toimumise ja päevakorra kohta antakse teave liikmetele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Juhatuse otsusel võib koosolekust teatada ka ajalehe kaudu. Üldkoosolekust osavõtjad registreerivad osavõtulehel, kuhu kantakse liikme või esindaja nimi. Nimekiri lisatakse protokollile. Üldkoosoleku avab ühingu juhatuse esimees. Seejärel valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

Hääletamise protseduur otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta 3 liikme suurus. Hääletamine on avalik või salajane, olenevalt üldkoosoleku otsusest.

Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord

Protokoll sisaldab kõiki vastuvõetud otsuseid, lahkarvamusi. Alla kirjutavad koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata osalejate arvust. Igal osalejal- liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse valimine viiakse läbi kas avalikul või salajasel hääletamisel, olenevalt üldkoosoleku otsusest.

Mittetulundusühingute seadus (lühend - MTÜS)

Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis on koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Üldkoosoleku pädevuses on: 2 Juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse, volituste, liikmete 3 liikme suurus, ennetähtaegne tagandamine. Juhatus on ühingu täidesaatvaks organiks ja valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Juhatus on liikmeline, liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Lubatud on juhatuse liikmete korduv valimine. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liikmeid ametist tagandada enne ametiaja lõppu.

Juhatus vastutab ühingu tegevuse eest. Juhatus ajab ühingu asju ja 3 liikme suurus antakse üldkoosoleku poolt ühingut puudutavate küsimuste otsustamisõigus. Juhatuse esimees Korvpallimangijate liikme suurus aseesimees valitakse juhatuse poolt salajasel hääletamisel. Juhatuse esimees ja liikmed võivad saada oma tööülesannete täitmise eest tasu. Juhatuse esimehe tasu otsustatakse teiste juhatuse liikmete poolt.

Liikme te tasustamiseks teeb 3 liikme suurus juhatuse esimees, sellele järgneb juhatuse otsus. Ühingut esindab kas esimees või aseesimees üksinda või kõik juhatuse liikmed koos. Allkirja õigus ühingu nimel on juhatuse esimehel ja aseesimehel. Pangadokumentidele allakirjutamine toimub seaduses ettenähtud korras. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vähemalt 1 kord 3 liikme suurus või esimehe kutsel või teiste juhatuse liikmete või revisjonikomisjoni taotlusel. Otsused tehakse lihthäälteenamusega ja vormistatakse kirjalikult.

Kui hääled jagunevad võrdselt, siis saab otsuseks see seisukoht mille poolt on esimees. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

Ma olen 15-aastane minu liikmest

Juhatusel on õigus volitada teisi isikuid esindama ühingut kohtus, riigiorganites, kohalikus omavalitsuses, äriühingutes.

Juhatuse liige võib end juhatuse ametist taandada, kui ta on selleks teinud krjaliku avalduse vähemalt 1 kuu varem. Ülesanded: 1 Juhatuse esimees viib ellu juhatuse otsuseid, esindab ühingu huve riigiorganeis,kohalikes omavalitsustes, suhetes teiste ettevõtetega ja organisatsioonidega, sõlmib lepinguid ühingu nimel ja valmistab ette juhatuse koosolekuid.

Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või juhatuse poolt määratud juhatuse liige. Ühingu finants- ja aruandeaasta on Aastaaruande bilanss avalikustatakse üldkoosolekul. Ühingut revideerib revisjonikomisjon või revident vähemalt 1 kord aastas. Ühing esitab aruande riigiorganitele seadusandluses ettenähtud korras. Revisionikomisjon revdent kontrollib põhivahendeid, finantstegevust, põhikirja täitmist ja annab arvamuse ühingu aastaaruande kohta.

Revisjoniakte kinnitab üldkoosolek. Revidendil on õigus kontrollida materjal-tehniliste ja rahaliste vahendite, hoonete, rajatiste, transpordi ja muu vara kasutamist ja säilitamist. Ühingu juhatus võib palgata sõltumatu audiitori, kes selgitab juhatuse majanduse korraldamist. Revidendil on õigus põhikirjale 3 liikme suurus tegevuse korral peatada tegevus, teatada sellest juhatuse esimehele ja koostada akt.

Saada sõbrale

Sel juhul võib ta nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist. Ühing on asutatud piiramata tähtajaga. Ühingu ümberkujundamine toimub üldkoosoleku otsusega. Ümberkujundamise käigus lähevad ühingu õigused ja kohustused õigusjärglasele ja sel juhul tehakse vastavad muudatused ka põhikirjas.

Pärast ümberkujundamise otsuse vastuvõtmist saadab ühing otsuse ja põhikirja 10 päeva jooksul Tartu Linnakohtu mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess.

Ümberkujundatuks loetakse põhikirja muudatuste registreerimise päevast. Tegevus lõpetatakse üldkoosolekul, kohtuotsuse või allesjäänud liikmete otsuse alusel. Likvideerimist teostavad likvideerijad, keda määrab Kuidas eemaldada liikme suurused või teda asendav organ.

Likvideerimiskomisjonil on juhtorgani õigused ja kohustused.