Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata

Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus. Kui te ei ole praeguse valitsejaga rahul või ta ei soovi juhatuse asemel uuest aastast jätkata, siis leidke uus, kelle pakkumine teile sobib. Tegemist on ühekordse maksega, mis jääb ühistu arvele. Pange tähele!

Kevad on korteriühistutele oluline aeg just üldkoosolekute korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata

Paljudel ühistutel on juba koosolekud toimunud, aga kindlasti on ka neid, kus üldkoosolek alles ees seisab. Mõiste "korteriomanike üldkoosolek" On väga oluline, et üldkoosolek oleks läbi viidud kooskõlas seadusega, sest üldkoosolekuga seotud õigusvaidlusi tuleb palju ette.

Kes kutsub üldkoosoleku kokku ja kes määrab päevakorra? Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, samuti juhatuse asemel tegutsev valitseja. Juhul kui ühistu kasutab ühist esindusõigust, oleks mõistlik koosolek kokku kutsuda ühiselt. Kui pikalt ette tuleb korteriomanikke koosoleku toimumisest teavitada?

Kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Arvestage, et tähtaega hakatakse lugema alates järgmisest päevast. Kuidas üldkoosoleku kutsed korteriomanikele teatavaks teha?

Üldkoosoleku teade tuleb edastada viisil, et see oleks teatavaks tehtud kõigile korteriomanikele. Juhul kui korteriomanik on teavitanud ühistut oma elektronposti aadressist, tuleb üldkoosoleku teade edastada elektrooniliselt sellele aadressile. Kas on kohustus edastada korteriomanikele üldkoosolekuga seonduvad dokumendid? Kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja või majanduskava eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende dokumentidega tutvumise kord.

Muudatus võrreldes varem kehtinud seadusega seisneb selles, et te ei pea korteriomanikele dokumente kätte andma vaid määrama korra nii, et oleks tagatud dokumentidega tutvumise võimalus.

Riigivaraseadus – Riigi Teataja

Juhul kui korteriomanik on teatanaud elektronposti aadress on tal õigus saada dokumente elektrooniliselt. Kellel on üldkoosolekul hääleõigus? Korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle.

Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus.

Seotud teemad

Korteriomanike üldkoosolekul osalemiseks õigustatud korteriomanike ring määratakse üldkoosoleku päeval enne üldkoosoleku algust. Selgituseks, üldkoosolekul õigustatud isikute tuvastamisel tuleb lähtuda kinnistusraamatust. Milline on koosoleku kvoorum, otsustusvõime ehk legitiimsus otuseid vastu võtta? Mainitud küsimus on tekitanud kõige rohkem erinevaid tõlgendusi ja arusaamatusi.

What Does Ron Paul Stand For? On Education, the Federal Reserve, Finance, and Libertarianism

Esimese asjana tuleb Mardi sõnul ühistud jagada kaheks - põhikirjata ja põhikirjaga korteriühistud. Alates Juhul kui põhikirja üldkoosolekul vastu võetud ei ole, tuleb lähtuda seadusest või kokkuleppest. Kuivõrd kokkuleppeid on sõlmitud vähe, siis kirjeldab Mardi antud punktis seaduse regulatsiooni.

  1. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus – Riigi Teataja
  2. Korteriomandiõigus - volmarsoft.ee
  3. Korteriühistu põhikiri 1 Korteriühistul võib olla põhikiri.
  4. Mida peaks teadma korteriomanik korteriühistuga seoses?
  5. Mida peaks teadma korteriomanik korteriühistuga seoses? | volmarsoft.ee

Põhikirjata korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest. Seega oluline on teada, et üldkoosoleku otsustusvõimet saatevastavalt ühistu vajadustele põhikirjaga reguleerida nii väiksemaks kui ka suuremaks.

Kuidas korraldada korduskoosolekut?

Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata

Kui korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimetu, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata. Sellele asjaolule tuleb üldkoosoleku kutses viidata.

Uue üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse otsustusvõimetuks osutunud üldkoosoleku toimumisest arvates kümne päeva jooksul, ent mitte varem kui kahe päeva pärast.

Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata

Antud teemal on jõustunud ka Riigikohtu lahend. Millised on nõuded üldkoosoleku protokollile? Üldkoosolek protokollitakse.

Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu.

Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata

Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. Millal ja kas peab avalikustama üldkoosoleku protokolli? Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav.

Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja. Kuidas toimub üldkoosoleku otsuste vaidlustamine? Korteriühistu organi otsuse Kuidas teada saada liikme suuruse ilma valitsejata tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue lahendatakse kohtus hagita menetluses.

Korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamise tähtaeg on 60 päeva otsuse vastuvõtmisest arvates.