Suurendage liiget enne ja parast videofotot,

Salvestise läbivaatamisel kuvatakse monitorile koos videopildiga ka bussi liikumine kaardirakendusel ning kiiruskarakteristik ajateljel. Praegu me seda süsteemi valmistame ette. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Seega piletimüügi protsessi kulud ehk erinevate müügikanalite kasutamise kulud sisalduvad samuti arvestuse aluseks olevas piletitulus ja neid enne arvestuse tegemist piletitulust maha ei arvestata. Me tekitasime seda valmisoleku.

Üldsätted 1. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse edaspidi: liinikilomeetri maksumus arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse edaspidi: toetus maksmise alused ja korra. Lepingu objekt ja toetuse maksmine 2.

Preparedness | Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials

Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisas 6 toodud liinidel ja mahus ning osutab muid veoteenusega kaasnevaid teenuseid.

Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast Suurendage liiget enne ja parast videofotot aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ühistranspordi hinnaindeksi ja vedaja kulude muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust. Vedaja toetuse arvestamine 3. Omatulu on määratud Võru maakonna bussiliinide perioodi Vedajale ühe liinikilomeetri kohta makstava toetuse määr arvutatakse alljärgneva valemi alusel.

Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, väljaarvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

Koostööteenused Olemas on koostööteenuste komplekt, mis võimaldab kultuuripärandi sidusrühmadel ja huvigruppidel koguda, lisada ja jagada andmeid ja teavet, samuti teadmisi võimalike ohtude, nõrkade kohtade ja riskide kohta koos meetmetega, mis tuleb läbi viia, et nad saaksid kriitiliste probleemidega piisavalt hästi olukorra tekkimisel hakkama, panustades nii oma kogemuste kui ka oskustega. Katastroofi kohta olemasolevad andmed ja teave, st ohud, haavatavus ja riskid ning nende haldamise kord, kogutakse, hallatakse ja jagatakse erinevate sidusrühmade vahel nt hädaabikeskused, esmaabi pakkujad, kodanikud, riigiasutused jne. Igal platvormiga registreerunud kasutajal on oma profiil ja juurdepääs kindlatele saitidele, kuhu ta kuulub ning määratud rollid. Kasutajaprofiil annab igale kasutajale täieliku ülevaate sellest, kuidas teised kasutajad oma teadmisi ja tegevusi haldavad.

Piletihinna tõstmisel tellija poolt suurendatakse punktis 3. Juhul kui tegelik piletitulu tõus osutub oluliselt madalamaks piletihinna tõusust, siis korrigeeritakse tellija poolt vastavalt arvestuslikku piletitulu. Piletituluks loetakse kõigi piletite müügist, sealhulgas sõidukaardid, sooduspiletid jne, saadud summat ilma käibemaksuta. Seega piletimüügi protsessi kulud ehk erinevate müügikanalite kasutamise kulud sisalduvad samuti arvestuse aluseks olevas piletitulus ja neid enne arvestuse tegemist piletitulust maha ei arvestata.

Näide: Suurendage liiget enne ja parast videofotot lepinguaastal Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale hiljemalt Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks alates 1.

Võttes arvesse, et teise aasta s. Detsembrikuu toetusesumma tasub tellija vedajale sama kuu Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija pangaülekandega pangaarvele EE Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.

Avaliku bussiliiniveo tingimused 4. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa olemasolu. Kui vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 kolmkümmend kalendripäeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 kolmkümmend päeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut ühenduse tegevusluba, lõpeb leping alates ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

Samuti peab vedaja tagama, et avaliku teenindamise lepingu täitmisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmise vanuse ja lepingu täitmise algusest möödunud aja summat.

Suurendage liiget enne ja parast videofotot

Infotelefoni kaudu peab olema tagatud asendusbussi liinile saatmise vajadusest teavitamine. Infotelefon peab vastu võtma sõitjate tellimused bussi väljakutseks nõudepeatustesse, nimetatud tellimusi peab vastu võtma kuni sõidule eelneva päeva kella ni.

Infotelefon peab töötama ajal, kui toimub busside liikumine liinidel vastavalt sõiduplaanidele.

Infotelefoni number peab olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tava kõnetariifi alusel. Vedaja suunab nimetatud busse liinile sõitjate tellimuste alusel, mis on esitatud infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist.

Suurendage liiget enne ja parast videofotot

Sõidukijuht on kohustatud abistama puudega isikuid bussi sisenemisel kui viimased seda soovivad; 4. Ooteplatvormi puudumisel peab buss samuti peatuma peatuse posti juures ning ei tohi jääda sõidutee äärest kaugemale kui 20 cm; 4. Vedaja suunab nimetatud busse liinile sõitjate tellimuste alusel, mis on esitatud infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist; 4.

Pakkumuses näidatud liinide teenindamiseks kasutusele võetavate metaankütustel CNG või LNG töötavate busside arv ei tohi olla väiksem kui kuus 6 ; 4. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel vähemalt väljastpoolt nähtaval kohal; 4. Bussi akendele reklaami paigutada ei ole lubatud välja arvatud külgakende sisekülgedele paigaldatud punkti 4. Kogu tööpäeva jooksul ei tohi liini alustava bussi salongis olla prahti vanad piletid, kommipaberid, tühjad pudelid jne ning istmed ja salong ei tohi määrida sõitjate riideid; 4.

Pagasi ruumina ei käsitleta sõitjate liikumiseks ettenähtud istmetevahelist käiku ja muid kohti, kus ei ole lubatud liiklusohutuse nõuetest tulenevalt pagasit vedada; 4.

Suurendage liiget enne ja parast videofotot

Istmed ei tohi olla varustatud tuhatoosidega; 4. Konditsioneer peab olema vähemalt sõitjate salongis; 4. Kaamerad võivad salvestada videopilti piletimüügiprotsessist mälukaardile või kõvakettale või edastada videopilti Pakkuja serverisse üle mobiilside võrgu või muul meetodil.

Süsteemi kaamera vaatevälja peab jääma sõitja ja bussijuhi käte kohtumise koht ning piletimüügi seadmed; 4. Seadmed peavad olema sobilikud tõrgeteta kasutamiseks maakonnaliinide bussides.

Main navigation

Tõrgeteta kasutamise all mõistab hankija seda, et seadmete töös ei tohi esineda süsteemseid häireid, mis võivad tuleneda nii seadmete sisemistest teguritest kui ka välistest mõjudest temperatuur, vibratsioon, tolm. Seadmete manipuleerimise vältimiseks kõrvaliste isikute poolt peavad kõik väliselt ligipääsetavad kruvid, mälukaardi pesa ja muud ärakäivad osad so osad, mis ei ole kaetud lukustatava kattega olema varustatud turvakleebistega.

Seadme lülitid ja nupud, millega on võimalik seadmete tööd mõjutada ja manipuleerida ei tohi olla väliselt ligipääsetavad; 4. Peale süüte ja mootori väljalülitamist peab seade töötama ja videopilti salvestama veel vähemalt 10 minutit; 4.

Kvaliteetse videopildi all mõistab hankija olukorda, kus vähesest valgustusest hoolimata on võimalik üheselt tuvastada pileti ja raha liikumine sõitja, bussijuhi ja piletimüügiseadmete vahel; 4.

Salvestamise resolutsiooni ning kaadrisagedust peab olema võimalik seadistada; 4. Selleks peavad seadmed registreerima bussi asukoha ja kiiruse vastavalt punktis 4.

Mihhail Kõlvart Jah. Aga täna ma püüan teile anda ülevaadet ka viimase nädala otsustest ja sündmustest.

Salvestise läbivaatamisel kuvatakse monitorile koos videopildiga ka bussi liikumine kaardirakendusel ning kiiruskarakteristik ajateljel. Salvestise läbivaatamisel on võimalik kursoriga arvutihiirega kiiruskarakteristiku ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest; 4.

Üldsätted 1. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse edaspidi: liinikilomeetri maksumus arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse edaspidi: toetus maksmise alused ja korra. Lepingu objekt ja toetuse maksmine 2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisas 6 toodud liinidel ja mahus ning osutab muid veoteenusega kaasnevaid teenuseid.

Salvestise läbivaatamisel on võimalik ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest; 4. Salvestise läbivaatamisel on esitatud ajatelg, millel on toodud reisijate liikumise kohta salvestatud sündmused. Salvestise läbivaatamisel on võimalik ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest.

苏联歌曲(小路)演唱关牧村

Juhul kui osade kuupäevade kohta salvestisi ei eksisteeri, siis peavad vastavad kuupäevad olema kalendrimenüüs eristatavad; 4. Ajateljel peab olema võimalik hiirekursoriga valida kellaaeg, millest alates salvestist hakatakse taasesitada; 4.

Ajateljel peab olema võimalik käivitada salvestist suvalisest kellaajast, mille kohta salvestis eksisteerib — st liikuda peab olema võimalik nii ajaliselt ettepoole kui tahapoole; 4.

Language switcher

Iga tarnitava mälukaardi maht peab olema vähemalt 64GB; 4. Salvestiste jõudmise Pakkuja serverisse tagab Pakkuja; 4. Igas kaustas olevad salvestised peavad olema arhiveeritud Suurendage liiget enne ja parast videofotot kronoloogiana kuupäeva ja kellaaja järgi; 4. Salvestistele on tagatud üle interneti läbi kasutajatunnuse ja parooli juurdepääs kõigile Hankija poolt määratud isikutele kogu Lepingu perioodi jooksul; 4.

Selle kohta esitab Hankija Pakkujale vähemalt 5 tööpäeva enne salvestise ülekirjutamist vastavasisulise taotluse; 4.

  • Может быть, вновь придет время, когда любовь в Диаспаре перестанет быть совершенно бесплодной.
  • И настанет день, когда наши двоюродные братья получат мое послание и узнают, что мы ждем их здесь, на Земле.

Sellisel juhul peab teenusepakkuja kõrvaldama rikked seadmes vähemalt järgmise Shoe suurus + liikme pikkus jooksul arvestades rikke avastamise päevast. Vedaja õigused ja kohustused: 5. Juhul, kui lepingu Suurendage liiget enne ja parast videofotot jooksul kehtestatakse vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga pakkumuses näidatud brutopalga alammäär, mis ületab vedaja poolt pakkumuses näidatut, siis peab vedaja tagama brutokuupalga vastavuse ka kehtivas kollektiivlepingus sätestatud alamäärale.

Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama tellijale viimase nõudmisel tellija poolt Suurendage liiget enne ja parast videofotot perioodi Video suurendusliikme massaaz töötajate töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid; 5. Bussi istekohtade arv peab olema piisav tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht; 5.

HD Lisa 1 Lisas A toodud andmete alusel arvutatud piletihinnad esitatakse täpsusega 2 kaks kohta peale koma. Piletihinnad ümardatakse matemaatiliselt 5 sendi täpsusega teise koha järgi pärast koma. Erandina ei pea iga sõitja reisi lõpp-peatus olema eristatav maakonnaliinidel nr 1, 11, 14 ja 16kus rakendatakse HD Lisa 1 Lisas A punktis 3 sätestatud fikseeritud üksikpileti hinda.

Tehingu numbrid peavad iga kasutatava piletimüügiaparaadi lõikes olema järjestikku katkematult kasvavad. Piletimüügitehingu järjekorranumber peab olema märgitud ka väljatrükitavale sõidupiletile. Piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus eelmainitud detailsuses peab olema tellijale internetipõhiselt kättesaadav hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liinide teenindamist. Sõidukaartide müük peab olema tagatud vähemalt Võru linna bussijaamas aadressil Vilja 2, Võru linn, Võru maakond ; 5.

Lubatud ei ole kasutada vahendustasude ning piletimüügisüsteemiga seotud kulude maha arvestamist piletitulust; 5. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse; 5.

Tellija õigused ja kohustused 6. Etteteatamise tähtajad võivad kokkuleppel vedajaga olla ka lühemad. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet. Aruandlus 7. Juhul kui selliste andmete vaatamiseks on vajalik spetsiaaltarkvara, siis peab vedaja andma vastava tarkvara tellija kasutusse. Vastutus ja sanktsioonid 8. Tellijal puudub õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole 2 kahe kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

Toetussummat ei vähendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud punktis 5. Mitme nõuetele mittevastavate bussi kasutamisel summeerub toetussumma vähendamine vastavalt selliste busside arvule. Vastava kuu toetussumma väljamakse tegemisel makstakse toetust aktis märgitud summa võrra vähem. Garantii 9.

Vääramatu jõud Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud vääramatu jõud.

Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Suurendage liiget enne ja parast videofotot

Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri maksumus, mida saab muutuda vaid lepingu punktis 3.

  • Я поведу тебя в Зал Совета.
  • Stenogrammi andmed
  • Võru maakonna bussiliinide avaliku teenindamise leping nr /15/ – Riigi Teataja
  • Земля совершенно беспомощна -- каковой, впрочем, она и была на протяжении миллионов столетий.