Noukogu laienemine liige

Artikkel 3 1. Bosnia ja Hertsegoviina ja Kosovo on potentsiaalsed kandidaatriigid. Bulgaaria Rumeenia Bulgaaria ja Rumeenia reformide tempo ei võimaldanud neil riikidel

Kuigi plaanitavaid muudatusi seaduseelnõu kohaselt on mitmeid, siis kindlasti ühena neist väärib tähelepanu muudatus, millega laiendatakse senist pankrotiavalduse esitamise eest vastutatavate isikute ringi.

EÜL vaba rahva koosolek 18.10.2019. a. Elva kultuurikeskuses; Tartu HLÜ nõukogu liige Harry Raudvere

Kõnealuse muudatusega plaanitakse pankrotiavalduse esitamise kohustust laiendada ka nendele isikutele, kelle kohustus on tagada äriühingu juhatuse olemasolu. Täna vastutab pankrotiavalduse õigeaegse esitamise eest ennekõike juhatuse liige Pankrotiseaduse kohaselt võib seaduses sätestada võlgniku kohustuse esitada pankrotiavaldus.

Juhatuse liikme puudumisel laieneks kohustus nõukogule ja osanikele

Nii on näiteks äriseadustikus ning tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud sõnaselge kohustus äriühingu juhatusel teatud eelduste olemasolul esitada kohtule pankrotiavaldus.

Äriseadustik kirjeldab sealjuures kõnealuse kohustuse sisu märksa täpsemalt ja detailsemalt, kui seda teeb tsiviilseadustiku üldosa seadus. Nimelt sätestab äriseadustik, et kui äriühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule äriühingu pankrotiavalduse.

Siiski tahab siinkohal kohest klaarimist eelnimetatud sätete mõnevõrra Noukogu laienemine liige ja eksitav sõnastus, mille Noukogu laienemine liige lasub pankrotiavalduse esitamise kohustus juhatusel, mitte aga selle igal liikmel eraldi.

Selgituseks, äriühingu püsiva maksejõuetuse ilmnemisel tekib pankrotiavalduse esitamise kohustus äriühingu igal juhatuse liikmel eraldi ehk teisisõnu on tegemist individuaalse kohustusega, mida iga juhatuse liige sõltumata teistest liikmetest Noukogu laienemine liige järgima peab.

  1. Agenda[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liiduga ühinemata riigid Lääne-Balkanil sealhulgas Türgi Türgi[ muuda muuda lähteteksti ] Türgi kandidatuur EL-iga ühinemiseks on olnud märkimisväärsete poleemikatega teema alates taotluse esitamisest
  2. Sloveenia Euroopa Ülemkogu

Lisaks juhatuse liikmele lasub pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustus ka veel äriühingu likvideerijal, millega ühtlasi pankrotiavalduse õigeaegse esitamise eest vastutavate isikute ring kehtiva õiguse kohaselt täna ka piirdub. Juhatuse liikme puudumisel laieneks kohustus nõukogule ja osanikele Vältimaks edaspidiselt Noukogu laienemine liige, kus juhatuse liikme puudumisel pole kellelgi pankrotiavalduse esitamise kohustust ega vastutust, on sellise situatsiooni lahendamiseks tehtud ettepanek laiendada vastavat kohustust juhatuse liikme puudumisel korral organile, kelle kohustus on juhatuse liikme valimine.

Eesti Riigikogu kiitis heaks uued ERR-i nõukogu liikmed. Poolt hääletas 53 saadikut ja vastu Hääletused ei osalenud kolm riigikogu liiget. Ta on küll öelnud, et ta selle töö eest tasu ei võta.

Seega laieneks sellise muudatuse jõustumise korral pankrotiavalduse esitamise kohustus äriühingu nõukogule ja osanikele, kui juhatus on jäänud näiteks valimata või juhatuse volitusi ei ole pikendatud Noukogu laienemine liige sisuliselt puudub äriühingul juhatus.

Nii täiendatakse seaduseelnõu seletuskirja kohaselt äriseadustiku vastavaid sätteid lausega, mille kohaselt nõukoguta osaühingu juhatuse puudumise korral laieneb püsivast maksejõuetusest tulenev pankrotiavalduse esitamise kohustus osanikele ning nõukoguga osaühingu puhul ühingu nõukogule.

Aktsiaseltsi puhul täiendatakse aga vastavat sätet lausega, mille kohaselt laiendatakse nõukogu liikmele pankrotiavalduse esitamise kohustus Suurus auk peenis maksejõuetuse korral, kui aktsiaseltsil puuduvad juhatuse liikmed.

Hollywoodi tahe mootmed

Kusjuures sarnane regulatsioon kehtib täna ka Saksmaal. Lisaks tasub märkida, et kõnealune muudatus puudutab üksnes piiratud vastutusega ühinguid ja ühistuid ehk sihtasutusi, osaühinguid, aktsiaseltse ja tulundusühistuid.

Suurenda oma liige 25 55

Tõendamiskoormus vastutuse tekkimiseks jaguneks erinevalt Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt kaasneks muudatustega eeldus, et nõukogu liige oli või pidi olema maksejõuetusest teadlik ehk teisisõnu peaks nõukogu liige vastutusest vabanemiseks tõendama, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma äriühingu püsivast maksejõuetusest.

Osaniku vastutuse tekkimiseks lasub ümberpööratult tõendamiskoormis võlausaldajal. Kusjuures osanikel on vastutuse välistamiseks kaks viisi: tagada, et äriühingul on igal hetkel olemas juhatuse liikmed ja nõukogu Noukogu laienemine liige või tõendada, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma äriühingu püsivast maksejõuetusest.

Sellist tõendamiskoormise erinevust on põhjendatud asjaoluga, et nõukogu liikme ja osaniku erinev seotuse tase ühingu juhtimisega on erinev.

Navigeerimismenüü

Eelkõige seisneb erinevus selles, et nõukogu liikmed on üldjuhul äriühingu tegevuse ja majandusliku olukorraga paremini kursis kui seda on osanikud.

Seda kinnitab ka äriseadustikus sätestatu, mille kohaselt esitab juhatus nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate äriühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast.

Euroopa majandushuviühingule kohaldatavad sätted 1 Käesolev seadus reguleerib Eestis asuva Euroopa majandushuviühingu edaspidi ühing õiguslikku seisundit niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud Euroopa Liidu Nõukogu

Äriühingu osanikud kinnitavad sealjuures aga kord aastas majandusaasta aruande ning samuti ei tulene seadusest nõukogu liikmele kohustust osanikke teavitada majanduslikust olukorrast, välja arvatud kui äriühingu netovara on vähem kui pool osakapitalist või vähem kui seaduses sätestatud miinimum kapitalinõuetest.

Eesmärk on vähendada pankrotimenetluste raugemisi Muudatuse kõige esmase eesmärgina on seaduseelnõu seletuskirjas toodud välja võlausaldajate huvide kaitse ning olukorra vältimine, kus äriühingul puudub pankrotiavalduse esitamise kohustus või võimalus pelgalt seetõttu, Noukogu laienemine liige juhatus on jäänud nimetamata või volitused pikendamata.

  • Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete kohustused: 1.
  • Euroopa Liidu tulevane laienemine – Vikipeedia
  • Kontsentratsioonid liikme suurendamiseks

Õigeaegse pankrotiavalduse esitamine on oluline eelkõige seetõttu, et oleks vahendeid, mille eest pankrotimenetlust läbi viia ja võlausaldaja nõudeid rahuldada. Pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse rikkumine on tihtipeale üks olulisemaid põhjuseid, miks väga palju pankrotimenetlusi lõpeb raugemisega pankrotti välja kuulutamata.

See tähendab üldjuhul seda, et hetkeks, mil pankrotiavaldus jõuab kohtusse ning haldur Noukogu laienemine liige äriühingu raamatupidamisdokumentatsiooni alusel hindama selle varalist seisu, on äriühing juba varatu ning pankrotimenetluse läbiviimise praktiliselt võimatu või võlausaldaja jaoks äärmiselt kallis ja majanduslikult ebamõistlik.

Niipalju kui saate suurendada liikme kuus

Pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse ja vastutuse laienemine ka osanikele ning nõukogu liikmetele võiks aga seaduseelnõu seletuskirja kohaselt pankrotimenetluse raugemisi potentsiaalselt vähendada. Samuti võiks muudatus aidata distsiplineerida selliseid äriühinguid ning nende osanikke või nõukogu liikmeid, mis tegutsevad juhatuseta ehk mille tegevusel puuduvad täna sisuliselt vastutajad.

Milline on liikmete korruse suurus

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu on tänaseks jõudnud Riigikogus teise lugemiseni ning eelnõu plaanitakse jõustada Autor Cristen Helendi.