Millised on parlamendiliikme suurused

Parlamendiliikmel on õigus võtta tööle kuni kolm või teatavatel tingimustel kuni neli registreeritud assistenti. Väljaspool koduriiki toimuva tegevuse puhul võib parlamendiliikmetele hüvitada reisi- ja majutuskulud ning muud asjakohased kulud kuni euro ulatuses aastas. Pensionid Põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel õigus saada alates Ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, eelkõige komisjoni üle. Ülevaade Euroopa Parlamendi valimiste ja liikmesriikides toimunud valimiste tulemustest See väljaanne on kõige põhjalikum andmebaas, mis kajastab kogu ELi poliitilise maastiku kujunemist.

Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta

Ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, eelkõige komisjoni üle. Ta on pädev kiitma heaks või lükkama tagasi volinike nimetamist ning tal on õigus avaldada umbusaldust tervele komisjonile. Ta jagab nõukoguga võimu ELi eelarve üle ja võib seega mõjutada ELi kulutusi.

Millised on parlamendiliikme suurused

Menetluse lõpus võtab ta eelarve tervikuna vastu või lükkab selle tagasi. Töötamise ajal Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehena või liikmena, kaitseväe juhatajana, õiguskantslerina, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina parlamendiliikme vanaduspensioni ei maksta. Kui püsiva töövõime kaotanud Riigikogu liikmel on samal ajal õigus parlamendiliikme vanaduspensionile, määratakse talle tema soovil kas parlamendiliikme töövõimetuspension või vanaduspension.

Millised on parlamendiliikme suurused

Riigikogu liikmele, kelle töövõime kaotuse protsent on väiksem kui 40, töövõimetuse pensioni ei määrata. Riigikogu liikmena töötamise ajal parlamendiliikme töövõimetuspensioni ei maksta.

Millised on parlamendiliikme suurused

Hüvitist vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige on nõuetekohase põhjenduseta puudunud parlamendi ühe tööaasta jooksul septembrist augustini pooltelt täiskogu istungitelt. Üldkulude hüvitis ja läbipaistvus Reisikulud Enamik Euroopa Parlamendi kohtumisi, nagu täiskogu istungid, komisjonide ja fraktsioonide koosolekud, toimub Brüsselis või Strasbourgis.

Parlamendiliikmetele hüvitatakse tõendavate dokumentide esitamisel sellistel kohtumistel osalemiseks ostetud reisipiletite tegelik maksumus maksimaalselt D-äriklassi või samaväärse lennupileti hinna või esimese klassi rongipileti hinna ulatuses või autoga läbitud marsruudi puhul 0,53 eurot kilomeetri kohta kuni kilomeetrit ; lisaks saavad parlamendiliikmed kindlasummalisi hüvitisi sõltuvalt vahemaast ja lähetuse kestusest, et katta muud reisiga seotud kulud näiteks kiirteemaks, lisapagasi tasu või broneerimistasu.

Mis on Euroopa Parlament? Vastavalt

Muud reisikulud Parlamendiliikmed peavad oma ametiülesannete tõttu sageli reisima oma valimisriigist väljapoole või selle piires ka muudel põhjustel kui ametlikud kohtumised näiteks osalemine konverentsil või töövisiit. Väljaspool valimisriiki toimuva tegevuse puhul võivad parlamendiliikmed saada hüvitist reisi- ja majutuskulude ning muude seotud kulutuste katmiseks kuni 4 eurot aastas.

Valimisriigis toimuva tegevuse puhul hüvitatakse üksnes reisikulud iga riigi kohta kehtestatud iga-aastase maksimumsumma piires.

Millised on parlamendiliikme suurused

Päevaraha Parlament maksab parlamendiliikmetele parlamendi tööperioodidel tekkivate kõikide muude lisakulude katteks päevas euro suurust kindlasummalist hüvitist, kui nad on oma kohalolu tõendanud allkirjaga ühes selleks ettenähtud ametlikest kohalolijate nimekirjadest.

Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks 1 Asendusliikme Riigikogu liikmeks asumine vormistatakse Vabariigi Valimiskomisjoni või Riigikogu juhatuse otsusega. Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volituste lõppemine 1 Lisaks käesoleva seaduse §-s 8 ettenähtud juhtudele lõpevad Riigikogu liikmeks asunud asendusliikme volitused Riigikogu liikme volituste taastumise korral: 1 Riigikogu esimehe poolt Vabariigi Presidendi ülesannete täitmise lõpetamise päeval; 2 Riigikogu liikme Vabariigi Valitsuse liikme kohustustest vabastamise päeval; 3 käesoleva seaduse §-s 6 ettenähtud juhul Riigikogu juhatuse otsuses märgitud kuupäevale eelneval päeval.

Millised on parlamendiliikme suurused

Ametivande andmise kohustus ja ametivande tekst 1 Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist järgmise ametivande: «Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Ametivande andmine 1 Riigikogu uue koosseisu liikmed annavad ametivande esimesel istungil Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ettenähtud korras.

Riigikogu liikme staatuse seadus (lühend - RKLS)

Vaba mandaat 1 Riigikogu liige on sõltumatu. Ta täidab rahvaesindaja ülesandeid kooskõlas põhiseaduse, seaduste, avalike huvide ja oma südametunnistusega.

Millised on parlamendiliikme suurused

Euroopa Parlamendi koosolekud — täiskogu istungid, komisjonide ja fraktsioonide koosolekud — toimuvad valdavalt Brüsselis või Strasbourgis.

Parlamendiliikmetele hüvitatakse tõendavate dokumentide esitamisel sellistel koosolekutel osalemisega seotud tegelikud reisikulud maksimaalselt äriklassi või samaväärse lennupileti hinna või esimese klassi rongipileti hinna ulatuses või autoga läbitud marsruudi maksimaalselt km puhul 0,53 eurot kilomeetri kohta; lisaks saavad parlamendiliikmed kindlasummalisi hüvitisi sõltuvalt vahemaast ja reisi kestusest, et katta muud reisiga seotud kulud näiteks kiirteemaks, lisapagasi tasu või broneerimistasu.

Parlamendiliikmed peavad nii ametikohustusi täites kui ka muul otstarbel näiteks konverentsil või töövisiidil osalemine sageli reisima oma koduriigis ja väljaspool seda.

Parlamendilikme pension

Väljaspool koduriiki toimuva tegevuse puhul võib parlamendiliikmetele hüvitada reisi- ja majutuskulud ning muud asjakohased kulud kuni euro ulatuses aastas. Koduriigis toimuva tegevuse puhul hüvitatakse üksnes reisikulud iga liikmesriigi kohta kehtestatud iga-aastase maksimumsumma piires.

Riistvara tuvastamine

Euroopa Parlament maksab parlamendiliikmele kindlasummalist päevaraha eurot, et hüvitada majutuskulud ja sellega kaasnevad kulud iga päeva eest, mil parlamendiliige on hõivatud ametliku tegevusega, tingimusel et parlamendiliige registreerib oma kohaloleku. Päevarahast makstakse hotelliarved, toitlustamine ja kõik muud asjakohased kulud.

  1. Euroopa Parlamendi saadikud saavad oma töö eest laias laastus kolme liiki kompensatsiooni: palk, hüvitised ja eripension.
  2. Euroopa Parlamendi liikme palk
  3. Õigus parlamendiliikme vanaduspensionile on Riigikogu liikmel, kes on jõudnud käesoleva seaduse paragrahvis 27 sätestatud parlamendiliikme vanaduspensioni ikka, tingimusel, et tal on vähemalt aastane pensioniõiguslik või pensionikindlustusstaaž ja ta on olnud Riigikogu liige ühes või enamas Riigikogu koosseisus kokku vähemalt kolm aastat.