Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul, Vaimsete vхimete mххtmine

Üleminekusätted[ 3 ] 1. Registreerimismaa rakendab kohaseid ettevaatusabinõusid ennetamaks lõikes 1 nimetatud narkootiliste ainete mittesihipärast kasutamist või nende sattumist ebaseaduslikku ringlusse. Tegutsemine abivajava lapse märkamisel Lastekaitseseaduse § 27 kohaselt on igal inimesel kohustus abivajavast lapsest teatada.

Parandatud vastavalt Definitsioonid 1. See definitsioon ei kehti artiklites 42 ja 46 kasutatud «territooriumi» mõiste kohta.

Peenise suurus 12 aasta normis Video mootmed Liikmed Mehed

Käesolevas konventsioonis käsitletakse narkootilist ainet «tarbituna», kui see on kätte toimetatud Keskmise peenise suurus Kuidas moota tahes isikule või asutusele jaejaotamiseks, meditsiiniliseks kasutamiseks või teaduslikuks uurimistööks; terminit «tarbimine» kasutatakse sellele vastavalt.

Artikkel 2. Kontrollitavad ained 1. Välja arvatud kontrollimeetmed, mille rakendamine on piiratud kindlalt määratletud narkootiliste ainetega, on Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul nimekirja kantud narkootilised ained allutatud kõigile käesoleva konventsiooniga ette nähtud kontrollimeetmetele, eriti artikli 4 punktis c, artiklites 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ja 37 sätestatud meetmetele.

II nimekirja kantud narkootilised ained on allutatud samasugusele kontrollile kui I nimekirja kantud narkootilised ained, välja arvatud jaekaubandusega seotud meetmed, mis on ette nähtud artikli 30 lõigetes 2 ja 5.

Preparaadid, välja arvatud need, mis on kantud III nimekirja, on allutatud samasugustele kontrollimeetmetele kui Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul sisalduvad narkootilised ained, kuid eraldi kalkulatsioonide artikkel 19 ja statistiliste andmete artikkel 20 esitamist, lisaks narkootilisi aineid puudutavatele, selliste preparaatide puhul ei nõuta ja artikli 29 lõike 2 punkti c ja artikli 30 lõike 1 punkti b alapunkti ii võidakse mitte rakendada.

III nimekirja kantud preparaatide puhul rakendatakse samu kontrollimeetmeid kui II nimekirja kantud aineid sisaldavate preparaatide puhul, kuid artikli 31 lõike 1 punkti b ja lõikeid 3 kuni 15 ning artikli 34 punkti b, mis puudutab hankimist ja jaejaotamist, võidakse mitte rakendada ning kalkulatsioonideks artikkel 19 ja statistilisteks aruanneteks artikkel 20 nõutav informatsioon piirdub narkootiliste ainete kogusega, mida nende preparaatide valmistamiseks on kasutatud. Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul nimekirja kantud narkootilised ained kantakse ka I nimekirja ja nende suhtes rakendatakse kõiki samasuguseid kontrollimeetmeid ja peale selle: a iga pool rakendab selliseid spetsiaalseid kontrollimeetmeid, mis on tema arvates vajalikud, arvestades mingi nendesse nimekirjadesse kantud aine eriti ohtlikke omadusi; ja b iga pool võib, kui tema arvates on riigis valitsevate tingimuste tõttu rahvastiku tervise ja heaolu kaitse kõige sobivamaks vahendiks mis tahes sellise narkootilise aine tootmise, valmistamise, impordi ja ekspordi, sellega kauplemise, selle valdamise ja kasutamise keelamine, ka vastavalt toimida, tehes erandi vaid sellistele kogustele, mis on hädavajalikud meditsiinilistel või teadusliku uurimistöö eesmärkidel, sealhulgas kliiniliste katsete jaoks, mis toimuvad antud poole otsese järelevalve ja kontrolli all või kuuluvad sellise järelevalve ja kontrolli alla.

Lisaks kontrollimeetmetele, mida rakendatakse kõigi I nimekirja kantud narkootiliste ainete suhtes, kohaldatakse oopiumile veel artikli 19 lõike 1 punkti f ning artiklite 21bis, 23 ja 24 sätteid, kokalehtedele artiklite 26 ja 27 sätteid ning kannabisele artikli 28 sätteid. Unimagun, kokapõõsas, kanep, magunavarred ja kanepilehed on allutatud kontrollimeetmetele, mis on sätestatud artikli 19 lõike 1 punktis e, artikli 20 lõike 1 punktis g ning artiklites 21bis, 22 kuni 24; 22, 26 ja 27; 22 ja 28; 25 ja Pooled teevad kõik neist sõltuva, et rakendada käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete suhtes, mida aga on võimalik kasutada narkootiliste ainete ebaseaduslikuks Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul, praktiliselt teostatavaid järelevalvemeetmeid.

Pooled ei ole kohustatud rakendama käesoleva konventsiooni sätteid Kuidas suurendada mind liige summa ainete suhtes, mida tavaliselt kasutatakse tööstuses muudel kui meditsiinilistel või teaduslikel eesmärkidel, tingimusel, et: a tagatakse nõuetekohaste denatureerimis- või muude meetodite abil, et sel viisil kasutatavad narkootilised ained ei saa olla kuritarvitamise objektiks või kaasa tuua kahjulikke tagajärgi artikli 3 lõige 3ning et kahjulikke aineid oleks neist praktiliselt võimatu eraldada; ja b esitatavatesse statistilistesse aruannetesse artikkel 20 kaasatakse iga sel viisil kasutatud narkootilise aine kogus.

Artikkel 3. Muudatused kontrolli ulatuses 1. Kui mõnel poolel või Maailma Tervishoiuorganisatsioonil on andmeid, mis nende arvates võivad nõuda mingi nimekirja muutmist, teatavad nad sellest peasekretärile ja esitavad talle nimetatud teatist kinnitavad andmed.

Liikme suurus L See on see suurus Kuidas teha liige oli suured suurused

Peasekretär edastab selle teatise ja kõik andmed, mida ta peab asjakohasteks, pooltele, komisjonile ja, kui teatise on esitanud mõni pooltest, ka Maailma Tervishoiuorganisatsioonile. Juhul kui teatis puudutab mõnda ainet, mis ei ole veel kantud I või II nimekirja, siis i pooled uurivad olemasoleva info alusel võimalust ajutiselt rakendada antud aine suhtes kõiki I nimekirja kantud narkootiliste ainete puhul rakendatavaid kontrollimeetmeid; ii kuni otsuse väljakuulutamiseni, vastavalt käesoleva lõike alapunktile iii, võib komisjon nõuda, et pooled rakendaksid selle aine suhtes ajutiselt kõiki kontrollmeetmeid, mis on ette nähtud I nimekirja kantud narkootiliste ainete puhul.

Pooled peavad kõnealuse aine suhtes neid meetmeid ajutiselt rakendama; iii kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et antud aine võib olla samasuguse kuritarvitamise objektiks ja esile kutsuda samasuguseid kahjulikke tagajärgi, nagu I või II nimekirja kantud narkootilised ained, või seda on võimalik muuta narkootiliseks aineks, teatab ta oma järeldusest komisjonile, kes võib vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele otsustada, et antud aine tuleb lisada I või II nimekirja.

Teadlased liikme suuruste kohta Liikme suurendades duuside ulevaateid

Kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et mingi preparaat ei saa selles leiduvate ainete tõttu olla kuritarvitamise objektiks ja ei kutsu esile kahjulikke järelmõjusid lõige 3 ning et selles sisalduv narkootiline aine ei ole kergesti eraldatav, võib komisjon vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustele lisada selle preparaadi III nimekirja. Kui Liikme suurus soltub jalgsi Tervishoiuorganisatsioon leiab, et mingi I nimekirja kantud narkootiline aine võib eriti olla kuritarvitamise objektiks ja kutsuda esile kahjulikke järelmõjusid lõige 3 ja et neid omadusi ei kompenseeri olulised terapeutilised eelised, mis puuduvad teistel ainetel peale IV nimekirja kantud narkootiliste ainete, võib komisjon vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele kanda selle narkootilise aine IV nimekirja.

Juhtudel, kui teatis puudutab mingit narkootilist ainet, mis on juba kantud I või II nimekirja, või III nimekirja kantud preparaati, võib komisjon peale 5.

Komisjoni igast otsusest, mis on vastu võetud käesoleva artikli alusel, teatab peasekretär Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, teistele pooltele, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja komiteele.

Selline otsus jõustub iga poole suhtes selle teate kättesaamise kuupäevast ning pooled rakendavad Koik vahendid liikmete suuruste suurendamiseks seda selliseid meetmeid, mida nõuab käesolev konventsioon. Revideerimistaotlus koos kogu asjakohase taotluse aluseks oleva teabega saadetakse peasekretärile; b peasekretär saadab revideerimistaotluse koopiad ja asjaomase teabe edasi komisjonile, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja kõigile pooltele, tehes ettepaneku esitada oma märkused üheksakümne päeva jooksul.

Kõik saadud märkused esitatakse nõukogule läbivaatamiseks; c nõukogu võib komisjoni otsuse kinnitada, muuta või tühistada ning nõukogu otsus on lõplik. Teatised nõukogu otsuse kohta saadetakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, teistele konventsiooni osalistele, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, komisjonile, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja komiteele; d komisjoni esialgne otsus jääb jõusse kuni revideerimisprotseduuri lõpuni.

Komisjoni otsustele, mis on vastu võetud vastavalt käesolevale artiklile, ei kohaldata artiklis 7 sätestatud revideerimisprotseduuri. Artikkel 4.

Üldised kohustused Pooled rakendavad selliseid seadusandlikke Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul administratiivmeetmeid, mis võivad olla vajalikud, et: a kehtestada ja täita enda territooriumil käesoleva konventsiooni sätteid; b teha koostööd teiste riikidega käesoleva konventsiooni sätete täitmisel; ja c käesoleva konventsiooni sätete alusel piirata narkootiliste ainete tootmine, valmistamine, eksport ja import, jaotamine, kauplemine, kasutamine ja valdamine eranditult meditsiiniliste ja teaduslike eesmärkidega.

Artikkel 5. Rahvusvahelised kontrolliorganid Pooled, tunnistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevust rahvusvahelise kontrolli alal narkootiliste ainete üle, nõustuvad usaldama Majandus- ja Sotsiaalnõukogu Narkootiliste Ainete Komisjonile ja Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrolli Komiteele neile käesoleva konventsiooniga pandud ülesanded.

Artikkel 6.

Lapse tervise jälgimise juhend (RJ-Z/29.1-2019)

Rahvusvaheliste kontrolliorganite kulud Komisjoni ja komitee kulud kannab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon korras, mille kehtestab peaassamblee. Pooled, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, maksavad nende kulude katteks selliseid summasid, mida peaassamblee peab õiglaseks ja määrab aeg-ajalt kindlaks pärast konsulteerimist nende poolte valitsustega.

Artikkel 7. Komisjoni otsuste ja soovituste revideerimine Välja arvatud need otsused, mis on vastu võetud artikli 3 põhjal, kuuluvad kõik komisjoni poolt käesoleva konventsiooni sätete alusel vastu võetud otsused ja soovitused kinnitamisele või muutmisele nõukogu või peaassamblee poolt samamoodi, nagu komisjoni muud otsused või soovitused. Artikkel 8. Komisjoni ülesanded Komisjon on volitatud läbi vaatama kõiki küsimusi, mis puudutavad käesolevat konventsiooni, ja eriti: a tegema muudatusi nimekirjades vastavalt artiklile 3; b pöörama komitee tähelepanu kõigile asjaoludele, mis võivad olla seotud komitee ülesannetega; c töötama välja soovitusi käesoleva konventsiooni eesmärkide ja sätete elluviimiseks, sealhulgas teaduslike uuringute programmid ning teadusliku ja tehnilise teabe vahetus; ning Suurendada liikme reaalsust juhtima nende riikide, kes ei ole käesoleva konventsiooni osalisteks, tähelepanu nendele otsustele ja soovitustele, mis on vastu võetud käesoleva konventsiooni alusel, selleks, et nad kaaluksid meetmete võtmist nende otsuste ja soovituste alusel.

Artikkel 9. Komitee koosseis ja ülesanded 1. Komitee koosneb kolmeteistkümnest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt järgmiselt: a kolm liiget, kellel on meditsiiniline, farmakoloogiline või farmatseutiline kogemus, nimekirjast, mis sisaldab vähemalt viit Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt nimetatud isikut, ja b kümme liiget nende isikute nimekirjast, keda on nimetanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid ja pooled, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed.

Feed aggregator

Komitee liikmeteks peavad olema isikud, kellel oma pädevuse, erapooletuse ja omakasupüüdmatuse tõttu on üleüldine usaldus. Niikaua kui nad on selles ametis, ei tohi nad olla mingil sellisel ametikohal või tegelda millegi sellisega, mis võiks kahjustada nende erapooletust oma ülesannete täitmisel.

Nõukogu, konsulteerides komiteega, Keskmise liikme suuruse vaatamine vorgus kõiki vajalikke meetmeid, et kindlustada komitee täielikku tehnilist sõltumatust oma ülesannete täitmisel.

Nõukogu, arvestades vajalikul määral õiglast geograafilist esindatust, võtab arvesse, kui tähtis on lülitada komitee koosseisu õiglases arvulises proportsioonis isikuid, kes omavad teadmisi narkootiliste ainetega seotud olukorrast nii narkootikume tootvates, valmistavates kui ka neid tarbivates maades ning on nende maadega seotud.

Komitee püüab, koostöös valitsustega ja arvestades käesoleva konventsiooni sätteid, piirata narkootiliste ainete viljelemist, tootmist, valmistamist ja kasutamist meditsiinilisteks ja teaduslikeks eesmärkideks vajalike kogustega, kindlustada nende olemasolu sellisteks eesmärkideks ja vältida narkootiliste ainete ebaseaduslikku viljelemist, tootmist, Suurenenud liige erektsiooni, kasutamist ning nende ebaseaduslikku ringlust ja kasutamist.

Kõik komitee poolt käesoleva konventsiooni alusel rakendatavad meetmed peavad olema sellised, mis on kõige kohasemad valitsuste ja komitee vahelise koostöö arendamiseks ja varustavad mehhanismiga jätkuvaks dialoogiks valitsuste ja komitee vahel, mis edendab ja soodustab efektiivseid rahvuslikke meetmeid käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Озадаченный и немного обеспокоенный, он прижался лицом к боковой стенке машины. Скорость все еще размывала стены туннеля, превращая их в бесформенную серую полосу, но теперь он время от времени замечал какие-то отметины, которые исчезали столь же быстро, как и появлялись.

Artikkel Komitee liikmete volituste tähtaeg ja tasustamine 1. Komitee liikmed tegutsevad sellel ametikohal viis aastat ja võivad olla uuesti valitud.

Komitee iga liikme volituste tähtaeg lõpeb komitee selle istungi eelõhtul, millest tema järeltulijal on esimest korda õigus osa võtta. Komitee liige, kes pole osa võtnud kolmest järjestikusest Liikme suurus Mandingo, loetakse tagasiastunuks. Nõukogu võib komitee soovitusel ametist vabastada komitee iga liikme, kes ei vasta enam artikli 9 lõikes 2 kehtestatud liikmeksolemise nõuetele.

Sellise soovituse vastuvõtmise poolt peab hääletama üheksa komitee liiget.

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Kui komitees tekib vaba koht mõne komitee liikme volituste ajal, täidab nõukogu selle koha võimalikult kiiresti ja valib vastavalt artikli 9 sellekohastele sätetele allesjäänud ajaks uue liikme.

Komitee liikmed saavad kohast tasu, mille suuruse määrab kindlaks peaassamblee. Komitee protseduurireeglid 1. Komitee valib enda esimehe ja teised ametiisikud, keda peab vajalikuks, ning kehtestab oma protseduurireegleid.

Komitee tuleb kokku nii tihti, kui see on tema arvates tema ülesannete täitmiseks vajalik, kuid peab vähemalt kaks istungit igal kalendriaastal. Komitee istungiteks vajalik kvoorum on kaheksa inimest. Kalkulatsioonide süsteemi rakendamine 1. Komitee kehtestab artiklis 19 ette nähtud kalkulatsioonide esitamise tähtaja või tähtajad ning korra, samuti kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised.

Kuni aastase lapse arengu ja tervise jälgimise juhend koos tõendusmaterjali lühikokkuvõtetega Vastsündinu läbivaatamine 1 Teostage vastsündinu läbivaatus 5. Tugev soovitus, mõõdukas tõendatus. Töörühma praktiline soovitus.

Nende maade ja territooriumide suhtes, millele käesolev konventsioon ei laiene, palub komitee vastavaid valitsusi esitada kalkulatsioonid vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele. Kui mingi riik ei esita määratud tähtajaks kalkulatsioone mis tahes oma territooriumi kohta, siis koostab komitee võimaluste piirides ise need kalkulatsioonid.

Sellised kalkulatsioonid koostab komitee võimaluse korral koostöös vastava valitsusega. Komitee vaatab kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid, läbi ja võib nõuda teabe esitamist, mida peab vajalikuks, mis tahes maa või territooriumi kohta, mille nimel kalkulatsioonid olid esitatud, välja arvatud see, mis puudutab vajadusi eriotstarbeks, et lõpetada kalkulatsioonide koostamine või selgitada mis tahes neis sisalduvat avaldust.

Narkootiliste ainete kasutamise ja jaotamise piiramiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel vajaliku koguseni ja nende olemasolu garanteerimiseks nendel eesmärkidel kinnitab komitee kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid niipea, kui võimalik, või võib asjassepuutuva valitsuse nõusolekul neid kalkulatsioone muuta. Valitsuse ja komitee vaheliste lahkarvamuste korral on viimasel õigus koostada, teatada ja avaldada oma kalkulatsioone, sealhulgas ka täiendavaid kalkulatsioone.

Peale artiklis 15 mainitud ettekannete avaldab komitee enda poolt määratud tähtaegadel, kuid mitte harvem kui kord aastas sellised kalkulatsioone puudutavad andmed, mis tema arvates hõlbustavad käesoleva konventsiooni ellurakendamist. Statistiliste aruannete süsteemi rakendamine 1.

Komitee määrab kindlaks artiklis 20 sätestatud statistiliste aruannete esitamise korra ja vormi ning kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised. Komitee teeb esitatud aruannete läbivaatamisel kindlaks, kas pool või mis tahes muu riik on täitnud käesoleva konventsiooni sätteid.

Komitee võib nõuda sellise lisainformatsiooni esitamist, mida peab vajalikuks statistiliste aruannete täiendamiseks või selgitamiseks. Komitee ei ole pädev väljendama kahtlust või avaldama oma arvamust statistilise informatsiooni kohta, mis puudutab eriotstarbeks vajalikke narkootilisi aineid. Komitee poolt käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks rakendatavad Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul 1.

Parandatud vastavalt Definitsioonid 1. See definitsioon ei kehti artiklites 42 ja 46 kasutatud «territooriumi» mõiste kohta.

Kui mingi pool, maa või territoorium, kes täidab käesoleva konventsiooni sätteid, on muutunud narkootiliste ainete ebaseadusliku viljelemise, tootmise või valmistamise, ebaseadusliku ringluse või ebaseadusliku tarbimise tähtsaks keskuseks või on olemas tõendid antud poole, maa või territooriumi selliseks keskuseks muutumise ohu kohta, on komiteel õigus teha huvitatud valitsusele ettepanek alustada konsultatsioone. Järgides komitee Ma olen 14-aastane liikme suurus 12 juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu küsimusele, millele on osutatud allpool punktis d, on käesolevale punktile vastav palve andmete esitamiseks ja vastava valitsuse seletused või ettepanekud konsultatsioonideks ja läbiviidavad konsultatsioonid konfidentsiaalsed; b pärast punktis a sätestatud meetmete rakendamist võib komitee, kui Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul seda vajalikuks, teha vastavale valitsusele ettepaneku rakendada selliseid abinõusid, mis tunduvad olemasolevatel asjaoludel käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks hädavajalikud; c komitee võib, kui ta Naiste liikme suurus, et selline abinõu on vajalik mõne käesoleva lõike punktis a osutatud küsimuse väljaselgitamiseks, teha asjaomasele valitsusele ettepaneku viia oma territooriumil läbi selle küsimuse uurimine selliste vahenditega, Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul antud valitsus peab kohaseks.

Kui vastav valitsus otsustab selle uurimise teostada, võib ta paluda komiteelt ekspertiisivahendeid ja teenuseid ühelt või enamatelt isikutelt, kes on piisavalt pädevad abistamaks selle valitsuse ametiisikuid nimetatud uurimise läbiviimisel. Komitee esitatud isik või isikud peavad olema valitsuse poolt heaks kiidetud. Sellise uurimise tingimused ja lõpetamise tähtaeg määratakse kindlaks valitsuse ja komitee vahelises konsultatsioonis.

Valitsus teatab komiteele uurimise tulemustest ja korrektiivmeetmetest, mida peab vajalikuks rakendada; d kui komitee leiab, et valitsus pole andnud rahuldavat seletust ettepanekule, mis tehti vastavalt ülaltoodud punktile a, või ei võtnud tarvitusele mingeid abinõusid, mida soovitati rakendada vastavalt ülaltoodud punktile b, või on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil, võib ta juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu sellele asjaolule.

Liikmed suurus 29 cm Saab koore suurendada liiget

Komitee tegutseb sel viisil siis, kui käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud ja teistmoodi pole seda küsimust võimalik rahuldavalt lahendada. Komitee tegutseb niimoodi ka sel juhul, kui tema arvates on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil ja et sellest olukorrast pooltele, nõukogule ja komisjonile teatamine on kõige otstarbekohasemaks meetodiks sellistele meetmetele kaasa aitamiseks; pärast komitee selle küsimuse alaste ettekannete ja komisjoni ettekannete kui selliseid on läbivaatamist võib nõukogu juhtida sellele asjaolule peaassamblee tähelepanu.

Juhtides poolte, nõukogu ja komisjoni Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul mingile asjaolule vastavalt ülaltoodud lõike 1 punktile d, võib komitee, kui ta peab seda vajalikuks, soovitada pooltel lõpetada narkootiliste ainete import antud riigist või territooriumilt, eksport sinna või mõlemad kas kindlaks määratud ajaks või nii kauaks, kuni komitee hindab olukorda antud riigis või territooriumil rahuldavaks.

ÜRO aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon – Riigi Teataja

Asjaomane riik võib selle küsimusega pöörduda nõukogu poole. Komiteel on õigus avaldada ettekandeid mis tahes küsimustes, mis on läbi vaadatud käesoleva artikli sätete alusel ja saata need nõukogule, kes omakorda edastab need kõigile pooltele.

Kui komitee avaldab sellises ettekandes mingi otsuse, mis on tehtud käesoleva artikli alusel, või mingi seda puudutava informatsiooni, siis avaldatakse selles ka asjassepuutuva valitsuse arvamus, juhul kui viimane seda taotleb.

Folk oiguskaitsevahendeid suurendada poolpartei liige Millised suurused paksu liikme

Kui käesoleva artikli alusel avaldatud komitee otsust ei võetud vastu ühehäälselt, tuleb esitada ka vähemuse arvamused. Iga riik kutsutakse osalema komitee istungil, millel arutatakse vastavalt käesolevale artiklile vahetult seda riiki puudutavat küsimust.

Komitee otsused võetakse vastu kõigi komitee liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega. Artikkel 14bis. Tehniline ja finantsabi Komitee võib, kui ta peab seda kohaseks, soovitada asjassepuutuva riigi nõusolekul, kas lisaks või alternatiivina artikli 14 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud meetmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevatele organitele või allasutustele anda kõnesolevale valitsusele tehnilist või finantsabi või nii seda kui teist, et toetada selle valitsuse jõupingutusi käesolevast konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisel, kaasa arvatud meetmed, mis on sätestatud artiklites 2, 35, 38 ja 38bis.

Komitee ettekanded 1.

Komitee koostab aastaettekande oma tööst ja lisaettekanded, mida peab vajalikuks ja mis sisaldavad ka tema käsutuses olevate kalkulatsioonide ja statistiliste aruannete analüüse ning vajadusel ka kokkuvõtte seletustest, kui need olid valitsuste poolt esitatud või neilt taotletud, koos kõigi märkuste ja soovitustega, mida komitee soovib teha. Need ettekanded esitatakse nõukogule komisjoni kaudu, kes võib teha märkusi, mida peab vajalikuks. Need ettekanded edastab peasekretär pooltele ning seejärel avaldatakse need.