Opetajate liikme suurendamiseks

Õpiväljundid: on loodud strateegia enda heaolu suurendamiseks ja tööalaseks võimestamiseks, keskendudes ressurssidele ja õnnestumisele ning koostöisele suhtlusele; kasutab võimestavat kommunikatsiooni õppija toetamiseks, koostöö suurendamiseks kolleegide, lastevanemate ning juhtkonnaga; on teadlik enda sõnakasutuse ja kommunikatsiooni mõjust, kasutab võimestavat kommunikatsiooni suhtlemisel; on teadlik koostöö mõjust ja võimalustest, oskab koolikeskonnas luua ja kasutada ennast võimestavat toeringi nii enese kui ka õppija probleemide lahendamiseks; märkab, toetab ja tegutseb kaasava hariduse ideest ja põhimõttest lähtuvalt; loob koostöös huvipooltega lapsed, lapsevanemad, kolleegid, juhtkond, mentorid, kogukonna liikmed jt lahendusi õpikultuuri ja suhtluskultuuri kujundamiseks. Hoolekogu korraline koosolek Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Kandidaadi võib üles seada üldhariduskooli iga õpilane.

Opetajate liikme suurendamiseks

Mul on väga hea meel, et oled otsustanud olla osa Eesti suurimast haridustöötajaid koondavast organisatsioonist — Eesti Haridustöötajate Liidust EHL! Tänu sinu osalusele on EHL õpetajate ja teiste haridusvaldkonna töötajate esindusorganisatsioon, mis läbi 17 juriidiliselt iseseisva liikmesliidu koondab enda rüppe märkimisväärse osa kogu riigi õpetajaskonnast.

Eesti Haridustöötajate Liit seisab õpetajate eest kõigil tasanditel — alates õpetajate arvamuse esindamisega seadusloome küsimustest riiklikul tasandil ja palgaläbirääkimistel valitsusega, lõpetades haridusasutuse siseses töökorralduses kaasarääkimisega.

Opetajate liikme suurendamiseks

Lisaks võimaldame oma Opetajate liikme suurendamiseks juriidilist nõu ja abi ning pidevat koolitust asutuste usaldusisikutele, et asutusesisesed võtmeisikud oleksid oma teadmistelt ja oskustelt võimalikult pädevad. Peale selle panustame liikmete ühtsustunde suurendamisele korraldades kollektiivi ühisüritusi.

Opetajate liikme suurendamiseks

Mina isiklikult olen ütlemata uhke, et olen õpetaja ning ma loodan, et ka Sina, kallis kolleeg, tunned sama moodi. Siiski tuleb tõdeda, et Eesti ühiskond ei väärtusta õpetajat veel piisavalt. Selle eest, et õpetaja amet saaks ühiskonnas vääriliselt hinnatud ja tasustatud, peame seisma eelkõige meie, õpetajad, ise!

Opetajate liikme suurendamiseks

EHLi radikaalne siht on muuta paremaks ühiskonnas praegu valitsevat suhtumist õpetajaametisse. Saame seda teha mõjusalt, kui oleme ühtselt koondunud!

Opetajate liikme suurendamiseks

Üheskoos suudame!